"getuigenis" vertalen - Engels

NL

"getuigenis" in het Engels

NL getuigenis
volume_up
{de}

getuigenis (ook: akte, certificaat, attest, getuigschrift)
Maar goed, ik gaf die getuigenis, wat mij voor een crisis stelde.
But anyway, I gave that testimony, and that presented me with a crisis.
De moord op Veronica Guerin is een getuigenis van de macht die woorden en de waarheid hebben.
Veronica Guerin's murder is a testimony to the power of words and truth.
Zijn getuigenis is tekenend voor de onrechtvaardigheid in Afrika.
His testimony illustrates African injustice.
getuigenis (ook: akte, stuk, document, certificaat)

Voorbeeldzinnen voor "getuigenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn de eerste plaats verwijs ik naar het getuigenis van de regionale CBI.
First of all I would like to quote the evidence that was given by the regional CBI.
DutchHet uitstekende rapport van Van den Bos, wat hiervoor aan de orde was, legt daarvan getuigenis af.
Mr van den Bos'sterling report, which was discussed earlier, bears witness to this.
DutchDe recente aanslag op het VN-hoofdkwartier in Irak legt hiervan op dramatische wijze getuigenis af.
The recent attack against the UN headquarters in Iraq is a dramatic example of this.
DutchSoms legden zij zelfs een indirecte getuigenis af of werd het woord gevoerd door een advocaat.
Sometimes they would even testify indirectly, and sometimes it would be a lawyer speaking.
DutchUit de getuigenis van collega Schörling blijkt heel duidelijk dat er niets toevallig is in deze zaak.
From Mr Schörling's statement, it appears very clear that this is in no way coincidental.
DutchDit zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als een blijvend getuigenis van het werk van dit voorzitterschap.
It will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.
DutchIk dank iedereen, van welke politieke strekking dan ook, die heeft meegewerkt en getuigenis heeft afgelegd.
I should like to thank those across the political spectrum who attended, and provided evidence.
DutchDe laatste verpletterende getuigenis komt van het dioxineschandaal.
The latest striking evidence comes from dioxin.
DutchLaat mij vandaag toch een persoonlijke getuigenis afleggen.
Please allow me to give a personal account today.
DutchWij hopen dat het witboek, de voorstellen en de daden van de Commissie concreet getuigenis hiervan zullen afleggen.
We hope that the White Paper and the actions of you and your Commission will put this into practice.
DutchVoorts heeft ook een onlangs gepensioneerde hoge ambtenaar tegenover mevrouw McCarthy een schriftelijk getuigenis afgelegd.
In addition, a very senior, recently retired, civil servant, submitted evidence to Ms McCarthy.
DutchHij legt met zijn verslag getuigenis af van de enorme veranderingen die zich sedert vorig jaar hebben voltrokken in de wereldsituatie.
His report bears witness to how much the world situation has changed since last year.
DutchHet verslag van de heer Böge legt nauwgezet getuigenis af van het werk van de afgelopen maanden.
Mr President, Mr Böge's report, which is now submitted to you, is an indication of the work accomplished during these last months.
DutchZijn kennis, zijn geestdrift, zijn trouw aan de eed van Hippocrates, zijn inzet voor de geneeskunde en de gezondheid maken zijn getuigenis geloofwaardig.
His knowledge and passion, under the Hippocratic oath, for medicine and health, must be for us a credible witness.
DutchHoe dan ook, de Europese Unie moet doen wat politiek en communautair mogelijk is, en de resolutie legt daarvan getuigenis af.
Anyway, the European Union must do whatever is possible from a political and community point of view, and the resolution bears witness to this.
DutchTot mijn groot genoegen kan ik hier getuigenis afleggen van de goede invloed die de Sacharovprijs uitoefent op het lot van zijn kandidaten.
I am particularly pleased to be able to highlight the favourable influence which the Sakharov Prize has had on the fate of its candidates.
Dutcheen getuigenis afleggen van
DutchVanavond leest u zorgvuldig van papier af; ik zou bijna zeggen dat uw lippen sneller bewegen dan die van een politieman die een valse getuigenis aflegt.
Tonight you read carefully from your script; dare I say with your lips moving faster than those of a policeman giving corrupt evidence.
DutchTen derde denk ik dat wat betreft de toegang tot de bezoekerstribune men meer getuigenis zal moeten afleggen van efficiëntie en van vereenvoudiging.
Thirdly, I feel that we are going to have to demonstrate greater efficiency and more streamlined procedures where the entrance to the visitors ' gallery is concerned.
DutchDaarom heb ik met de meerderheid van het Parlement meegestemd, en ik vind het belangrijk daar getuigenis van af te leggen, zodat mijn verklaring in de notulen wordt opgenomen.
For this reason I have voted with the majority of the House, and I wanted to make this statement in order to ensure that it is recorded in the Minutes.