NL

groep {de}

volume_up
De Monti-groep met betrekking tot de fiscaliteit en de Veil-groep hebben uitstekend werk gedaan.
The Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
Je mag naar een andere groep overstappen, als je eigen groep je niet ligt of zo.
You can walk across to another group, if you don't like your group, etc.
De groep van Laken is een groep waar Jean-Luc Dehaene en Giuliano Amato deel van uitmaken.
The Laeken group is a group of which Mr Dehaene and Mr Amato form a part.
Net op tijd kwam er een groep economen zeggen: "Waarom probeer je geen veiling?
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
We hebben een groep mensen geïndentificeerd in al deze beroepen die we 'slimme schurken' noemen.
We identify one set of people in all of these practices who we call canny outlaws.
De eerste groep mensen in Silicon Valley zijn heel erg rijk geworden.
The first set of people in Silicon Valley got very, very rich.
Door middel van het Verdrag van Nice kan een centrale groep lidstaten een afgescheiden harde kern vormen.
The Treaty of Nice allows a core group of Member States to form an elite inner circle.
Stel je een groep kinderen voor, die in een kring staan en wachten tot de stalen ring wordt doorgegeven.
And imagine a bunch of kids standing in a circle and just waiting for the steel ring to be passed on.
Gezien de problemen en de onontbeerlijke consolidatie van die groep moet elke verdere uitbreiding worden uitgesloten.
In view of the difficulties and of the crucial need to consolidate this circle, any further enlargement must be ruled out.
Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar wij zijn de mafste groep die ik ooit gezien heb.
I don't now how about you guys, but... we're the weirdest herd I've ever seen.
De kudde was veilig binnen de grenzen van het park dankzij de toewijding van deze groep parkwachters.
The herd was safe within the confines of the park, because of this dedicated group of park rangers.
I was returning him to his herd.
Sterker nog, zoals mevrouw Haug terecht opmerkt, moet het ook duidelijk zijn dat tegen de tijd dat de eerste nieuwe groep landen erbij komt, dergelijke speciale regelingen moeten zijn opgeheven.
Indeed, as Mrs Haug rightly said, it should also be clear that by the time the first new batch of countries comes in, there should be an end to such special arrangements.
De commissarissen zijn een groep ambtenaren die er niet op moeten rekenen dat ze bij ons parlementair vertrouwen opwekken.
The Commissioners are a collection of civil servants who do not need to inspire parliamentary confidence.
Het is erg onwaarschijnlijk, in deze speciale omgeving, met deze groep mensen, maar heel misschien raak je aan de praat met iemand met wie je liever niet zou praten.
It's very unlikely -- in this special setting, and this collection of people -- but you might just find yourself talking to someone you'd rather wish that you weren't.
groep (ook: hoop, ruck)
groep (ook: blok, coalitie)
Geen enkel land en zelfs geen groep van ontwikkelde landen als de Unie is in staat eenzijdig, ieder op eigen houtje en voor zichzelf, een dergelijk probleem op te lossen.
No country and no bloc of developed countries such as the Union is in a position to solve a problem of this magnitude on its own or within its own borders.
Het is voor de Europese Unie belangrijker dan ooit om de partnerschappen met derde landen en andere groepen landen te kunnen versterken.
It is more important than ever for the EU to be able to strengthen its partnerships with third countries and other blocs.

Voorbeeldzinnen voor "groep" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchHet start met een kleine groep Googlers die het initiatief nemen om iets te doen.
It starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
DutchIk ben erg blij dat Polen meegenomen is met de groep van de eerste toetreders.
I am delighted that Poland has made it to the first group of accession countries.
DutchNet op tijd kwam er een groep economen zeggen: "Waarom probeer je geen veiling?
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
DutchDe leidende groep in Amerika beschouwt het eigen land als het beste ter wereld.
The leading group in America considers its own country to be the best in the world.
DutchIk wil er bij u voor pleiten dat er een groep op hoog niveau wordt opgericht.
The formation of a high level group is something that I commend to my colleagues.
DutchIn het algemeen zijn de vervoerscondities voor deze groep echter al uitstekend.
In general, however, the transport conditions for this group are already excellent.
DutchAan de orde is de verklaring van de Commissie over de situatie van de groep Alstom.
The next item is the Commission statement on the situation of the Alstom Group.
DutchBlijkbaar werd hij, samen met een priester, vermoord door een groep paramilitairen.
He was killed, together with a priest, apparently by a group of paramilitaries.
DutchEen andere groep is bang de waarheid te zeggen en daarvan de gevolgen te dragen.
And there are those who dare not tell the truth and accept the consequences.
DutchDe kinderen, zoals commissaris Wallström al zei, vormen de kwetsbaarste groep.
Just as Commissioner Wallström pointed out, children are the most vulnerable.
DutchWanneer er geen aandacht wordt besteed aan die groep zal het ongetwijfeld mislopen.
If we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
DutchEr zijn verhalen die je vertelt aan een kleine groep mensen, met een goed glas wijn.
There's stories that you may tell in a small group of people with some good wine.
DutchDe groep moet zijn ego kunnen laten varen, kunnen samenwerken en bij elkaar blijven.
The pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
DutchIn mijn groep, proberen we in detail te analyseren hoe mensen bewegingen beheersen.
So in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
DutchEen grote groep studenten deed mee aan het onderzoek en we betaalden ze vooraf.
We got a big group of students to be in the experiment, and we prepaid them.
DutchDe bovenste foto is van een groep Moonies die door hun Messias gezegend zijn.
The top picture is a group of Moonies that have been blessed by their messiah.
DutchWe moeten niet meer van deze groep gaan verlangen dan van nationale groepen.
So we must not demand more from this group than from those at a national level.
DutchDe Ciampi-groep noemt in dit verband ook het statuut van de Europese Vennootschap.
In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute.
DutchNa Kopenhagen betreft de eerste groep - hoe kan het anders - de uitbreiding.
It goes without saying that our first priority post Copenhagen is enlargement.