"hulpmiddel" vertalen - Engels

NL

"hulpmiddel" in het Engels

EN
NL

hulpmiddel {de}

volume_up
hulpmiddel (ook: toedoen, helper, hulp, bijstand)
Informatiesystemen die terzake niet voldoen, vormen trouwens geen hulpmiddel, maar een bedreiging.
Systems which do not comply with these requirements are not an aid, but a threat.
Dat geld wordt niet gebruikt waarvoor het nodig is - als hulpmiddel om inkomsten te genereren.
This money is not being used where it is needed - as aid that actually generates income.
Het is een hulpmiddel en aanwijzing voor de consument, maar het is geen middel tegen BSE, om dat nog eens duidelijk te stellen.
Registration is an aid and an indicator for consumers, but it is not a remedy for BSE, if I may reiterate that quite plainly.

Voorbeeldzinnen voor "hulpmiddel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMijn watermaker ging kapot, het allerbelangrijkste hulpmiddel dat ik aan boord heb.
My watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
DutchHet EURES-netwerk biedt een zeer waardevol hulpmiddel voor potentiële mobiele werkers.
The EURES network provides a very valuable resource for potential mobile workers.
DutchEffectentoetsing van nieuwe wetgeving vooraf is daarbij een zeer belangrijk hulpmiddel.
Prior impact assessment of new legislation is a very important means to this end.
DutchHet biedt ook een waardevol, zij het te weinig gebruikt, hulpmiddel voor werkgevers.
It also provides a valuable, if underused, resource for employers.
DutchWij beschouwen het netwerk overigens als een zeer nuttig hulpmiddel hierbij.
We also believe the network may be very useful for this purpose.
DutchBiometrische gegevens vormen dan ook het beste hulpmiddel om iemands identiteit vast te stellen.
Biometrics are the most effective way to ensure that we can prove someone's identity.
DutchOok de radio kan een belangrijk hulpmiddel zijn, met name in de dunbevolkte gebieden.
The radio can help, especially in sparsely populated regions.
DutchIk geloof dat u heel goed geluisterd heeft, maar dit oratorisch hulpmiddel is volledig gewettigd.
I believe you heard correctly, but that is a quite legitimate contribution to the debate.
DutchWe zien moeders als veruit het grootste hulpmiddel voor de gemeenschap.
We view mothers as a community's single greatest resource.
DutchVandaag is het een hulpmiddel voor bijna ieder van ons.
Now, nearly all of us make use of it every day.
DutchDe zogenaamde schaduwlijsten dienen uitsluitend als hulpmiddel voor de lidstaten om gebieden in hun eigen land te identificeren.
So-called shadow lists can only help in efforts to identify sites inside the Member States.
DutchWe verspillen het waardevolste hulpmiddel dat we op dit continent hebben; het waardevolle hulpmiddel van de verbeelding.
We are squandering the most valuable resource we have on this continent: the valuable resource of the imagination.
DutchIk denk dat het ook een hulpmiddel kan zijn voor particulieren en dat beide systemen zeker naast elkaar kunnen bestaan.
I think it would also be helpful to private individuals, and the two systems can certainly exist alongside each other.
DutchHet beheer van wat een cruciaal internationaal hulpmiddel aan het worden is, vormt een kwestie van groot belang.
This whole issue of governance of what is becoming a crucial international resource is something that is of particular importance.
DutchMaak ethanol van cellulose met mycelia als hulpmiddel. ~~~ en je krijgt alle voordelen die ik al heb beschreven.
Generating ethanol from cellulose using mycelium as an intermediary -- and you gain all the benefits that I've described to you already.
DutchDe aanneming van dit verslag en het Franse initiatief zullen ongetwijfeld een hulpmiddel zijn in de strijd tegen de witwaspraktijken.
The adoption of this report and the French initiative will undoubtedly assist in the fight against money laundering.
DutchWij moeten ervoor zorgen dat dit plan zichzelf volledig betaalt en een krachtig hulpmiddel voor de hele Unie vormt.
We must ensure that it can all be sustained with own resources so as to constitute a great resource for the European Union as a whole.
DutchHet gaat op dit moment dus uitsluitend over het behoud van de continuïteit, het consolideren van een bestaand statistisch hulpmiddel.
For the time being, it is therefore just a question of maintaining continuity and consolidating an existing satisfactory statistical mechanism.
DutchVoorzitter, de dubbele prijsaanduiding die de Commissie voorstelt, is zonder twijfel een hulpmiddel voor de consument die prijzen wil vergelijken.
Mr President, the two-fold pricing that the Commission is proposing is undoubtedly a help for shoppers who want to compare prices.
DutchDe richtlijn van 2004 betreffende maatregelen om de veiligheid van de gasbevoorrading te garanderen, kan een hulpmiddel zijn, als deze eenmaal volledig is omgezet.
The 2004 directive concerning measures to safeguard the security of gas supplies, once fully transposed, should assist.