NL gepast
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Het zou daarom niet gepast zijn om die nu in de verordening reeds apart te vermelden.
It would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
Wij vinden het niet gepast daar zo laat op de avond over te beraadslagen.
We believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Ik beraad mij daarom over de voorwaarden waaronder dergelijke steun gepast kan zijn.
I am therefore reflecting on the conditions in which such aid may be appropriate.
Zoals sprekers voor mij al hebben gezegd, wordt het op een zeer gepast moment behandeld.
As previous speakers have already said, it is being considered at an opportune time.
Die creativiteit van de lidstaten krijgt nu met dit voorstel een gepast antwoord.
This creativity by the Member States is finally getting a suitable response.
De situatie van immigranten in Europa is zeker niet aangenaam, prettig of gepast.
The immigration situation in Europe is certainly not pleasant, appealing or suitable.
Ik vind dat als motto voor een voorzitterschap echter niet gepast.
But I do not think that is a very suitable motto to choose for a presidency!
gepast (ook: geschikt)
gepast

Voorbeeldzinnen voor "gepast" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTen eerste, omdat het soms gepast is het subsidiariteitsbeginsel na te leven.
Firstly, because it is sometimes right to respect the principle of subsidiarity.
DutchDus wellicht is enige terughoudendheid gepast voor we dit voorstel bekritiseren.
So, perhaps colleagues should be cautious before we criticise this proposal.
DutchHij stuurt dan bij en vermijdt omvallen door de motoren gepast te draaien.
He then counteracts and avoids toppling over by turning the motors appropriately.
DutchHet zou eigenlijk wel gepast zijn als de Raad ook bij deze debatten aanwezig zou zijn.
It would certainly be right and proper for the Council to attend these debates.
DutchHet resultaat van de stemming in de Commissie industrie is verstandig en gepast.
The vote in the Industry Committee was a reasonable and proper one.
DutchDat zijn enkele van de redenen waarom ik het niet gepast vond aan de stemming deel te nemen.
For these and other reasons I felt it inappropriate to participate in the vote.
DutchHet is alleen maar goed en gepast dat de sancties tegen Irak worden opgeheven.
It is only right and proper that sanctions against Iraq be lifted.
DutchHun antwoord is draconisch, en niet noodzakelijk gepast om ze hieruit te krijgen.
And their response is draconian, and not necessarily the one that's going to get them out of this.
DutchEen beheerste aanpak van de ontwikkeling van deze markt is dan ook gepast.
Development of this market therefore calls for a cautious approach.
DutchVergeef me... ik moet je er nog voor bedanken dat je gisteren zo goed op me gepast hebt..
Forgive me I... forget to thank you for looking out for me yesterday.
DutchHet bleek niet gepast te zijn om naar een rapport te verwijzen dat vertrouwelijk van aard is.
It seemed inappropriate to refer to a report which, by its very nature, is confidential.
DutchDe amendementen waarover de heer Harbour heeft gesproken, zijn mijns inziens redelijk en gepast.
That said, I believe the amendments Mr Harbour referred to are reasonable and necessary.
DutchHet is dan ook niet gepast te doen alsof de Spaanse visserijschepen deze wateren leegvissen.
It is therefore inappropriate to act as if the Spanish fishing boats were fishing the waters dry.
DutchVan het volmondig beloofde " gepast evenwicht in de politieke pluraliteit@ kan geen sprake zijn.
Nothing has come of the grandiose promise of " a fair balance across the political spectrum ".
DutchDit leek mij in zo'n netelige situatie een zeer gepast voorstel.
This was a very sensible suggestion in such a difficult situation.
DutchOns doen en laten is echter ook voorwerp van kritiek en ook daarop moeten wij een gepast antwoord bieden.
We have, nevertheless, been the target of criticism, which we must accept and address.
DutchHet is gepast dat de wetgevingsautoriteit hierover een beslissing neemt.
It is right that the legislative authority should decide.
DutchHet is niet meer dan gepast dat jullie hier bij TED dit het eerst te horen en te zien krijgen.
It's only proper that you here at TED hear and see it first.
DutchEn hij zei, erg gepast, het is een geschenk uit de hemel, waarmee God zegt, je hebt goed werk verricht.
And as he said, I think fittingly, it's a gift from God, with God saying, you've done good work.
DutchHet leek me gepast dat met een motie van orde te signaleren.
I believe that this is a very pertinent procedural motion.