"ieder" vertalen - Engels

NL

"ieder" in het Engels

EN
EN
EN
EN
EN
NL

ieder {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ieder (ook: elk, iedere)
Moet die er nu in ieder ziekenhuis, in iedere stad, in ieder land van Europa hetzelfde uitzien?
Must it mean the same thing in every hospital in every town in every country in Europe?
Dat is twee à drie keer de wereldwijde ontwikkelingshulp die we de Derde Wereld ieder jaar geven.
That's two to three times the global development aid that we give the Third World every year.
De Commissie kan niet in ieder document ingaan op alles en nog wat.
Not every document the Commission produces should deal with each and every issue.

Voorbeeldzinnen voor "ieder" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn ieder geval hebben we de afstand tussen toezichthouder en overheid vergroot.
In any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
DutchMijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
My group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
DutchHetzelfde geldt voor de Commissie die ook ieder jaar haar prioriteiten vaststelt.
The same applies to the Commission which establishes its priorities every year.
DutchAlsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
DutchHet zijn in ieder geval boten waarvoor de eigenaars een slooppremie ontvangen.
In any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
DutchImmers, het Parlement aarzelt niet om zich over ieder onderwerp uit te spreken.
The fact is that Parliament sees fit to express an opinion on any subject at all.
DutchZij stonden oog in oog met een bankroet en ieder alternatief was een opluchting.
They were faced with bankruptcy and anything was going to be a relief to them.
DutchNiettemin hopen wij dat u ons in ieder geval op een aantal punten tegemoetkomt.
Nevertheless, we hope for your understanding on at least some of these points.
DutchWe weten allemaal dat de WHO in ieder geval nu een zuiver raadgevende rol heeft.
We all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchNiet voor ieder land zijn dus dezelfde soort informatie en indicator van belang.
The same types of information and indicator are thus not relevant to all countries.
DutchIeder neemt zijn eigen maatregelen; daar moeten we ons niet mee gaan bemoeien.
They come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
DutchIk vind de eerste stappen, in ieder geval die van de Raad, niet zo veelbelovend.
The first steps, taken in the Council at least, do not seem particularly promising.
DutchIeder land heeft een bosbeschermingswet en een autoriteit voor de bosbouwsector.
Each country has a forestry policy and authorities for the Forestry Industry.
DutchDe lidstaten moeten niet denken dat zij ieder voor zich regelend kunnen optreden.
Member States must not think that they can each regulate this sector individually.
DutchTot nog toe hebben de lidstaten ieder hun eigen technische normen en voorschriften.
So far, the Member States have had their own technical standards and regulations.
DutchIn ieder geval zal onze fractie een overschrijding van dat plafond niet steunen.
We will not, in any case give our support to any attempt to exceed the upper limits.
DutchWe mogen niet vergeten dat geweldsmisdrijven overal, in ieder land kunnen voorkomen.
We should not forget that violent crime can take place anywhere, in any country.
DutchHoe we het resultaat ook beoordelen, Tampere was in ieder geval een belangrijke Top.
However we may categorise the result, the Tampere Summit was, and is, important.
DutchWe moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
Whatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.