"gemis" vertalen - Engels

NL

"gemis" in het Engels

NL

gemis {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "gemis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn hier stuiten wij op het jammerlijke gemis van een dergelijke overeenkomst met Cuba.
This is where we fall down, due to the pitiful lack of a similar agreement with the Republic of Cuba.
DutchDe nieuwe arbeidsbepalingen staan helemaal niet in het voorstel van de Commissie, wat toch een gemis is.
The new conditions of service are not covered at all by the Commission proposal, which one could cite as a deficiency.
DutchNiets kost immers zoveel als het gemis aan een beleid.
DutchHet is mogelijk dat anderen het juist een gemis vinden dat wij enkel vragen om homologatie van de normen inzake ontvangststructuren.
On the other hand, other people might possibly wish we were asking for reception practices to be harmonized.
DutchTen derde erken ik dat rokers volgens recent onderzoek het gemis aan teer in hun light-sigaretten lijken te compenseren door ze anders te roken.
Thirdly, I accept that the latest research indicates that smokers compensate for lower tar levels by smoking light cigarettes differently.
DutchMet name het ontbreken van een verwijzing naar het Handvest valt te betreuren­ een gemis dat zal leiden tot rechtsonzekerheid en politieke frustratie.
Particularly regrettable was the failure to make reference to the Charter - a failure that will bring legal uncertainty and political frustration.
DutchIk vind het daarom een groot gemis dat in het verslag nergens wordt verwezen naar het vredesplan dat in 1991 daadwerkelijk is aangenomen door alle direct bij het conflict betrokken partijen.
What, therefore, I in actual fact miss in the report is a considered opinion discussing the peace plan in actual fact adopted in 1991 by all the parties directly involved in the conflict.
DutchVroeger waren het met name de Amerikaanse multinationals die het ontbreken van een Europese onderneming als een gemis beschouwden, omdat zij in Europa wilden werken en niet per lidstaat.
Before, it was mainly the American multinationals that considered the lack of a European Company as a deficiency, because they wanted to work in Europe rather than in the individual Member States.
DutchEr zijn zoveel redenen, en ik voel het soms als een gemis dat het debat over een modern handelsbeleid, waarvan u zelf in uw document rept, niet diepgaander wordt gevoerd, zoals dat zou moeten.
There are so many reasons, and I sometimes find it regrettable that the debate on a modern trade policy, to which you yourself refer in your own document, is not engaged in at the necessary depth.