NL geschikt
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Volgens ons zijn de Euratom-leningen daar juist een geschikt instrument voor.
In fact, we believe that the Euratom loans are an appropriate instrument.
De Commissie vervoer en toerisme heeft zijn verslag aanvaard als een geschikt compromis.
The Committee on Transport and Tourism accepted his report as an appropriate compromise.
Amendement 3 is niet geschikt voor opneming in deze tekst.
Amendment No 3 is not appropriate for inclusion in this text.
Dit was een zeer geschikt moment geweest om een dergelijke kwestie te bespreken.
This would be a very opportune time for such a discussion.
It has come at an opportune time.
Mevrouw de Voorzitter, dit is een zeer geschikt ogenblik om de kwestie van het Internationaal Hof voor Strafzaken te bespreken.
Madam President, it is a very opportune moment indeed to discuss the question of the international criminal court.
Ik vind dit document echt niet geschikt voor politieke besluitvorming!
I have to say that this document is not a suitable basis for political decision making.
Een dier is óf gezond en voor menselijke consumptie geschikt óf niet.
Either an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
Op dit moment is er een enorm gebrek aan geschikt personeel in Kosovo.
At the moment, there is a huge shortage of suitable personnel in Kosovo.
geschikt (ook: schrander, vaardig, treffend, passend)
volume_up
apt {bn.}
But it's also apt.
geschikt (ook: bruikbaar)
Dat betekent echter niet dat deze schepen geschikt zijn voor gebruik voor alle doeleinden.
However, that does not mean that these vessels are suitable for use in any area.
Het is ondertussen niet voldoende een goede methode te gebruiken en een geschikt moment af te wachten.
Nevertheless, it is not enough to use a good method and choose the right moment.
Eigenlijk hoeft er technisch weinig te worden veranderd om een auto geschikt te maken voor het gebruik van meer biobrandstof.
In reality, only very small technical changes are required to increase the use of biofuel.
geschikt (ook: gepast)
geschikt (ook: aangepast, met een gang)
De persoonsgegevens dienen relevant, proportioneel en geschikt te zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld en vervolgens verwerkt.
Personal data must, indeed, be appropriate, relevant and not excessive in relation to the aims for which it is gathered and for which it is subsequently to be used.
Het belangrijkste is dat de werkgever verplicht wordt alle werknemers die tijdens hun werk aan asbest kunnen worden blootgesteld met een geschikt opleidingsprogramma op de hoogte te brengen.
What is crucial is that the employer be obliged to provide a relevant training programme for everyone at risk of being exposed to asbestos in the course of their work.

Voorbeeldzinnen voor "geschikt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZe stipuleerden dat hun nieuwe voertuigen geschikt zouden zijn voor flex-fuel.
And they mandated that their new vehicles would be flex-fuel compatible, right?
DutchDe Deense kiezers en politici zijn veel beter geschikt om hierover te beslissen.
Prioritising of this kind can be done much better by Danish voters and politicians.
DutchDe jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
Annual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
DutchVerzekeringsdiensten bijvoorbeeld zijn met name geschikt voor de e-handel.
Insurance services, for example, are particularly suited to e-commerce provision.
DutchHierdoor is het onmogelijk een voor alles en iedereen geschikt instrument te ontwikkelen.
Because of this it is impossible to develop a " one size fits all " instrument.
DutchDat is echter ook onzin, want de meeste lichtwaterreactoren zijn daarvoor niet geschikt.
I say: that too is nonsense, for most light-water reactors are not suited to that.
DutchDat bemoeilijkt waarschijnlijk ook de aanwerving van geschikt personeel voor de Autoriteit.
This is also likely to hamper the recruitment of qualified staff for the agency.
DutchIk zie binnen de huidige Commissie niemand anders die daarvoor beter geschikt is dan u.
It is hard to imagine anyone better qualified within the present Commission.
DutchZo lijken ze heel erg geschikt om in één bepaalde omgeving graan te pikken.
So they seem to be beautifully suited to pecking grain in one environment.
DutchDe manier waarop informatie gestructureerd is, is niet geschikt voor dit proces.
And the way information is structured is totally incapable of keeping up with this process.
DutchNice is niet geschikt om de steun van de bevolking in de kandidaat-landen te winnen.
Nice is ill-suited to secure popular support in the applicant countries.
DutchWij hebben behoefte aan een flexibel systeem, dat geschikt is voor alle werknemers in Europa.
We need to have a flexible system which is good for all the workers in Europe.
DutchDie zitplaatsen moeten geschikt zijn voor de installatie van veiligheidsgordels.
They must be compatible with the installation of safety belts.
DutchHet gaat hier niet om een product dat slechts geschikt is als industriële smeerolie.
This is not a product only fit to grease the wheels of industry.
DutchDaarom is het verslag van de heer Van den Berg ook zo belangrijk en komt het op zo'n geschikt moment.
This is why the report drafted by Mr Van den Berg is so important and so timely.
DutchIk ben er echter niet zeker van dat dit vraagstuk geschikt is om op EU-niveau over te beslissen.
However, I am not sure that the question should be decided at the EU level.
DutchHet is milieuvriendelijk en geschikt voor een Europees beleid.
It has the environmental angle, it has the right element of European policy.
DutchWaarschijnlijk niet geschikt voor prothese-toepassingen wegens te duur.
So, for prosthesis applications it's probably not too practical, because it's not affordable.
DutchIk ben van mening dat wij een geschikt compromis hebben gevonden waarop verder kan worden gebouwd.
I believe we have found a good compromise, and we should proceed from that.
DutchKustvaart is ook buitengewoon geschikt voor gespecialiseerd vervoer.
Short sea shipping is also eminently suited to specialist transport.