NL

graad {de}

volume_up
1. algemeen
In twee jaar haalde ik mijn eerste graad -- een bachelor's.
And in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
Evenwicht staat niet in de weg van een hoge graad van consumentenbescherming.
Balance does not stand in the way of a high degree of consumer protection.
De tweede is een opslag voor mensen die een extra academische graad hebben gehaald.
The second is giving extra money to people who get their master's degree.
graad (ook: trap, status, stand, rang, mate)
Terwijl ik met stomheid geslagen in de spreekkamer van de arts zat, hoorde ik andere woorden, "kanker", "stadium", "graad".
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Als kinderen in de derde of vierde graad zitten, merk je soms dat dit kind een visuele denker gaat worden, doordat het in perspectief kan tekenen.
Now, when kids get to be in third or fourth grade, you might see that this kid's going to be a visual thinker, drawing in perspective.
Ik had er geen idee van wat ze bedoelde, maar het was voldoende om mij ervan te overtuigen om nooit meer te tekenen tot de negende graad.
I had no clue what she was talking about, but it was convincing enough for me never to draw again until the ninth grade.
Vandaag al is er om de door u vaak aangehaalde redenen bijvoorbeeld een hogere graad van cofinanciering op de Griekse eilanden met perifere ligging.
For reasons you have frequently stated, we have now introduced, for example, higher co-funding rates for the outermost Greek islands.
De conventionele opvatting is dat experts mensen zijn met een geavanceerde graad, dure titels, diploma's, bestseller boeken -- individuen met een hoge status.
The conventional notion is that experts are people with advanced degrees, fancy titles, diplomas, best-selling books -- high-status individuals.
2. drukwezen

Voorbeeldzinnen voor "graad" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEvenwicht staat niet in de weg van een hoge graad van consumentenbescherming.
Balance does not stand in the way of a high degree of consumer protection.
DutchDe tweede is een opslag voor mensen die een extra academische graad hebben gehaald.
The second is giving extra money to people who get their master's degree.
DutchIk liep naar Ashland in Oregon, waar je een graad in milieuwetenschappen kon halen.
I walked up to Ashland, Oregon, where they were offering an environmental studies degree.
DutchDus als ik je zou vragen: 'Kun je voor mij de graad in Burkina Faso in 1991 vinden?'
So if I asked you, "Why don't you go and find me the prevalence in Burkina Faso in 1991?"
DutchZe zeiden: 'Alsjeblieft, breng niemand met een graad en kwalificatie in je college.'
They said, "Please, don't bring anyone with a degree and qualification into your college."
DutchMaar de laatste vijftig jaar is het anderhalve graad warmer geworden.
But over the past fifty years, it has become one and a half degrees warmer.
DutchOm de graad van convergentie te beoordelen, zijn in het Verdrag vijf criteria opgenomen.
For the purposes of assessing the degree of convergence, the Treaty provides five criteria.
DutchDat vergt een hoge kwaliteit van de productie en een hoge graad van ecologische exploitatie.
This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.
DutchIn twee jaar haalde ik mijn eerste graad -- een bachelor's.
And in those two years, I graduated with my first degree -- a bachelor’s degree.
DutchOok hier is de toegelaten bedrijfssteun recht evenredig met de graad van benadeling.
However, here too the level of aid approved is quite rightly determined by the degree of handicap.
DutchDat deze richtlijn aan de consumenten een hoge graad van bescherming biedt, is eveneens positief.
It is also positive that this directive offers the consumer a high degree of protection.
DutchDat zou de juiste koers zijn voor een land met een dergelijke omvang en graad van economische ontwikkeling.
That is appropriate for a country of its size and state of economic development.
DutchOndanks het behalen van mijn graad, realiseerde ik me dat een juridische carrière niet voor mij was.
And even though I finished my degree, I realized I could not settle into a career in law.
DutchOnze Unie berust op de beginselen van duurzame groei en een hoge graad van werkgelegenheid.
This Union is founded on the principles of sustainable development and a high level of employment.
DutchDaarom hebben wij vandaag de dag zo'n hoge graad van integratie bereikt.
Therefore, we have achieved a high level of integration.
DutchDe afgelopen duizend jaar is het eenvijfde graad kouder geworden.
Over the past one thousand years, we have seen a drop in the temperature by one-fifth of a degree.
DutchDat ding daar aan de onderkant waar bij staat dat het geen enkel effect heeft, is een extra academische graad.
That bottom thing, which says there's no effect at all, is a master's degree.
DutchKerels met 'n wapen en 'n graad in psychologie, zoals Butters.
Guys with guns and psychology degrees, like Butters out there.
DutchHet is krankzinnig om zich zo'n graad van vervuiling voor te stellen.
It is quite insane to imagine pollution on that scale.
DutchHij zei, "Hoor eens jongen, we zijn echt trots op je, maar wat moet je met een bachelor's graad?
He said, "Listen, we’re really proud of you son, but what are you going to do with a bachelor’s degree?