NL

gezocht {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
gezocht (ook: benodigde)
Nog steeds gezocht, bieden ze zich nu aan als huurlingen.
Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune.
Een ander succes was de arrestatie van een corrupte rechter die door haar eigen land, Griekenland, werd gezocht.
Another success was the arrest of a corrupt judge, wanted by her country, Greece.
You are on the King's most wanted list.
Europese investeerders zijn bijzonder welkom in het land en worden vooral gezocht voor de aardolie-industrie, de daarbij horende uitrusting, het vervoerswezen en de zich ontwikkelende bouwindustrie.
European investment is extremely welcome in Azerbaijan, and is particularly sought after by the oil industry, the transport sector and the burgeoning construction industry.

Voorbeeldzinnen voor "gezocht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe tweede belangrijke oorzaak moet echter bij de Commissie zelf worden gezocht.
The second most important reason, however, lies within the Commission itself.
DutchWeet u dat in de afgelopen jaren 6000 inspecteurs naar wapens hebben gezocht?
Do you know that, in recent years, 6 000 inspectors have gone looking for weapons?
DutchHij heeft steeds het compromis gezocht en met alle fracties goed samengewerkt.
He has always sought compromise, and has worked well with all the political groups.
DutchToch voorzien wij twee problemen waarvoor oplossingen gezocht moeten worden.
We nonetheless foresee two problems for which solutions will need to be found.
DutchWaarom wordt gezocht naar opslagplaatsen en controlesystemen voor radioactief afval?
Why are we looking for storage sites and systems for controlling radioactive waste?
DutchIs dit niet de plaats waar naar massavernietigingswapens zou moeten worden gezocht?
Is it not there that we should be looking for weapons of mass destruction?
DutchEr zal een oplossing gezocht moeten worden, maar die zal moeilijk te vinden zijn.
A solution will have to be sought, but a good one will be hard to find.
DutchJarenlang hebben buitenlandse bedrijven bij deze dictatuur voordeel gezocht.
For years, foreign companies sought financial gain from this dictatorship.
DutchVoor de anorganische stoffen moet een passende oplossing gezocht worden.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
DutchDe oorzaak van de ramp moet gezocht worden in de verzwakte structuur van de olietanker.
The cause of the disaster must be sought in the weakened structure of the oil tanker.
DutchOp al deze terreinen doet Corbett een dappere poging en heeft hij een compromis gezocht.
Mr Corbett has made a valiant effort in all these areas and has sought to compromise.
DutchHierbij wordt steeds vanuit een constructieve invalshoek naar oplossingen gezocht.
The shortcomings are detailed in a constructive manner however, and solutions are proposed.
DutchVolgens mij wordt in het verslag-Flemming naar een dergelijk evenwicht gezocht.
In this connection, it seems to me that the Flemming report endeavours to find this balance.
DutchWe hebben niet naar echte oplossingen gezocht om Europa vlot te trekken uit de grondwetscrisis.
We have not sought any real ways out of the constitutional crisis facing Europe.
DutchHeeft de ECB daarom gezocht naar aanvullende methoden voor geldverspreiding?
In the light of this, has the ECB looked into additional methods for distributing the money?
DutchHoe het ook zij, momenteel wordt ook voor dit probleem een oplossing gezocht.
In any case, this is a matter which we are currently dealing with.
DutchDe oplossing van het afvalprobleem moet gezocht worden in preventie, hergebruik en recyclage.
The solution to the waste problem must be sought in prevention, reuse and recycling.
DutchVoor de insulaire regio's moet er naar een gedifferentieerde, passende aanpak worden gezocht.
The island regions need research into appropriate differentiated treatments.
DutchOm er nu een ethische kwestie van te maken, vind ik toch wel erg ver gezocht.
However, I think it is a little far-fetched to talk about ethics.
DutchVoor dit probleem dient een afdoende en verantwoorde oplossing te worden gezocht.
This situation must be tackled conscientiously and responsibly.