"genieten" vertalen - Engels

NL

"genieten" in het Engels

NL genieten
volume_up
{het}

genieten
Ten derde, deze oefening noem ik genieten, en dit is een mooie oefening.
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
Maak komende zaterdag een dag vrij, en ontwerp voor jezelf een prachtige dag, en gebruik bewustzijn en genieten om deze plezierige dingen te vergroten.
Next Saturday, set a day aside, design yourself a beautiful day, and use savoring and mindfulness to enhance those pleasures.

Voorbeeldzinnen voor "genieten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit neemt niet weg dat wij een en dezelfde wereld delen en daarvan kunnen genieten.
This does not prevent us from sharing and enjoying the same world together.
DutchAnders zou dit beginsel tenietgedaan worden en zou het gemak voorrang genieten.
Otherwise this principle would be broken and procedural convenience would take priority.
DutchAlleen EU-burgers zullen dus het voordeel van deze richtlijn kunnen genieten.
It is, therefore, exclusively EU citizens that benefit from the Directive.
DutchWij zijn momenteel in gesprek over de garanties die bedrijven daarbij moeten genieten.
The guarantees which companies must be given are currently under discussion.
DutchWe leren natuurlijk van veel, heel veel te genieten, maar veel ervan is aangeboren.
And we learn, of course, many, many pleasures, but many of them are base.
DutchPolitieke instellingen staan of vallen immers met het respect dat zij genieten.
Political institutions rise and fall by the respect that they command.
DutchDe eilandregio's zullen daarom ook in de volgende periode steun genieten.
So we will continue to support the island regions in the next aid programme period too.
DutchHier zie je mij genieten van een maaltijd met rupsen, sprinkhanen, bijen, delicatessen.
And here you see me enjoying a meal with caterpillars, locusts, bee pupae -- delicacies.
DutchMiljoenen Europese ouderen zullen hierdoor in de zon van hun pensioen kunnen genieten.
It will help millions of European old people to retire in the sun.
DutchTegen dat ze doorhebben wat er fout ging, zitten we al op het strand te genieten van onze 20%.
By the time they figure out what went wrong, we'll be sitting on a beach earning 20 %.
DutchEen punt van kritiek is de onduidelijke relatie tussen betalen en genieten.
One criticism is the obscure relationship between pain and gain.
DutchVan politieke overwinningen kan men echter slechts korte tijd genieten.
Political victories can only be enjoyed for short periods, however.
DutchIn de derde plaats moeten de minderheden de bescherming van de wet genieten.
Third, minorities must benefit from the protection of the law.
DutchAl genieten ze bescherming door hun immuniteit, de wet blijft geldig.
They may be protected by immunity, but the laws apply just the same.
DutchBepaalde minderheden en groepen genieten onze aandacht, andere krijgen die niet.
We favour certain minorities and groups, but not others.
DutchDus, het hele jaar door kun je van dit mooie systeem genieten.
So, throughout the year this beautiful system will give you some pleasure.
DutchEr wordt bericht dat hij u201Cop een zeiljacht van zijn zomervakantie aan het genieten isu201D.
He is reported as: 'enjoying his summer holiday, sailing on a yacht '.
DutchHaar leden zijn hoogstaande, onafhankelijke vakmensen die een grote reputatie genieten.
Its members are independent, of high quality and well known.
DutchKlokkenluiders die handelen in goed vertrouwen, moeten bescherming genieten.
Whistle-blowers who act in good faith must be protected.
DutchMijnheer de Voorzitter, de twee voorliggende verslagen genieten onze steun.
Mr President, we support the two reports being discussed.