NL

getal {het}

volume_up
Nog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
. ~~~ En de enige invoer is een getal. ~~~ En dat getal is de ruwheid.
They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness.
Hier zijn de getallen een tot 12 zoals ik ze zie -- ieder getal met zijn eigen vorm en karakter.
Here are the numbers one to 12 as I see them -- every number with its own shape and character.
Omdat deze plekken, deze leefomgevingen, in groten getale angst en depressie teweegbrengen bij kinderen, en zij hebben niet zo veel ervaring met medicijnen.
Because these places, these habitats, are inducing immense amounts of anxiety and depression in children, and they don't have a lot of experience with medication.
Het getal dat in dit verband wordt genoemd, is 5% van de EU-begroting.
The figure that is being attached to it is about 5 % of the EU budget.
En het allerergste, dat getal onderaan, ongeveer tien foto's per fotograaf, is een leugen.
And worst of all, that figure at the bottom, approximately ten photos per photographer, is a lie.
Niet alleen het getal onderaan, maar met name ook de berekeningsgrondslag is belangrijk.
The figure at the end is not the only important thing, but the basis on which it is calculated, too.

Voorbeeldzinnen voor "getal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDus, beginnend met uw zeven-cijferig getal, roep er zes cijfers van alstublieft.
So, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
DutchEn de recente financiële crisis -- welk deel van dit schema neemt dat getal in?
And the recent financial crisis, how much of this diagram might that figure take up?
DutchNog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
DutchIk wilde dat het 21 september zou worden want dat was mijn opa's favoriete getal.
And I wanted it to be the 21st of September because it was my granddad's favorite number.
DutchDe minister en fungerend voorzitter van de Raad noemde een getal van 18 miljoen.
The Minister and President-in-Office of the Council said 18 million.
DutchIs er ooit een groot menselijk project geweest dat stoelde op zo'n armzalig getal?
Has there ever been a great human endeavour that took such a wretched figure as its basis?
DutchU heeft een zeven-cijferig getal -- roep er luid en duidelijk zes van.
You've got a seven-digit number -- call out any six of them loud and clear.
DutchEr wordt niet gezegd dat we het aantal moeten verlagen en er wordt geen enkel getal genoemd.
It is not said that the number should be reduced, and no figures are stated.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de Openbaring van Johannes is 666 het boze getal.
Mr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666.
DutchWil iemand beginnen door ons een twee-cijferig getal te geven alstublieft?
Would somebody get us started by giving us a two-digit number please?
DutchAan deze kant heb je een getal -- het gemiddelde aantal beurten tot je kop-munt-kop krijgt.
On this side, you've got a number -- the average number of tosses until head-tail-head.
DutchRoep één cijfer -- dat zal het vijf-cijferig getal zijn dat ik zal proberen te kwadrateren.
Call out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
DutchHet getal dat in dit verband wordt genoemd, is 5% van de EU-begroting.
The figure that is being attached to it is about 5 % of the EU budget.
DutchMet steeds als slachtoffers de vrouwen, de kinderen en de mannen in Afghanistan, miljoenen in getal.
The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
DutchDus als antwoord zou u of een getal van zes cijfers of waarschijnlijk van zeven cijfers krijgen.
So you should have as an answer either a six-digit or probably a seven-digit number.
DutchDit is een belangrijk getal uit de toolkit van een copyright-wiskundige.
Now this is a key number from the copyright mathematicians' toolkit.
DutchHulporganisaties vrezen dat dit getal tegen het einde van het jaar oploopt tot vijf miljoen.
Aid organisations fear that that figure will rise to five million by the end of the year.
DutchIk denk dat we zo voorkomen dat we een exact getal noemen, wat de wens was van andere collega's.
By doing this, I believe we will avoid giving a precise figure, as other Members wanted.
DutchWat er wel is, is enkel een getal dat hoger of lager wordt en die rode knop waarop "Stop" staat.
All it has is just the number that moves up or down and that red button that says, "Stop."
DutchEn het allerergste, dat getal onderaan, ongeveer tien foto's per fotograaf, is een leugen.
And worst of all, that figure at the bottom, approximately ten photos per photographer, is a lie.