"hoeveelheid" vertalen - Engels

NL

"hoeveelheid" in het Engels

volume_up
hoeveelheid geld [voorbeeld]
EN
volume_up
totale hoeveelheid {de}
NL

hoeveelheid {de}

volume_up
Geen van deze technieken leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid recyclage.
None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
De extra hoeveelheid die vorige herfst verdween staat hieraan gelijk.
The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.
Bovendien omvat de begroting een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe promoties.
In addition, the Budget contains a significant number of new staff promotions.
De hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Gaat u dan de hoeveelheid vloeistof verhogen, behouden of verlagen?”
Should you increase, maintain or decrease the number of fluids?"
De huidige liberalisering van de hoeveelheid toegelaten stoffen is zorgwekkend.
Current liberalisation of the quantity of permitted additives is worrying.
Het systeem heeft er ook toe bijgedragen dat hoeveelheid het wint van kwaliteit!
It has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.
Een grote hoeveelheid tonijn, 58 %, wordt in de Europese Unie geïmporteerd.
A large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
hoeveelheid
hoeveelheid
Desondanks wordt er wereldwijd nog een hoeveelheid van zo'n 240 000 ton per jaar geproduceerd.
Despite this, some 240, 000 tonnes are still produced worldwide every year.
Daar komt een zeer grote hoeveelheid van de transit- en overige transporten vandaan naar het gebied van de Europese Unie.
A great deal of traffic, some of it in transit, enters the European Union area from Russia.
De idee is dat je elk land weergeeft op een kaart, maar dat de oppervlakte in verhouding met een hoeveelheid staat.
And so the idea is to represent each country on a map, but scale the area according to some quantity.
In feite zal de hoeveelheid te verbranden afval aanzienlijk stijgen.
The volume of waste to be incinerated is going to be significantly increased.
De hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
Ten eerste is de totale hoeveelheid klachten en behandelde zaken in feite stabiel.
Firstly, the overall volume of complaints and of cases handled is actually stable.

Voorbeeldzinnen voor "hoeveelheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet systeem heeft er ook toe bijgedragen dat hoeveelheid het wint van kwaliteit!
It has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.
DutchDe hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
DutchTen eerste is de totale hoeveelheid klachten en behandelde zaken in feite stabiel.
Firstly, the overall volume of complaints and of cases handled is actually stable.
DutchDan begin je een idee te krijgen van de hoeveelheid rots waar we over praten.
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
DutchEen grote hoeveelheid tonijn, 58 %, wordt in de Europese Unie geïmporteerd.
A large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
DutchDe huidige liberalisering van de hoeveelheid toegelaten stoffen is zorgwekkend.
Current liberalisation of the quantity of permitted additives is worrying.
DutchBovendien omvat de begroting een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe promoties.
In addition, the Budget contains a significant number of new staff promotions.
DutchEr zijn dringend maatregelen nodig om de hoeveelheid broeikasgassen terug te dringen.
Measures are needed urgently in order to reduce the level of greenhouse gases.
DutchEen grote hoeveelheid voedsel wordt uit dergelijke landen op de Europese markt gebracht.
A large amount of food is exported into the European market from such countries.
DutchGeen van deze technieken leidt tot een aanzienlijke hoeveelheid recyclage.
None of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
DutchDe Dome heeft een grote hoeveelheid water dat eraf loopt, en ook veel afvalwater.
The dome has an incredible amount of water that washes off of it, as well as wastewater.
DutchVanuit die optiek is de hoeveelheid steun die hier ter discussie staat alleszins redelijk.
Looked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
DutchDaarnaast gooien we ook een grote hoeveelheid banen weg als we afvalverbranding toestaan.
We are throwing away a large amount of jobs by allowing the waste to be burned.
DutchDe hoeveelheid gegeven hulp en nieuwe steunverplichtingen is aanzienlijk.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Dutch't Heeft zelfs dezelfde hoeveelheid kop als alle andere die je gezien hebt.
It even has the same amount of headline as all the other ones you've seen.
DutchIn onder andere Zweden is de hoeveelheid cacao in chocolade traditioneel laag.
In Sweden, amongst other countries, the level of cocoa in chocolate is traditionally low.
DutchDe hoeveelheid evenementen kan men inderdaad ook in kortere tijd berekenen.
The number of opportunities can surely be counted in a shorter space of time than this.
DutchBij afvalverbranding komt een aanzienlijke hoeveelheid zware metalen vrij.
In the case of waste incineration, a considerable amount of heavy metals are released.
DutchElke stip is een mens en elke lijn stelt de hoeveelheid belverkeer tussen mensen voor.
Every dot is a person, and every line represents a volume of calls between the people.
DutchDat is de hoeveelheid steun die wij nodig hebben voor gemeenschappelijke basisregels.
It is that level of support that we need to have for common ground rules.