"het toilet" vertalen - Engels

NL

"het toilet" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "het toilet" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "het toilet" in Engels

het voornaamwoord
English
het lidwoord
English
spijten werkwoord
regenen werkwoord
English
motregenen werkwoord
hagelen werkwoord
English
vriezen werkwoord
English
lukken werkwoord
sneeuwen werkwoord
English
waaien werkwoord
ladderen werkwoord
English
dunken werkwoord
toilet zelfstandig naamwoord
hét lidwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "het toilet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar dan stel je het toilet voor als een modern, trendy iets, een hebbeding.
But then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
DutchEn als je echt het verschil wilt zien, dan kijk je naar het toilet hier.
And if you really want to see the difference, you look at the toilet over here.
DutchZe heeft mijn leven gered doordat ik naar het toilet mocht gaan in de lounge van de leerkrachten.
She saved my life by letting me go to the bathroom in the teachers' lounge.
DutchTijdens de rust gaan mensen snel even bellen en gaan naar het toilet.
Halftime, people make a quick call and go to the bathroom.
DutchAl dat water dat we door het toilet spoelen, verschrikkelijk.
We just flush all this water down the lavatory, it's terrible.
DutchOf misschien ben je de enige die naar het toilet moest."
Or maybe you're the only one who had to go to the bathroom."
DutchEen van mijn favorieten: Het is -40°, en je moet naar het toilet, waar en hoe ga je dan?
One of my favorite: It's 40 below, you've got to go to the bathroom, where are you going to go and how are you going to do it?
Dutchde eerste keer dat iemand naar het toilet gaat na een aantal glaasjes op te hebben
DutchIk ging naar het toilet en ze pakte me beet.
I was on my way to the toilet and she grabbed me.
DutchOp een bepaald moment gooide een van de bewakers een granaat naar het toilet terwijl het vol zat met gevangenen.
On one particular occasion, one of the guards threw a grenade into the prisoners' lavatory while it was full of prisoners.
DutchOf een moeder die om 4 uur plots een hoekje in het toilet vindt om te checken of haar kinderen goed zijn thuisgekomen.
Or a mother who, at four o'clock, suddenly manages to find a corner in the toilet to check that her children are safely home.
DutchZou je terug op het toilet willen?
Would you like to go back in the toilet?
Dutch. ~~~ Dat is jong -- Hier moet ik stoppen, omdat Arup in de zaal zit en dit is het best ontworpen toilet in de wereld.
So it's a young -- I just have to stop here, because Arup is in the room and this is the best-designed toilet in the world.
DutchWaar is het toilet?
DutchTen eerste was er sprake van algemene wanorde tijdens de examens en konden de kandidaten ongecontroleerd naar het toilet gaan of een gsm gebruiken.
One point is the general disorder that prevailed during the tests, with a lack of supervision of toilet visits and use of mobile phones.
DutchEn wanneer de hitte me te ziek maakte om de 15 meter te stappen naar het openbaar toilet, 's nachts buiten mijn bus gebruikte ik een emmer en een vuilniszak als toilet.
And when the heat made me too sick to walk the 50 feet to the public restroom outside my van at night, I used a bucket and a trash bag as a toilet.
DutchDaarom eisen wij dat de verdragen van Genève inzake de rechten van politieke gevangenen toegepast worden, en dan vooral waar het gaat om het recht van een toilet gebruik te maken.
That is why we are calling for the Geneva Conventions on the rights of political prisoners and, in particular, on the right to go to the toilet, to be implemented.

Andere woorden

Dutch
  • het toilet

In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden.