NL

gemaakt {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Verder is er een opmerking gemaakt over de interne conflicten in ten minste twee van de getroffen landen.
Another question touched upon the internal conflicts raging in at least two of the countries affected by the disaster.
Fouten die in het verleden zijn gemaakt, moeten worden erkend om het lijden en verdriet van de getroffen minderheidsvolken te verzachten.
Historic blunders must be acknowledged in order to alleviate the suffering and sorrow of the minorities affected.
Ten vijfde heeft de commissaris gewag gemaakt van de steun van de Commissie aan de rechtstreeks door de huidige situatie getroffen visserijsector.
And finally, the Commissioner has spoken of the Commission's measures to help the fisheries sector directly affected.
Met hun toetreding wordt de kunstmatige scheidslijn op ons continent opgedaan gemaakt.
Their accession marks the end of the artificial division of our continent.
Wat kunstmatige intelligentie betreft, hebben ze niet alleen nog geen kunstmatige intelligentie gemaakt. ~~~ Ze zijn er nog niet eens in geslaagd kunstmatige domheid te maken.
With artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
Wij moeten goed beseffen dat er vandaag de dag vanuit het oogpunt van de duurzaamheid geen onderscheid meer kan worden gemaakt tussen kunstmatig en natuurlijk milieu.
Sustainability must take account of the fact that, in today's world, we cannot draw a distinction between the artificial setting and the natural setting.
gemaakt (ook: gemaakt, maakte, maakten)
volume_up
made {volt.deelw.}
En de man die dit gemaakt heeft, hij heeft een speelautomaat gemaakt van Lego.
And the guy that made this, he made a slot machine out of Lego.
Oppositiepartijen worden verboden of hun functioneren wordt onmogelijk gemaakt.
Opposition parties are banned or it is made impossible for them to function.
We hebben de oceaan ongelukkig gemaakt en we maakten mensen heel ongelukkig en ongezond.
We made the ocean unhappy; we made people very unhappy, and we made them unhealthy.
gemaakt (ook: geschapen, gevormd)
Dit is een muis gemaakt door Charles Vacanti van de Universiteit van Massachusetts.
This is a mouse created by Charles Vacanti of the University of Massachusetts.
Ik begon daarover te fantaseren en heb een restaurant genaamd Waterhuis gemaakt.
I started meditating on that and created a restaurant called Waterhouse.
Het spel is gemaakt om de futiliteit van de individuele inspanning te laten zien.
The game was created to demonstrate the futility of individual effort.
gemaakt (ook: vervaardigd)

Voorbeeldzinnen voor "gemaakt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn TAP Plastics heeft -- hoewel het niet op de foto staat -- een vitrine gemaakt.
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
DutchDe heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
Mr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
DutchHier werd melding gemaakt van de massale repressie tegen katholieken en moslims.
We heard about the large-scale repression of Catholics and Muslims earlier on.
DutchHet klopt dat er een onderscheid tussen de landbouw en de visserij wordt gemaakt.
There is indeed a difference between agriculture and fisheries in this respect.
DutchIk juich het toe dat de Raadsvoorzitter hier een groot punt van heeft gemaakt.
I am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
DutchUw vertaaldiensten hebben een vergissing gemaakt, ik heb het over " opschorten ".
Your translation services have made a mistake - I am talking about suspension.
DutchOns gereedschap wordt gemaakt voor de Amerikaanse boer, bouwer, ondernemer, maker.
Our tools are being made for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
DutchWe maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
And we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
DutchDat is het onderwerp van deze richtlijn en ook wat erdoor mogelijk wordt gemaakt.
This is the subject matter of this directive, and this is what it facilitates.
DutchEr is dus een verslag gemaakt en wij hebben het al in de commissie goedgekeurd.
A report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
DutchIn verschillende spreekbeurten is gewag gemaakt van de informatieproblematiek.
The issue of information has been raised several times, particularly by Mr Peijs.
DutchWij zijn het met alles eens, ook met de voorbehouden die de heer Färm heeft gemaakt.
We agree to everything, we also agree to the reservations Mr Färm has mentioned.
DutchHem moet worden duidelijk gemaakt dat over de road map niet te onderhandelen valt.
He must be told very clearly that there is no room for negotiation on the Roadmap.
DutchDe verklaringen van de Raad en van het Kwartet hebben dat heel duidelijk gemaakt.
Statements by the Council and by the Quartet have made that abundantly clear.
DutchIk heb onze Albanese partners duidelijk gemaakt dat ik van hen hetzelfde verwacht.
I have made it clear to our Albanian partners that I expect no less from them.
DutchEr zijn duidelijke en tastbare vorderingen gemaakt in de corruptiebestrijding.
There has been definite and tangible progress in the fight against corruption.
DutchDeze droom is mogelijk gemaakt door de combinatie van twee bekende technologieën.
So this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
DutchIk ben de rapporteur dankbaar voor de wijze waarop hij dit mogelijk heeft gemaakt.
I am grateful to the rapporteur for the way in which he has accommodated this.
DutchDeze twee nieuwe vliegtuigen zijn even snel als de DC8 die in 1958 werd gemaakt.
These two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
DutchDit gebied werd hier voor het eerst getoond in de Cassini foto, gemaakt in 2005.
This region seen here for the first time in the Cassini image taken in 2005.