"hetzij" vertalen - Engels

NL

"hetzij" in het Engels

EN

NL hetzij
volume_up
{voegwoord}

hetzij (ook: of)
Wie mijn fractie ook kiest - - hetzij de heer Geremek hetzij de heer Barroso - - wij zullen kiezen voor Europa.
When my group decides – whether for Mr Geremek or for Mr Barroso – we vote for Europe.
De vooroordelen, hetzij met opzet of anderszins, vind je overal en zo ook de misleidende mentale beelden.
The biases, whether intentional or otherwise, are pervasive, and so are the misleading mental images.
Je zou een bibliotheek, hetzij reëel of virtueel, van vingerafdrukken van in wezen elk virus kunnen opbouwen.
You can imagine building up some library, whether real or virtual, of fingerprints of essentially every virus.

Voorbeeldzinnen voor "hetzij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutchhetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank;
on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank or
DutchMevrouw Bjerregaard zal ze hetzij schriftelijk, hetzij mondeling beantwoorden.
Mrs Bjerregaard will provide you with replies, either written or verbal.
Dutchhetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank;
either on a proposal from the Commission and after consulting the European Central Bank;
Dutchhetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie.
on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the Commission.
Dutchhetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de Europese Centrale Bank;
either on a proposal from the Commission and after consultation of the European Central Bank;
Dutchhetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie.
or on a recommendation from the European Central Bank and after consulting the Commission.
Dutchhetzij op aanbeveling van de Europese Centrale Bank en na raadpleging van de Commissie.
or on a recommendation from the European Central Bank and after consultation of the Commission.
DutchIn veel gevallen behelzen zij hetzij een verbetering hetzij een verduidelijking van het gemeenschappelijk standpunt.
Many of these improve the text of the common position or clarify its content.
DutchDeze bedrijven moeten kunnen profiteren van een gunstige bedrijfsomgeving, hetzij geografisch, hetzij technologisch van aard.
These businesses need buttressing within their geographic or technological environment.
DutchIk wil niet dat het Parlement resoluties aanneemt die hetzij op onwetendheid, hetzij op ongefundeerde beweringen berusten.
I do not want Parliament to adopt resolutions based on either ignorance or unsubstantiated assertions.
DutchDit leidde hetzij tot verwarring, hetzij tot botsingen met de beraadslagingen over de begroting voor het komende begrotingsjaar.
As a result, this was either confused with or clashed with the debate on the next year's budget.
DutchEr bestaat thans consensus dat de lid-staten hetzij stabiliteits- hetzij conversieprogramma's zullen moeten indienen.
There is now consensus that Member States will be obliged to submit either stability or conversion programmes.
DutchEr worden gezamenlijke verslagen opgemaakt, hetzij op verzoek van de thuisbasis, hetzij op initiatief van de chefs de mission.
Joint reports are produced, either at the request of headquarters, or on the initiative of heads of missions.
DutchDe ontwerpresolutie dekt al die gebieden waarover het Parlement zich hetzij zorgen maakt, hetzij bepaalde zaken wil voorstellen.
The motion for a resolution covers all those areas where Parliament either has concerns or has proposals to make.
DutchDe Commissie spreekt in het voorstel geen voorkeur uit voor hetzij een lineair hetzij een progressief gedifferentieerde belasting.
On the question of linear or progressive taxation, the Commission does not express any preference in the proposal.
DutchIk vind dat het totaal verkeerd zou zijn wanneer er nu nieuwe hindernissen zouden worden opgeworpen, hetzij door de Roemenen, hetzij door ons.
In my view, it would be quite wrong for Romania or the EU to create new obstacles at this point in time.
DutchZe vormen allemaal een risico, hetzij voor zichzelf, hetzij voor degenen met wie zij werken, hetzij voor hun patiënten of medeweggebruikers.
They all are a risk either to themselves, to those who work with them, their patients or other road users.
DutchOok moeten we ons buigen over de allianties die hetzij worden gepland, hetzij reeds bestaan tussen Amerikaanse en Europese luchtvervoerders.
We also need to look at the alliances that are proposed and in place between the US and European carriers.
DutchSta mij toe dat ik daar op later tijdstip nog antwoord op geef, hetzij als dat kan binnen het kader van dit uur en anders later, schriftelijk.
I would like to answer it later on, either during question time if that is possible or later on, in writing.
DutchOver het algemeen komt deze informatie tot ons via de operatoren ter plaatse, hetzij NGO's, hetzij internationale organisaties, enzovoorts.
We generally get that information from the operators on the ground, either NGOs or international organisations, etc.