"hét" vertalen - Engels

NL

"hét" in het Engels

EN
EN
EN
EN
EN
NL

hét {lidwoord}

volume_up
1. "benadrukt"
hét
volume_up
the {lidw.} (stressed)
Je hebt de Uffizi, het MoMA, het Hermitage, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum.
You've got the Uffizi, you've got the MoMA, the Hermitage, the Rijks, the Van Gogh.
Het eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
Ik heb het alleen maar over het verloop van het vragenuur in het Parlement.
I am simply talking about following the order of Question Time in this Chamber.

Voorbeeldzinnen voor "hét" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchIk wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
I want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchDaarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchOf oren die zichzelf kunnen horen -- dat is gewoon onmogelijk; daar gaat het om.
Or ears being able to hear themselves -- it's just impossible. That's the thing.
DutchIk ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
I'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
DutchInteressant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
DutchHet is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
DutchHet heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
DutchWe werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
DutchIk bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
And I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
DutchHet is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
There is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
DutchHet amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
DutchLeden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
DutchIk denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
I do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchIk ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
I myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.