NL

hulp {de}

volume_up
Dan is hulp altijd hulp van de ene partij gericht tegen de andere partij.
Aid is then always aid to one side which gets used against the other.
De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Ik geloof in echte hulp; hulp voor de mensen bij het opnieuw opbouwen van hun leven.
I believe in real aid; helping the people to rebuild their lives themselves.
Het punt is dat we hulp zouden kunnen vragen -- hulp vragen is niet zo moeilijk.
And the thing is, we could ask for help -- asking for help's not that hard.
Of ze nu wel of geen hulp nodig hadden, een ding is duidelijk: er is hulp gegeven.
Whether or not they needed help, it is now clear that it was provided.
We geven hun niet de hulp die ze nodig hebben om zichzelf te kunnen behelpen.
They do not get the necessary or possible help to help themselves.
Zodra de hulp is goedgekeurd, controleert de technisch assistent ter plaatse hoe de tenuitvoerlegging verloopt.
Once aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Tot slot ben ik het secretariaat van de Commissie industrie, onderzoek en energie en mijn assistent bijzonder erkentelijk voor de hulp die zij mij hebben geboden.
Finally, my thanks go to the secretariat of the Committee on Industry, Research and Energy and to my assistant for the help that they have given me.
-- Met de hulp van het Parlement en de Raad zal de Europese Commissie diverse strategieën produceren die bedoeld zijn als richtsnoeren en gericht zijn op het verspreiden van beste praktijken.
The European Commission with the help of, Parliament and Council, produces many strategies meant to give guidance and disseminate best practise.
We moeten ons afvragen of het soort hulp en oriëntatie die de landen van Midden- en Oost-Europa werd geboden om over de overgangscrisis heen te komen echt toereikend was.
We must ask ourselves whether the type of assistance and guidance offered to the countries of Central and Eastern Europe to help them over their transitional crisis is really adequate.
Het is goed dat mevrouw Smet onze aandacht vestigt op de zwakke rechtspositie van huishoudelijke hulpen die zwart werken.
Mrs Smet is right to draw attention to the vulnerable position of domestic helpers in the black economy.
De Prakash, de gehele verrichting bestaat uit drie delen: Het vinden van de kinderen die hulp nodig hebben, de geneeskundige behandeling en uiteindelijk het onderzoek.
The Prakash, the overall effort has three components: outreach, to identify children in need of care; medical treatment; and in subsequent study.
hulp (ook: bijstand)
Het asielbeleid heeft ten doel hulp te bieden aan personen die met vervolging worden bedreigd.
To conclude, the purpose of the asylum policy is to provide succour to persons threatened with persecution.
Nooit en te nimmer zullen wij hulp bieden aan hen die door middel van geweld trachten legitieme democratische instellingen te ondermijnen.
We will never, under any circumstances, give succour to those who seek to use force to undermine legitimate democratic institutions.

Voorbeeldzinnen voor "hulp" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok is het noodzakelijk de getroffen gebieden alle noodzakelijke hulp te bieden.
It is also necessary to provide all manner of assistance to the affected areas.
DutchDe meeste illegale vreemdelingen werken bij ons thuis als hulp in de huishouding.
The majority of illegal immigrants are domestic employees working in our homes.
DutchDat betekent eerst en vooral grote nadruk op de coherentie tussen handel en hulp.
That means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
DutchDit is een zeer goede hulp geweest voor het proces om tot een akkoord te komen.
This has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Dutch- het geringe belang dat de Raad aan problemen van hulp en samenwerking toekent;
- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
DutchDe definitie " slachtoffers van hulp bij illegale immigratie " is onduidelijk.
The definition 'victims of action to facilitate illegal immigration ' is unclear.
DutchMet dit pakket zal de Europese Unie meer, snellere en betere hulp kunnen verlenen.
The package will allow the European Union to deliver more, faster and better aid.
DutchIn de ontwerpresolutie wordt gesteld dat de hulp beter gecoördineerd moet worden.
The motion for a resolution mentions the need to better coordinate assistance.
DutchTenslotte zijn wij de grootste verstrekker van humanitaire hulp in dit conflict.
We are, after all, the largest provider of humanitarian aid in this conflict.
DutchAls die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
If they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
DutchEr loopt dus al het één en ander, ook met de hulp van het particulier initiatief.
So quite a lot is already happening, with the help also of the private sector.
DutchNaar schatting profiteren meer dan 7 miljoen Irakezen van door ECHO verstrekte hulp.
It is estimated that over 7 million Iraqi people benefit from ECHO's assistance.
DutchHet hele continent is veranderd in een plek van wanhoop die hulp nodig heeft.
The entire continent has been turned into a place of despair, in need of charity.
DutchAfghanistan heeft uw hulp vandaag even hard nodig als Europa zestig jaar geleden.
Afghanistan is as much in need of your help today as Europe was 60 years ago.
DutchIk heb gehuild omdat Ahmed daar op de grond lag en ons met zijn hand om hulp riep.
I wept for Ahmed who was lying on the ground, gesturing to us to come and help him.
DutchWij hopen allemaal dat onze hulp de grootste nood van de mensen ginds lenigt.
We all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
DutchHet derde punt dat ik wilde bespreken, gaat over de uitvoering van deze hulp.
The third point I should like to make concerns the implementation of this aid.
DutchAan de orde is de voortzetting van het gecombineerd debat over hulp voor wederopbouw.
The next item is the continuation of the joint debate on aid for reconstruction.
DutchHet aandeel van de Unie in de mondiale hulp was dertig jaar geleden 7% en is nu 17%.
Thirty years ago, it provided 7 % of international aid; today the figure is 17 %.
DutchHulp alleen is niet genoeg: elk volk heeft vrijheid net zo hard nodig als voedsel.
Aid alone is not enough: every nation needs freedom just as much as it needs bread.