"hoek" vertalen - Engels

NL

"hoek" in het Engels

EN
EN

NL hoek
volume_up
{mannelijk}

Je begint met uitleg over hoeken -- een scherpe hoek, een rechte hoek, een stompe hoek, een rechte hoek.
You start by teaching angles -- an acute angle, a right angle, an obtuse angle, a straight angle.
Dus wat je doet is die hoek vergelijken met die in plaats van met deze.
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Nu zou je dat vanuit 1 hoek met spiegels kunnen doen, maar dit werkt onder elke hoek.
Now, you could do that with mirrors from one angle. ~~~ The cool thing is, this does it from all angles.

Voorbeeldzinnen voor "hoek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk zou het debat van vanmiddag graag vanuit een andere hoek willen benaderen.
I should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
DutchOké, laten we het belang van de oceanen vanuit een andere hoek bekijken.
All right, let's talk about another perspective on the importance of the oceans.
DutchVoorzitter, commissaris, de Europese rundveehouders zitten in de hoek waar de klappen vallen.
Mr President, Commissioner, European cattle farmers are being dealt heavy blows.
DutchKan juist het feit dat ze om de hoek gelegen zijn geen oplossing bieden voor dergelijke crises?
Therefore, is the fact that they are local not a solution to the unfolding crises?
DutchJe wordt onmiddellijk in de hoek gezet van sympathisant van terroristen en van separatisten.
You are immediately categorized as a terrorist and separatist sympathizer.
DutchZodra andere instellingen om de hoek komen kijken, ontstaan er moeilijkheden.
Difficulties arise when other institutions come into the frame.
DutchWe moesten onder een specifieke hoek vliegen om de metingen te doen.
We have to fly at a special incline in order to make the measurements.
DutchIk weiger mij hier om redenen van binnenlands beleid en partijpolitiek in een hoek te laten dringen.
I refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!
DutchDus het idee van open architectuur, open kennis is niet nieuw in mijn hoek van de woestijn.
So the idea of an open architecture, an open knowledge, is not new to my neck of the desert.
DutchSteeds wanneer er geld kan worden verdiend door wetten te omzeilen, ligt de criminaliteit om de hoek.
Whenever money is to be earned by circumventing the law, crime cannot be far away.
DutchAls er een bestuursapparaat wordt opgezet, moet dat ook vanuit die hoek gefinancierd worden.
Wherever it is created, administration should be funded under the heading of administration.
DutchOp dat punt komt de algemene discussie over de begroting om de hoek kijken.
This is where the general discussion on the budget comes in.
DutchDe begrotingsgevolgen van de ruimere toepassing van verlaagde tarieven komen hier ook om de hoek kijken.
The budgetary impact of applying additional reduced rates also comes into play.
DutchIk ben van oordeel dat het er niet toe doet uit welke hoek de ideeën komen.
In my view, what is important is not where ideas come from but whether they are fundamentally sound.
DutchHet echte gevaar voor de uitvoering van de structuurfondsen komt uit de hoek van de lid-staten zelf.
The real threat to implementation comes from the Member States themselves.
DutchIk zeg hem dat woorden uit de groene hoek niet voldoende zijn, er is ook roodgloeiende actie nodig.
I say to him today that green rhetoric is not enough, red-blooded action is needed as well.
DutchTot dusver is er uit een andere hoek hierover nog geen wens geuit.
So far no desire has been expressed on this from other parties.
DutchIk stel vast dat in sommige vragen lokale politieke verschillen in het debat om de hoek komen kijken.
I can see that in some of the questions local political differences creep into the debate.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou de zaak vanuit een totaal andere hoek willen bekijken.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to look at another aspect of these agreements.
DutchDaardoor bekijken we de ringen steeds vanuit een andere hoek.
And we see the angles of the rings at different angles, there.