"gedaan voor" vertalen - Engels

NL

"gedaan voor" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "gedaan voor" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "gedaan voor" in Engels

gedaan bijvoeglijk naamwoord
English
doen werkwoord
voor zelfstandig naamwoord
voor bijwoord
voor voorzetsel
voor voegwoord
voor- bijvoeglijk naamwoord
voor- voorzetsel
English

Voorbeeldzinnen voor "gedaan voor" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEr moet dus nog veel worden gedaan om een basis voor de sociale dialoog te leggen.
Much therefore still needs to be done to develop the basis for social dialogue.
DutchWaarom wordt in paragraaf 18 dit voorstel gedaan voor de Turkse strijdmachten?
Why does he propose this for the Turkish military government in paragraph 18?
DutchDe Commissie heeft dan ook de nodige voorstellen gedaan voor het hervormen van OLAF.
The Commission has, accordingly, made proposals on how OLAF is to be reformed.
DutchWaarom wordt er geen voorstel gedaan voor de actuele methode van DNAanalyse?
Why has DNA analysis not been accepted, when it is very much state-of-the-art?
DutchDit is een grafiek van alle proeven die zijn gedaan voor een bepaalde behandeling.
So this is a graph of all of the trials that have been done on a particular treatment.
DutchDe Commissie heeft het voorstel gedaan voor een nieuw Schengeninformatiesysteem.
The Commission made the proposal on a new Schengen information system.
DutchU heeft er goed aan gedaan voor het verslag tegen de mensenhandel te stemmen.
'You did well to vote for the report against trafficking in human beings!
DutchEen paar lidstaten hebben dit reeds gedaan door hier ambtenaren voor aan te stellen.
One or two Member States have already done this by having Equality Officers appointed.
DutchWeinig gedaan voor de Servische oppositie, weinig gedaan voor mijnheer Rugova.
Little has been done for the Serbian opposition, and little has been done for Mr Rugova.
DutchHier wordt alles gedaan voor uw veiligheid, en u bent nog niet tevreden.
Here, where every measure is taken to guarantee your safety, you are not satisfied.
DutchDe Commissie heeft intussen al het eerste voorstel gedaan voor steunverlening uit dit Fonds.
The Commission has now made the first proposal for granting aid from this Fund.
DutchWij hebben ons best gedaan voor dit vraagstuk, dat absoluut van fundamenteel belang is.
We have committed ourselves to this and it is an absolutely crucial point.
DutchU heeft gezegd, mijnheer de commissaris, dat wij hebben gedaan wat nodig was voor het GLB.
Commissioner, you said that we have done what was necessary with regard to the CAP.
DutchDaarom moeten concrete voorstellen worden gedaan voor de hervatting van het vredesproces.
Very specific proposals are needed here which will help to revive the peace process.
DutchIn welk opzicht werd de stad door Europa beïnvloed en wat heeft de stad voor Europa gedaan?
Where are the city's European influences, and in what way has it influenced Europe?
DutchU hebt nu uw best gedaan voor een document waarvan ik niets heb begrepen.
You have tried to do your best for a document that I did not understand.
DutchDeze bewering kan echter helaas niet worden gedaan voor de Duitstalige minderheid in Slovenië.
Unfortunately one cannot say the same for the German-speaking minority in Slovenia.
DutchDe geachte afgevaardigde weet dat wij ons best hebben gedaan voor de digitale tachograaf.
The honourable Member will be aware of the effort we made regarding digital tachometers.
DutchZij hebben voorstellen gedaan voor serieuze, steekhoudende en goed gedocumenteerde alternatieven.
They have put forward some serious, valid, well-documented alternative proposals.
DutchBovendien wordt ons verteld dat er iets moet worden gedaan voor het welzijn van de gevangen dieren.
Furthermore, we are told that the welfare of trapped animals should be improved.

Andere woorden

Dutch
  • gedaan voor

Meer vertalingen in het bab.la Duits-Nederlands woordenboek.