"geld verdienen" vertalen - Engels

NL

"geld verdienen" in het Engels

NL geld verdienen
volume_up
{werkwoord}

geld verdienen
Die willen geld verdienen door anderen te dwingen tot onvrijwillige seksuele dienstverlening.
These seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
Zij waren hier niet op ingesteld; ze zijn ingesteld op geld verdienen.
They're set up to make money.
Er moeten drastische veranderingen komen in het beleid, zodat we de lieden die geld verdienen aan de mensenhandel niet nog een handje helpen.
Drastic policy changes are required here precisely so that we do not continue to encourage those who make money out of trafficking in human beings.
geld verdienen
En ze moeten ook geld verdienen en mensen moeten gevoed worden.
And they also have to make a living, and people need to be fed.
People have to make a living.

Vergelijkbare vertalingen voor "geld verdienen" in Engels

geld zelfstandig naamwoord
gelden werkwoord
verdienen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "geld verdienen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet antwoord is: "Hoe kan je in een kapitalistisch systeem hiermee geld verdienen?"
And the answer is, "How do you make a profit in a capitalist system, doing that?"
DutchWe gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
DutchZij maken gebruik van online-aanvallen om veel geld te verdienen, heel veel geld.
They use online attacks to make lots of money, and lots and lots of it.
DutchMaar innovatie is het tegenovergestelde proces: geld verdienen door middel van kennis!
But innovation is the opposite process – making money out of knowledge!
DutchDe landen die veel geld verdienen aan energie hebben iets onder zich.
The countries that make a lot of money out of energy have something underneath them.
DutchDaar valt veel geld mee te verdienen, maar naar mijn mening moet de consument worden beschermd.
Much money is to be made from it but, in my opinion, consumers must be protected.
DutchAls dat er is, heb je zo goed als alle hoop op geld verdienen opgeofferd.
And when you've got that, you've pretty much sacrificed any hope of making lots of money.
DutchDeze vergaderzaal is niet gebouwd om te onderhandelen of geld te verdienen.
This Chamber was not made for goods, it was not made for money.
DutchWaar we niet naar kijken, is de meerwaarde voor velen, terwijl we zelf bezig zijn geld te verdienen.
What we don't look for is value for many, while we are generating value for money.
DutchHet gaat om een sector waarin veel geld te verdienen valt, dat hebben de Amerikanen ons wel bewezen.
This is also a sector in which there is money to be made, as the Americans show us.
DutchGoed, er zijn veel web 2,:,0 adviseurs die veel geld verdienen.
So, now, there are a lot of web 2,:,0 consultants who make a lot of money.
DutchEn dit is de VS die hier weg beweegt, als ze meer geld gaan verdienen.
And this is the United States moving away here, earning more money.
DutchMisschien moeten we mensen meer laten sparen als ze meer geld verdienen.
Maybe we should make people save more when they make more money.
DutchDus ik heb geen probleem met projectontwikkelaars die geld verdienen.
(Laughter) So I don't have a problem with developers making money.
DutchDeze staten zijn immers geïnteresseerd om op een liberale markt te opereren waar ze geld kunnen verdienen.
These states clearly want to be able to operate in a liberal market and earn money.
DutchDat weten de multinationals maar al te goed en op dit gebied kunnen ze geld verdienen.
The multinational companies are exceptionally aware of this, and there is money to be made in this area.
DutchWant ik zag haar een paar weken daarvoor -- je kon geld verdienen.
Because I saw her a few weeks before that -- you could get paid.
DutchWe besloten de Mechanische Turk te gebruiken waar hij voor bedoeld is, namelijk geld verdienen.
We decided to use the Mechanical Turk for exactly what it was meant for, which is making money.
DutchDat moet, om geld te verdienen, biotechnologische geneesmiddelen toelaten.
It has the task of authorising drugs produced through biotechnology, and that is how it earns its money.
DutchWe kunnen niet langer gedogen dat er mensen zijn die geld verdienen aan de verslaafden en zo levens verwoesten.
We can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.