NL

iemand {de}

volume_up
Je zou het het verschil niet kunnen horen tussen iemand uit Texas en iemand uit Rome.
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
Iemand bracht een vriendje mee, iemand een vader, een jonge vrouw bracht haar grootvader mee.
And somebody brought a boyfriend, somebody a father. ~~~ One young woman brought her grandfather.
Zoals iemand heel terecht heeft opgemerkt: de Commissie telt vijfentwintig leden.
As somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
Je hebt iemand van Google die praat met iemand die bezig is met vergelijkende literatuurwetenschap.
You have someone from Google talking to someone who does comparative literature.
Iets of iemand in deze onverkwikkelijke zaak is toch verantwoordelijk.
Something or someone in this whole unsavoury business has to be responsible.
Ik hoorde zojuist iemand zeggen " overheidsbemoeienis coördineren ".
I have just heard someone talking about " coordinating state intervention ".

Voorbeeldzinnen voor "iemand" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZoals iemand heel terecht heeft opgemerkt: de Commissie telt vijfentwintig leden.
As somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
DutchEchter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
However, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
DutchTen eerste: is er eigenlijk iemand gebaat bij de bestorming van deze gevangenis?
The first question is: does it actually benefit anybody to storm this prison?
DutchAls iemand in mensen handelt, moet die streng en meedogenloos worden gestraft.
Those who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
DutchHoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
How could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
DutchIemand re-engineert dinosaurussen door hun DNA uit prehistorisch amber te halen.
Someone is re-engineering dinosaurs by extracting their DNA from prehistoric amber.
DutchWil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
DutchIemand heeft gezegd dat de EU Europa in deze sector strenge maatregelen oplegt.
Someone mentioned the EU imposing stringent measures in this sector in Europe.
DutchWenst iemand over dit verzoek om terugverwijzing naar de commissie te spreken?
Does anyone wish to speak in favour of this request for referral to committee?
DutchZelfs de armste mannen hebben iemand die ze kunnen misbruiken -- een vrouw of kind.
Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.
DutchEr is iemand in Newcastle die ontdekte dat sprinkhanen een vrij groot neuron hebben.
There's a person at Newcastle who has figured out that it's a very large neuron.
DutchIk hou van dit beeld, want dit is de kamer van iemand anders, en dat is de zijne.
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
DutchAlle toehoorders waren verbaasd, want de Dalai Lama geldt als een positief iemand.
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
DutchWe weten niet hoelang en in welke mate iemand eraan mag worden blootgesteld.
We do not know the maximum exposure levels or the likely exposure times involved.
DutchZoals wanneer je vrouw het moet ontgelden omdat je kwaad bent op iemand anders.
It's like when you're mean to your wife because you're mad at somebody else.
DutchIn dit geval knippert de 'Opto-Isolator' als reactie op het geknipper van iemand.
In this case, the Opto-Isolator is blinking in response to one's own blinks.
DutchMomenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.
Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
DutchEn ik vond iemand van de New York Times. ~~~ En ik zette hem klem, en ik pitchte.
And I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
DutchSommige verhalen vertellen ons dat iemand het allemaal wel voor ons zal oplossen.
Some of those stories are that somebody is just going to sort everything out for us.
DutchNiet, mijnheer Ferber, omdat wij bang zijn voor links of voor iemand anders!
Not, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.