"grondregel" vertalen - Engels

NL

"grondregel" in het Engels

NL

grondregel {de}

volume_up
Het beroepsgeheim blijft de grondregel bij de uitoefening van het beroep van advocaat.
Indeed, professional secrecy remains the fundamental rule in the exercise of the profession of lawyer.
De Commissie heeft in dit verband in haar meest recente verslag een grondregel aangenomen op basis waarvan zij minder maar beter wil optreden.
The Commission, on this score, in its most recent report, adopted a fundamental rule according to which it would act less in order to act better.
De grondregel is te vinden in het Verdrag van Genève van 1951.
The basic principles are enshrined in the 1951 Geneva Convention.
Ik ben het dan ook met de rapporteur eens dat de grondregel moet zijn dat gerechten direct met elkaar kunnen communiceren.
I therefore agree with the rapporteur that there should be a fundamental principle that courts can communicate directly with each other.
Voor die regio's zou als grondregel moeten gelden dat ze op dezelfde financiële ondersteuning en subsidies kunnen rekenen als vóór de uitbreiding.
For them the principle should apply that they can claim the same financial support and rights to subsidies as they did before enlargement.

Voorbeeldzinnen voor "grondregel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet beroepsgeheim blijft de grondregel bij de uitoefening van het beroep van advocaat.
Indeed, professional secrecy remains the fundamental rule in the exercise of the profession of lawyer.
DutchDe grondregel is te vinden in het Verdrag van Genève van 1951.
The basic principles are enshrined in the 1951 Geneva Convention.
DutchDe grondregel moet zijn dat alle documenten die de instellingen van de EU binnenkomen en verlaten, openbaar zijn.
The basic rule must be that all documents which are received by or emanate from the EU institutions should be public.
DutchIn de eerste plaats hebben Finland en Denemarken uitzonderingen op de grondregel van vrij verkeer van goederen tot 2003.
Firstly, Finland and Denmark are subject to exemptions to the basic rule of the free movement of goods until 2003.
DutchIk ben het dan ook met de rapporteur eens dat de grondregel moet zijn dat gerechten direct met elkaar kunnen communiceren.
I therefore agree with the rapporteur that there should be a fundamental principle that courts can communicate directly with each other.
DutchHet Britse rechtssysteem kent de grondregel " uitgesteld recht is onrecht " en deze zaak is keer op keer uitgesteld.
There is an old maxim in the British system legal system called " justice delayed is justice denied ", and this case has been dragged out again and again.
DutchMijnheer de Voorzitter, naties moeten worden gerespecteerd en volken mogen niet worden vernederd, dat is de grondregel van de internationale samenleving.
Mr President, nations must be respected and peoples must not be humiliated; this is the basic rule of international life.
DutchVoor die regio's zou als grondregel moeten gelden dat ze op dezelfde financiële ondersteuning en subsidies kunnen rekenen als vóór de uitbreiding.
For them the principle should apply that they can claim the same financial support and rights to subsidies as they did before enlargement.
DutchDe Commissie heeft in dit verband in haar meest recente verslag een grondregel aangenomen op basis waarvan zij minder maar beter wil optreden.
The Commission, on this score, in its most recent report, adopted a fundamental rule according to which it would act less in order to act better.
DutchEen grondregel mogen we daarbij niet uit het oog verliezen, namelijk dat de mens altijd en overal ter wereld behoefte zal hebben aan gezonde levensmiddelen, water om te drinken en lucht om te ademen.
There is one basic rule which we must not ignore: people everywhere in the world need healthy food, drinking water and air to breathe.
DutchOok bij consumentenbescherming geldt de grondregel van efficiëntie, maar efficiëntieverbetering mag niet over de ruggen van de consument worden bereikt.
The principle of effectiveness applies to consumer protection as much as it does to anything else, but there must be no gain in efficiency to the detriment or disadvantage of consumers.
DutchAls grondregel moet in elk geval dienen het recht voor ieder land of iedere zone om het eigen landbouwmodel, de eigen onafhankelijkheid op voedselgebied en de eigen volksgezondheid te bewaren.
At all events, the fundamental rules should be the right of each country or each region to maintain its agricultural model, its food independence and the health of its population.