NL

hoek {mannelijk}

volume_up
Je begint met uitleg over hoeken -- een scherpe hoek, een rechte hoek, een stompe hoek, een rechte hoek.
You start by teaching angles -- an acute angle, a right angle, an obtuse angle, a straight angle.
Dus wat je doet is die hoek vergelijken met die in plaats van met deze.
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Nu zou je dat vanuit 1 hoek met spiegels kunnen doen, maar dit werkt onder elke hoek.
Now, you could do that with mirrors from one angle. ~~~ The cool thing is, this does it from all angles.

Voorbeeldzinnen voor "hoek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zou het debat van vanmiddag graag vanuit een andere hoek willen benaderen.
I should like to provide a different perspective on the debate this afternoon.
DutchU heeft nu extra kracht in uw hoek van de ring en veel extra munitie in uw kamp.
You got some power in your corner now Some heavy ammunition in your camp
DutchOké, laten we het belang van de oceanen vanuit een andere hoek bekijken.
All right, let's talk about another perspective on the importance of the oceans.
DutchDe kleine winkel om de hoek of in het dorp maakt deel uit van de Europese leefbaarheid.
The small shop on the corner or in a village is part of European quality of life.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, wij hebben onszelf nu in een hoek van de Europese Unie gedrukt.
Mr President, we have obviously now driven ourselves into a corner of the Union.
DutchEn deze kleine pixel in de hoek -- 3 miljard -- is hun klimaatveranderingsfonds.
And this little pixel in the corner -- three billion -- that's their climate change fund.
DutchWe zijn bewoners van een kleine planeet in een hoek van het Melkwegstelsel.
We are residents of one small planet in a corner of the Milky Way galaxy.
DutchVoorzitter, commissaris, de Europese rundveehouders zitten in de hoek waar de klappen vallen.
Mr President, Commissioner, European cattle farmers are being dealt heavy blows.
DutchKan juist het feit dat ze om de hoek gelegen zijn geen oplossing bieden voor dergelijke crises?
Therefore, is the fact that they are local not a solution to the unfolding crises?
DutchJe wordt onmiddellijk in de hoek gezet van sympathisant van terroristen en van separatisten.
You are immediately categorized as a terrorist and separatist sympathizer.
DutchDus wat je doet is die hoek vergelijken met die in plaats van met deze.
So what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
DutchHet is ook de buitenste hoek van het oog plooien, de orbicularis oculi.
It's also crinkling the outer corner of the eye, the orbicularis oculi.
DutchWe hebben ook iets gedaan met de hoek van deze uitgave van The Guardian.
We've also done a little something with the corner of this particular issue of The Guardian.
DutchZodra andere instellingen om de hoek komen kijken, ontstaan er moeilijkheden.
Difficulties arise when other institutions come into the frame.
DutchElke week ging ik naar de winkel op de hoek om van die blikjes te kopen.
Every week, I would go to the corner store and buy all these pops.
DutchAls je onder de juiste hoek kijkt, kan je een hologram zien verschijnen in deze film van zijde.
And if the angle is right, you can actually see a hologram appear in this film of silk.
DutchEn het internet heeft iedere hoek van de wereld bereikt, de meeste arme en afgelegen plekken.
And the Internet has reached every corner of the world, the poorest, the remotest places.
DutchWe moesten onder een specifieke hoek vliegen om de metingen te doen.
We have to fly at a special incline in order to make the measurements.
DutchIk weiger mij hier om redenen van binnenlands beleid en partijpolitiek in een hoek te laten dringen.
I refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!
DutchDus het idee van open architectuur, open kennis is niet nieuw in mijn hoek van de woestijn.
So the idea of an open architecture, an open knowledge, is not new to my neck of the desert.