"gewapend" vertalen - Engels

NL

"gewapend" in het Engels

volume_up
gewapend {volt.deelw.}
EN
EN
EN
volume_up
gewapende politie {de}
NL

gewapend {voltooid deelwoord}

volume_up
gewapend (ook: gewapende)
volume_up
armed {volt.deelw.}
Gewapend met deze kennis heeft SANCCOB een project opgezet om kuikens te redden.
So, armed with this knowledge, SANCCOB has a chick-bolstering project.
Nee, leugenspotters zijn gewapend met wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog opmerkt.
No, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Zoals bekend tast een gewapend conflict alle vitale functies van een samenleving aan.
We know that armed conflict damages all vital functions in a society.

Voorbeeldzinnen voor "gewapend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDus zijn we niet gewapend om geschikte antwoorden te vinden op wat er gebeurt.
So, we are not being charged with the adequate response to what is happening.
DutchGewapend met deze kennis heeft SANCCOB een project opgezet om kuikens te redden.
So, armed with this knowledge, SANCCOB has a chick-bolstering project.
DutchWij zijn nu echter beter gewapend dan vroeger om dergelijke problemen aan te pakken.
But we are now better equipped to deal with such problems than we have been in the past.
DutchNee, leugenspotters zijn gewapend met wetenschappelijke kennis over hoe je bedrog opmerkt.
No, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
DutchZoals bekend tast een gewapend conflict alle vitale functies van een samenleving aan.
We know that armed conflict damages all vital functions in a society.
DutchDe Europese Unie moet echter ook in de toekomst tegen onverwachte crisissen gewapend zijn.
However, the European Union still needs to be prepared for any sudden crises in the future.
DutchWij mochten niet met hem spreken, zogenaamd omdat hij gewapend was.
We were not allowed to talk to him, apparently because he was armed.
DutchIn ons continent zijn alle landen gewapend en alleen de internationale autoriteit is ontwapend.
In our continent all of the states are armed and only international authority is disarmed.
DutchHamas is een verzetsbeweging; als de bezetting doorgaat, zal de regering gewapend verzet niet uitsluiten.
If occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
DutchAl deze gebouwen zijn gemaakt van gewapend beton en baksteen.
All of these buildings are made out of reinforced concrete and brick.
DutchDaar moeten we goed tegen gewapend zijn, zodat we vroegtijdig de juiste maatregelen kunnen nemen.
We need to be well prepared for this if we are to be able to take the right action in good time.
DutchGeëist moet worden, dat de mensenrechten ten volle worden nageleefd en dat het gewapend treffen tot een einde komt.
Full respect for human rights and an end to armed confrontation must be demanded.
DutchAlleen al in Europa stierven tussen 1914 en 1945, 70 miljoen mensen als gevolg van een gewapend conflict.
Between 1914 and 1945, 70 million people died in Europe alone as a result of armed conflict.
DutchDe bureaucratie heeft de uitstraling van gewapend beton en de klantvriendelijkheid van een rinoceros.
Bureaucracy has the appeal of reinforced concrete and the customer-friendliness of a rhinoceros.
DutchDeze verklaart dat de mensenrechten niet kunnen worden geëerbiedigd zolang er een gewapend conflict bestaat.
It says that there cannot be respect for human rights as long as there is armed conflict.
DutchZij zouden zich moeten afvragen of een intifada gewapend moet zijn om een echte intifada te worden genoemd.
She should ask herself whether an intifada has to be armed to qualify as a genuine intifada.
DutchZowel voor de bevolking als voor de regio zouden de gevolgen van een gewapend conflict niet te overzien zijn.
For that society, and for the regions, the consequence of an armed conflict would be incalculable.
DutchAids heeft vooral een verwoestend effect op de armste mensen die het minst gewapend zijn tegen deze ziekte.
Its effects are especially devastating for the poor, who have the fewest resources with which to cope.
DutchHet gewapend conflict smeult nog steeds onder de oppervlakte.
Armed conflict still smoulders under the surface.
DutchAls de niet-gouvernementele organisaties zich zouden terugtrekken, zou de toestand verslechten en het gewapend conflict escaleren.
If the NGOs were to pull out, conditions would deteriorate and armed conflict escalate.