"hetgeen" vertalen - Engels

NL

"hetgeen" in het Engels

EN

NL hetgeen
volume_up
{voornaamwoord}

hetgeen (ook: zo, die, dat, wat)
volume_up
that {vnw.}
Ik verzeker u echter wel, mijnheer Martens, dat ik hetgeen nu gebeurt, ten zeerste betreur.
But of course, Mr Martens, I assure you that I greatly regret the present situation.
Valt onder hetgeen wij mondialisering noemen ook solidariteit op wereldvlak?
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
Hetgeen de Commissie ons voorlegde, vormde mijns inziens een prima uitgangspunt.
I think that what the Commission laid before us was a very good starting point.
hetgeen (ook: wat, welk)
volume_up
what {vnw.}
Wat wij vandaag bespreken is onbeduidend in vergelijking met hetgeen ginds moet gebeuren.
What we are or are not debating today is immaterial in relation to what must be done there.
Dat is hetgeen dat Loekasjenko onaanvaardbaar vindt en wat hij onmogelijk wil maken.
This is what Mr Lukashenko considers unacceptable and what he tries to avoid at all cost.
Kortom, hij is verantwoordelijk voor hetgeen de komende maanden eventueel gebeurt.
In short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.

Voorbeeldzinnen voor "hetgeen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDan overschrijden we een grens, hetgeen we zeker als negatief zullen adviseren.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
DutchDat heeft tot veel hilariteit geleid, hetgeen voor een deel wel begrijpelijk is.
This led to great hilarity, which to some extent is perfectly understandable.
DutchJe kunt óf in een wereld leven die armer is, hetgeen mensen meestal niet willen.
You can either live in a world which is poorer, which people in general don't like.
DutchHetgeen van essentieel belang is indien we onze maatregelen willen optimaliseren.
This is essential if we are to maximize the effectiveness of measures we take.
DutchHiermee wordt het zekere voor het onzekere genomen, hetgeen ik terecht vind.
That is by way of a precaution, amongst other things, and I think it is correct.
DutchHetgeen dat overblijft, waar jou markering op staat, is je versleutelde stem.
And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
DutchIn 2020 loopt dit waarschijnlijk op tot 70 %, hetgeen niet zonder risico is.
This percentage is due to rise to 70 % by 2020, which is not without its risks.
DutchValt onder hetgeen wij mondialisering noemen ook solidariteit op wereldvlak?
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
DutchHet is nu echter zaak hetgeen bereikt is ook veilig te stellen voor de toekomst.
Now we have to secure for future years that which has so far been achieved.
DutchHet mag heus wat meer zijn dan hetgeen nu in het verslag van de lidstaten staat.
It really might be a little more than the Member States are now reporting.
Dutch- Ik ben het met de geachte afgevaardigde eens, en heb begrip voor hetgeen hij zei.
I find myself in agreement and sympathy with the point the honourable Member makes.
DutchZij bevat echter ook veel tekortkomingen, hetgeen wij als liberalen betreuren.
However, we Liberals are also sorry to see that it is deficient in a great many ways.
DutchDe financiële compensatie bedraagt 912.000 ecu, hetgeen 40 % van de totale kosten is.
The financial compensation will be ECU 912 000, which is 40 % of the overall cost.
DutchNog geen jaar later overstroomde de Yangtze, hetgeen zo'n 5.500 doden veroorzaakte.
Just a year later the Yangtze flooded, causing something like 5,500 deaths.
DutchIk wil de Ierse premier, de en zijn team gelukwensen met hetgeen zij hebben bereikt.
I should like to thank the Taoiseach and his team for their accomplishments.
DutchTen eerste, het perfectioneren van al hetgeen er in het Verdrag tot stand is gebracht.
Firstly, we must perfect the implementation of the provisions of this draft treaty.
DutchU kunt ervan op aan dat hetgeen u zei is genoteerd en onderzocht zal worden.
Please rest assured that your comment has been noted and will be examined.
DutchVolgens hetgeen de Commissie ons vertelt, zou het echter gaan om enkele misverstanden.
The Commission, on the other hand, tells us that these are simply misunderstandings.
DutchIn sommige amendementen wordt verwezen naar zeer concrete acties, hetgeen een probleem is.
Some amendments include problematic references to several very concrete actions.
DutchDe overeenkomst geldt voor 3 jaar, hetgeen dus voor een belangrijke stabiliteit zorgt.
It is a 3-year agreement which will bring with it a high level of stability.