"gerelateerd" vertalen - Engels

NL

"gerelateerd" in het Engels

volume_up
gerelateerd {bn.}

NL gerelateerd
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

gerelateerd (ook: bijbehorend)
Laatst, maar niet in het mist, vonden we activiteit in een hersenregio gerelateerd aan diepe verbondenheid met een ander individu.
Last but not least, we found activity in a brain region associated with deep attachment to another individual.
gerelateerd (ook: gelieerd)
Verder zijn wij van mening dat de betaling gerelateerd moet zijn aan het bebouwde areaal.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
Twaalf miljoen arbeidsplaatsen in de Europese Unie zijn direct of indirect gerelateerd aan de auto-industrie.
Twelve million jobs in the European Union are linked directly or indirectly with vehicle manufacturing.
Voor een krachtig werkgelegenheidsbeleid, dat is gerelateerd aan de ontwikkeling, is een samenhangend economisch beleid noodzakelijk.
A strong employment policy linked to development requires a coherent economic policy.
gerelateerd
De meerjarige oriëntatieprogramma's zijn daaraan nauw gerelateerd.
The multiannual guidance programmes are closely related to this.
Dit is een kleine fylogenetische boom om te zien hoe het met andere virussen is gerelateerd.
And this is a little phylogenetic tree to see how it's related to other viruses.
Het is complementair aan de ontwikkelingssamenwerking en gerelateerd aan het Europese handelsbeleid.
It is complementary to development cooperation and related to European trade policy.
gerelateerd
Wat de werkgelegenheid betreft komen verder alle kwesties aan de orde die gerelateerd zijn aan onder andere het sociale aspect.
As regards employment, there is also discussion of issues relating to the social aspects, amongst others.

Voorbeeldzinnen voor "gerelateerd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDeze drie niveau's van behoeften zijn direct gerelateerd aan de vijf niveau's van Maslow's hiërarchie.
These three levels of the hierarchy needs relate to the five levels of Maslow's hierarchy of needs.
DutchDe privilegiëring moet betrekking hebben op en gerelateerd worden aan het landbouwareaal en datzelfde geldt voor de varkenshouderij.
Any privileges must go to farming based on land utilisation, which also applies to pig-farming.
DutchAls dat echter wordt gerelateerd aan de kosten, en dat is nu eenmaal ook nodig, moet gezocht worden naar een compromis.
If, though, one considers these things in relation to costs – which one also has to do – then a new middle way has to be found.
DutchDe Europese productnormalisatie moet sterker gerelateerd worden aan de milieuvereisten, maar dat geldt eveneens voor diensten.
European product standardisation must be involved to a greater extent, and services should also be made subject to environmental criteria.
DutchIk deel de opmerkingen die gemaakt zijn dat er meer focus moet komen, maar ook dat het beter gerelateerd moet worden aan het vijfjarenplan.
I concur with the remarks made that there should be more focus, but also that it should be better tailored to the five-year plan.
DutchWaarom is er eigenlijk geen grotere beperking van de premies mogelijk die gerelateerd wordt aan de bezettingsdichtheid per voederareaal.
Why, in fact, can we not contemplate a tighter squeeze on premium payments on the basis of stocking density per hectare of forage area?
DutchDeze risico's zijn wederom gerelateerd aan de olieprijsontwikkeling en mogelijke tweede-ronde-effecten die voortvloeien uit de loon- en prijsvorming.
This again relates to oil price developments and possible second-round effects stemming from wage- and price-setting behaviour.
DutchWe zouden niet alleen een koppeling met de arbeidskosten hebben gehad, maar ook de " negentig-grens "; die is immers gerelateerd aan de arbeidskosten.
We would have linkage with the working costs, we would have the 1990s threshold, which applies in conjunction with the working costs.
DutchDat is de erfzonde die gerelateerd is aan het ontstaan van het Stabiliteits- en groeipact en daarom gaan er steeds meer stemmen op voor wijziging van het Pact.
This is the original sin of the Stability and Growth Pact and this is why more and more voices are calling for it to be amended.
DutchMevrouw de Voorzitter, het verslag van de heer Evans dat nu in behandeling is, is gerelateerd aan het opnieuw vormgeven van het jeugd- en cultuurbeleid van de Europese Unie.
Madam President, the Evans report under discussion is about redesigning the European Union's youth and culture policy.
DutchWe stemden zojuist over mijn laatste verslag, waarbij wij een begrotingslijn instellen die het milieubeleid, gerelateerd aan het ontwikkelingsbeleid beoogt.
We have just voted on my latest report in which we introduce a budget heading for environmental policy in the context of development policy.
DutchZe zei dat de hallucinaties niet gerelateerd waren aan iets was ze dacht of voelde of deed. ~~~ Ze leken uit zichzelf te ontstaan en te verdwijnen.
She said that the hallucinations were unrelated to anything she was thinking or feeling or doing, that they seemed to come on by themselves, or disappear.
DutchZo kan bijvoorbeeld het aantal door de lidstaten gerapporteerde overtredingen alleen goed worden geïnterpreteerd als dit wordt gerelateerd aan de omvang van de betrokken vloten.
For example, the number of offences reported by Member States can only be properly understood in the context of the size of fleets involved.
DutchDe gevolgen van de uitbreiding voor het EU-beleid worden gerelateerd aan de verwachte economische gevolgen in ruimere zin die daarmee dus ook zullen worden geëvalueerd.
The impact of enlargement on EU policy will be set against the expected economic effects in the broader sense, which will therefore also be evaluated.
DutchGerelateerd naar oppervlakte hebben we drie keer zoveel controlecentra als de Verenigde Staten, een lappendeken die in de jaren zestig is ontstaan in het luchtruim.
We have three times as many control centres as an area of comparable size in the USA, with a patchwork carpet - a product of the Sixties - in the skies above us.
DutchGraag wil ik erop wijzen dat dierenwelzijn zeker niet alleen gerelateerd is aan landbouwdieren, ook huisdieren en wilde dieren dienen onder het actieplan te vallen.
I should like to point out that animal welfare is certainly not just about agricultural animals; pets and wild animals should also fall within the scope of the action plan.
DutchDe jongste rellen in de Franse voorsteden zijn een duidelijk signaal dat de veiligheidsproblemen niet meer uitsluitend gerelateerd zijn aan gevaren die van buiten onze grenzen komen.
The recent events affecting the French suburbs are a clear signal that security problems no longer relate solely to dangers originating outside our frontiers.
DutchVervolgens wordt al die informatie onderverdeeld en gestructureerd, gerelateerd aan alle ervaringen uit ons verleden en geprojecteerd op alle mogelijkheden in de toekomst.
It then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities.
DutchNiet alleen transnationale overdraagbare aandoeningen zoals HIV/aids en griep dienen te worden bestreden, maar ook drugsverslaving en ziekten die zijn gerelateerd aan de levenswijze.
This is not only a matter of combating serious infectious diseases that cut across borders, such as AIDS and influenza, but also of combating the spread of drug addiction and lifestyle diseases.
DutchIn het nieuwe, activity-based managementsysteem waarover de voorzitter het zojuist had, worden politieke prioriteiten voor het eerst gerelateerd aan de beschikbare middelen en dus aan de begroting.
The new activity-based management system, that the President just mentioned, will link political priorities to the availability of resources and consequently to the budget for the first time.