"hoogte" vertalen - Engels

NL

"hoogte" in het Engels

NL hoogte
volume_up
{de}

hoogte (ook: stand)
De indeling van bergen in verschillende categorieën mag niet alleen op basis van de hoogte gebeuren.
Regions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
Op die hoogte zie je duidelijk de kromming van de aarde.
You can clearly see the curvature of the Earth at that kind of altitude.
Je kan ook wisselen van hoogte naar model en fabrikant.
You can also toggle between altitude for model and manufacturer.
hoogte (ook: stand, verdieping, etage, peilhoogte)
volume_up
level {znw.}
Mijn volgende vraag betreft de hoogte van transferbedragen, die nog steeds onbeperkt is.
My other question is about the transfer fee level, which is still unlimited.
De aanrekening en de hoogte van deze kosten vallen dus onder de bevoegdheid van de lidstaten.
The application and level of such charges are therefore matters for the national governments.
Militaire oefenvluchten op geringe hoogte moeten verboden worden als er gevaar is voor de burgers.
Low level military exercise flights must be forbidden where there is a danger to civilians.
hoogte (ook: toppunt, stand, peilhoogte)
volume_up
height {znw.}
In de buurt daarvan staan enorme loodsen, die ook op grote hoogte nog zichtbaar zijn.
Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.
Kijk naar de koffietafel: ze neemt in hoogte en breedte toe om aan 10 mensen plaats te bieden.
Look at the coffee table -- it grows in height and width to seat 10.
Gemiddelde hoogte, ongeveer zo hoog boven zeeniveau.
Average height, about that much above sea level.
De helling verklaart ook waarom de maximale hoogte van de zon boven de horizon in de loop van het jaar verandert.
And the tilt also explains the sun's angle of elevation at different times of year, and predicts that the seasons will be out of phase in the two hemispheres.
Dit is ernstig voor landen als Kiribati, je weet wel, waar de gemiddelde hoogte net iets meer is dan één meter boven de zeespiegel.
This is a serious consequence for nations like Kiribati, you know, where the average elevation is about a little over a meter above sea level.

Voorbeeldzinnen voor "hoogte" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchIk vind dat de consument moet worden geïnformeerd; hij moet op de hoogte zijn.
I believe the consumer should be informed, indeed the consumer must be informed.
DutchOver de hoogte van de borgsom of verzekering bestaat momenteel enige discussie.
The amount of guarantee or insurance is currently the subject of some debate.
DutchIk verzoek de Commissie ons voortdurend op de hoogte te houden van wat ze doet.
I would ask the Commission to keep us informed of what they are doing at all times.
DutchHet is nu veel slimmer om een parkeerdek de hoogte in te bouwen op die locaties.
It now makes sense to go back in, build a deck and build up on those sites.
DutchUit de pers ontstaat de indruk dat zelfs onze regering hiervan niet op de hoogte is.
In fact, the impression given by the press is that not even our government knows.
DutchIk was persoonlijk op de hoogte van de verklaring die u nu openbaar heeft gemaakt.
I was personally aware of the explanation, which you have now given publicly.
DutchIk heb begrepen dat de taalkundige diensten reeds op de hoogte zijn van deze fouten.
I am informed that the Translation Department is already aware of these errors.
DutchWij zullen het Parlement dan van ons standpunt ter zake op de hoogte brengen.
It is to be presented soon, and we shall then report to the House on our position.
DutchIk wil je laten zien dat mensen, tot op zekere hoogte, geboren essentialisten zijn.
I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.
Dutchu201D Ik denk dat dit is wat de Commissie tot op zekere hoogte probeert te zeggen.
To a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.
DutchEr waren weinig verrassingen en tot op zekere hoogte ben ik daar blij mee.
There were not a great many surprises in it and, to some extent, I welcome that.
DutchJa, ik ben op de hoogte van het feit dat dit debat in veel lidstaten gevoerd wordt.
Yes, I am aware that this debate is underway in several of the Member States.
DutchIk zal niet terugkomen op de eerdere episodes waarvan wij allen op de hoogte zijn.
I shall not refer again to the previous episodes, of which we are all aware.
DutchIedereen is op de hoogte van de problemen van sommige minderheden in die landen.
Everyone is well aware of the problems faced by certain minorities in those countries.
DutchHet is zeer belangrijk dat de Raad en de Commissie hiervan op de hoogte zijn.
It is very important for the Commission and the Council to be aware of this.
DutchU bent goed op de hoogte van de verschillende onderdelen van het pakket administratie.
You are very well aware of the different components of the administration package.
DutchPas nog was de heer u0160pidla het op dat punt tot op zekere hoogte met me eens.
Even Mr Š pidla agreed with me on that to some degree a short while ago.
DutchCommissaris Nielson is hiervan uiteraard op de hoogte en probeert er wat aan te doen.
I know Commissioner Nielson understands this and I know he is working for it.
DutchIk wil er ook op wijzen dat het debat tot op zekere hoogte frustrerend was.
I also want to point out that the debate has been frustrating to some degree.