NL gepaste
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

gepaste bescherming van het verplegend personeel dat deze zieken verzorgt;
appropriate protection of hospital personnel treating the patients;
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
We take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
De Europese Unie dient gepaste maatregelen te nemen om iets aan de situatie te doen.
The European Union needs to take all appropriate measures in that regard.
gepaste (ook: juist, nauwkeurig, exact, accuraat)
Het is dus goed dat wij daarbij stilstaan en de gepaste bescheidenheid aan de dag leggen.
So it is fitting that we should pause to reflect, with suitable humility.
Hij is tot een zeer gepaste conclusie gekomen in een initiatief dat, zoals hij ons in herinnering bracht, in gang is gezet door het Ierse voorzitterschap.
He has produced a very fitting conclusion to an initiative that, as he reminded us, was first started by the Irish Presidency.

Voorbeeldzinnen voor "gepaste" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZelfs als ze akkoord gaan hebben de passagiers dus recht op een gepaste compensatie.
The passenger therefore deserves proper compensation even in those circumstances.
DutchWij zullen dus proberen om dit op de gepaste en door u gewenste wijze te organiseren.
We shall therefore try to organise everything properly and as you would wish.
DutchMomenteel kwijten wij ons bij lange na niet op gepaste wijze van deze verantwoordelijkheden.
These are responsibilities that we are far from bearing and properly discharging.
DutchDit kader moet uiteraard op gepaste wijze rekening houden met nationale praktijken.
This framework must naturally take due account of national practices.
DutchZij dient echter begrip te hebben voor ons standpunt en er gepaste aandacht aan te besteden.
She should understand our point of view, however, and pay due attention to it.
DutchMaar buiten die vele redevoeringen wordt dit thema niet altijd op gepaste wijze behandeld.
However, except in many speeches, this subject is not always dealt with appropriately.
DutchMaar hoe kunnen wij dat als wij niet over de gepaste rapporten beschikken?
But how can we do this without the necessary reports at our disposal?
DutchHet enige wat wij, de ondertekenaars, willen is transparantie en gepaste bestuurlijke procedures.
All we, the signatories, want is transparency and proper governmental procedures.
DutchHet is nu aan de Zweedse regering om de gepaste maatregelen te nemen.
It is now up to the Swedish government to take the necessary measures.
DutchDeze acties zijn van fundamenteel belang en zijn op het gepaste tijdstip van start gegaan.
These actions are very important and have been implemented in time.
DutchIn dit verband geloof ik dat amendement 53 op zeer gepaste wijze is geformuleerd.
I think Amendment No 53 expresses this very appropriately.
DutchDe commissaris heeft u punt gehoord en kan u op gepaste wijze antwoorden.
The Commissioner heard your point and can respond appropriately.
DutchAlle politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten of volgens een gepaste rechtsgang worden berecht.
All political prisoners must be released or tried under due process of law.
DutchWe pleiten voor een efficiënter nationaal beleid en gepaste samenwerking tussen de lidstaten.
What we advocate is more effective national policy and proper cooperation between Member States.
DutchDe Commissie luistert naar dergelijke standpunten en neemt deze op gepaste en beleefde wijze in overweging.
The Commission listens to such views and gives them proper courteous consideration.
DutchOp het gepaste moment zullen andere maatregelen volgen voor kleinschalige verbranding en de landbouw.
Other measures for small-scale combustion and farming will follow when the time is right.
DutchVan een commissaris moeten wij kunnen verwachten dat hij zich in gepaste, voorzichtige bewoordingen uit.
We must be able to rely on a Commissioner's speaking appropriately and in cautious terms.
DutchDe amendementen zijn op gepaste wijze ingediend en ik zal het overlaten aan het oordeel van het Huis.
The amendments have been tabled in due form and I shall leave it to the wisdom of the House.
DutchHet zou nog dramatischer zijn, mochten wij niet de gepaste conclusies trekken uit het gebeurde.
It would be even more dramatic if we were not to draw the necessary conclusions from what happened.
DutchDat moet je doen op de gepaste plaats en op de gepaste tijd.
This must be done at the right time and in the right place.