NL

hoekje {het}

volume_up
1. verkleinwoord
hoekje (ook: hoek, straathoek)
Wij nemen min of meer de tweede plaats in in een hoekje.
We have a kind of secondary position in one corner.
Hij had er in een hoekje met potlood bij geschreven: "Vaag, maar opwindend"
He had written, "Vague, but exciting," in pencil, in the corner.
Je kunt er ook wat aggressiever mee omgaan en ze verfrommelen, en in een hoekje gooien.
Or if you want to be destructive, you can just crumple it up and, you know, toss it to the corner.
hoekje

Voorbeeldzinnen voor "hoekje" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk voeg daar graag aan toe dat de duivel vaak in een klein hoekje schuilt.
May I say that it is often in the detail that one encounters the devil.
DutchHij had er in een hoekje met potlood bij geschreven: "Vaag, maar opwindend"
He had written, "Vague, but exciting," in pencil, in the corner.
DutchJe kunt er ook wat aggressiever mee omgaan en ze verfrommelen, en in een hoekje gooien.
Or if you want to be destructive, you can just crumple it up and, you know, toss it to the corner.
DutchDie bevinden zich allemaal in ons eigen kleine hoekje van de Melkweg.
All of the ones we've found, by the way, are in this little, teeny, tiny corner where we live, in the Milky Way.
DutchAls je deze verplichtingsmiddelen probeert uit te voeren, besef je dat de duivel in een klein hoekje zit.
And when you try to execute these commitment devices, you realize the devil is really in the details.
DutchWij nemen min of meer de tweede plaats in in een hoekje.
We have a kind of secondary position in one corner.
DutchIn de meeste plannen van de meeste lidstaten zijn vrouwen onvindbaar of weggeduwd in het hoekje van de risicogroepen.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
DutchEen ongeluk zit hier in een klein hoekje en zou voor ons net zo zwaarwegende gevolgen kunnen hebben als de kernindustrie.
Here we have an accident waiting to happen which could affect us as badly as the nuclear industry.
DutchDe Commissie kan niet stilletjes in een hoekje gaan zitten en het Parlement alles met de Raad laten uitvechten.
The Commission cannot sit silently between the Council and Parliament and say whichever is stronger will win.
DutchAls ik mijn netvlies scan in het horizontale vlak dat je daar in het hoekje ziet, dan krijg ik het volgende.
If I scan my retina through the horizontal plane that you see there in the little corner, what I get is the following.
DutchDat zijn de culturen die het meest in een hoekje gedrukt worden, omdat geen enkele staat of regio ze vertegenwoordigt.
They are overlooked more than any other form of culture, because they have no state or region to represent them.
DutchBij enkele deelnemers staat in een hoekje van een kamer een doos dure bonbons, en bij anderen een blik smac.
For some of the subjects, sitting in the far corner of a room is a box of Godiva chocolates, and for others is a can of Spam.
DutchOf een moeder die om 4 uur plots een hoekje in het toilet vindt om te checken of haar kinderen goed zijn thuisgekomen.
Or a mother who, at four o'clock, suddenly manages to find a corner in the toilet to check that her children are safely home.
Dutcheen ongeluk zit in een klein hoekje
DutchBij het Phi Phi Hill Resort zat ik in een hoekje ver weg van de tv, maar ik probeerde uit alle macht informatie op te vangen.
At the Phi Phi Hill Resort, I was tucked into the corner furthest away from the television, but I strained to listen for information.
DutchIk vermoed dus echt dat er een alternatief is, dat leven eigenlijk probeert zichzelf het hoekje om te krijgen niet bewust, maar gewoon, omdat het zo gaat.
So, I really suspect there's an alternative, and that life does actually try to do itself in -- not consciously, but just because it does.
Dutch. ~~~ Het hokt niet eens in een duister hoekje van je milt.
Whatever it is you are struggling to remember, it is not poised on the tip of your tongue, not even lurking in some obscure corner of your spleen.
DutchWij zeggen nu: laat Turkije zich eens bezinnen op wat het belangrijk vindt en de kansen benutten die het aanbod inhoudt, in plaats van in een hoekje te gaan zitten pruilen!
We say now that Turkey should think about its interests and use the chance the offer provides, instead of withdrawing into a sulk!
DutchJullie hebben de enige echte Stevie Wayne...... die uitzend vanuit zijn eigen kleine hoekje van de wereld...... hoog vanuit de KAB vuurtoren op Antonio Island.
You've got the one and only Stevie Wayne...... broadcasting from my own little corner of the world...... high in the KAB lighthouse on Antonio Island.
DutchDe gangbare lokalisatie in een bepaald hoekje of in bepaalde hoekjes van dit Parlement of in bepaalde weerzinwekkende partijtjes gaat aan de ernst van de zaak voorbij.
To pinpoint them as being in one particular part or parts of this House or in certain nasty little parties is to miss the seriousness of the matter.