NL

groot {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
En ik dacht dat de Atlantische Oceaan groot was, Maar de Grote Oceaan is heel, heel groot.
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
De Industrieele visserij maakt gebruik van groot materiaal, grote machines.
Industrial fishing uses big stuff, big machinery.
We besluiten dat het zo groot is ook al is het niet zo groot.
We make a decision it's that big, even though it's not that big.
Namens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
As a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Ook Ierland, Groot-Brittannië en Nederland hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben elkaar nodig.
The European Union needs Great Britain, and Great Britain needs the European Union.
Het is groot en machtig in termen van economie, het is groot en machtig in bevolkingsaantal.
It is large and powerful both in economic terms and in terms of population size.
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Een groot deel van deze autoweg wordt medegefinancierd door de Commissie.
Large parts of the rest of the motorway are being cofinanced with the Commission.
Groot-Brittannië is een eiland met een eigen en uitgebreid natuurlijk en architectonisch erfgoed.
Great Britain is an island with its own extensive natural and architectural heritage.
Als je kijkt naar de eerste 200, is de verscheidenheid aan banen groot.
Looking at the first 200 vacancies, the range of jobs is extensive.
De omvang van pesterijen op het werk is volgen de Stichting van Dublin behoorlijk groot.
According to the Dublin Foundation, harassment in the workplace is on quite an extensive scale.
In feite was hij waarschijnlijk 15 centimeter langer dan ik en zij was ongeveer zo groot.
In fact, he was probably six inches taller than me, and she was about this tall.
Het heette "Groot Paard" en het was een levensgrote giraffe.
It was just called "Tall Horse," which was a life-sized giraffe.
♫ He was tall and strong and lean ♫
Er is een groot aantal invasieve salmonellatypen die de volksgezondheid bedreigen.
We have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
Ik wil hier nogmaals benadrukken dat de belangen erg groot zijn.
We have heard it said that the stakes are vast, and it is worth repeating.
Zweden en Scandinavië zijn groot qua oppervlakte en hebben nu reeds ernstige regionale problemen.
Sweden and the Nordic countries are vast areas and already have serious regional problems.
De tegenstellingen tussen de belangrijkste politieke groeperingen zijn nog groot.
There is still wide disagreement between the main political groups.
De weide is groot en er zijn geen struiken om je achter te verbergen.
The meadow is wide and open, and there are no trees or bushes to hide us.
De kloof is weliswaar groot gebleven, maar bepaalde historische taboes zijn doorbroken.
The gulf is still wide, although certain historical taboos have been broken.
De Roma kennen een hoog geboortecijfer en ook een groot sterftecijfer onder kinderen en volwassenen.
There is a high birth rate among the Roma population as well as high rates of adult and infant mortality.
Volgens een recent onderzoek heeft 29 % van de volwassenen in Groot-Brittannië inmiddels een aansluiting op het Internet.
A recent survey found that 29 % of British adults now have access to the Internet.
Het onderscheid tussen jongeren en volwassenen is immers arbitrair en we weten dat levenslang onderwijs van zeer groot belang is.
The distinction between young people and adults is arbitrary to begin with and, what is more, we know that lifelong learning is vital.
groot (ook: lang, rijzig)

Voorbeeldzinnen voor "groot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet verslag-Rothe geeft een groot aantal belangrijke suggesties voor het witboek.
The Rothe report includes a large number of important ideas for the White Paper.
DutchEr is een groot aantal invasieve salmonellatypen die de volksgezondheid bedreigen.
We have a vast number of invasive forms of salmonella affecting people's health.
DutchDe post, een geïntegreerd staatsbedrijf, levert een groot aantal vaste banen op.
As an integrated public company the post office also creates many stable jobs.
DutchNamens mijn fractie spreek ik een groot ongenoegen, een grote bedroefdheid uit.
As a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
DutchEen groot aantal vrouwen is besmet met het aids-virus en dat aantal is stijgend.
The number of women infected with the AIDS virus is high and is rising constantly.
DutchIk juich het toe dat de Raadsvoorzitter hier een groot punt van heeft gemaakt.
I am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
DutchOp dat punt kunnen Tony Benn en onze Commissaris samen een groot verschil maken.
This is where Mr Benn and our Commissioner, together, could make a big difference.
DutchVoor het eerst sinds 18 jaar hebben wij in Groot-Brittannië nu een Labourregering.
For the first time in eighteen years we now have a Labour government in Britain.
DutchAls er niets wordt gedaan, zal dit uitgroeien tot een zeer groot grensconflict.
If nothing is done about it, it will grow into a very, very big border dispute.
DutchPolen en een groot aantal andere lidstaten doen hetzelfde, en niet zonder succes.
Poland and many other Member States do likewise, some of them very effectively.
DutchOok Ierland, Groot-Brittannië en Nederland hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Ireland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
DutchWat de vliegtuigen zelf betreft, is het probleem technisch gezien niet zo groot.
As for the aircraft themselves, the problem is not that major technically speaking.
DutchWellicht dat sommige mensen in Groot-Brittannië die 1.000 pond terecht vinden.
There may be some people in the United Kingdom who consider GBP 1 000 acceptable.
DutchEr moet echter nog een groot aantal zaken worden opgelost op talloze terreinen.
However, there are still a great number of issues to be tackled in numerous areas.
DutchAfgedankte auto's vormen een groot probleem voor het milieu in de Europese Unie.
End-of-life vehicles are a major environmental problem in the European Union.
DutchSamenvattend kan de Commissie dus een groot deel van de amendementen overnemen.
To sum up, the Commission is able to support a large number of the amendments.
DutchHet is absoluut van groot belang dat wij die financiële stromen inzichtelijk maken.
It is absolutely essential that we should make these flows of funds transparent.
DutchU doet ons een groot plezier als u onze amendementen op deze onderdelen steunt.
You would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
DutchHet is van groot belang te benadrukken dat deze richtlijn geen concessie verleent.
It is very important to emphasise that this directive does not grant a concession.
DutchIk word betaald...... door 'n groot bewonderaar van u die anoniem...... wil blijven.
They'll be paid for by an admirer of yours who wishes to remain...... anonymous.