NL

gebrek {het}

volume_up
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Dit getuigt gewoon van een gebrek aan historisch perspectief en aan zin voor proportie.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
We kampen immers zowel met een gebrek aan economische groei als met een gebrek aan productiviteit.
We have both a lack of economic growth and a lack of productivity.
Een dergelijke onzekerheid, een dergelijk gebrek aan controle is totaal onaanvaardbaar.
Such uncertainty and absence of monitoring are totally unacceptable.
Het is dit goedgeorganiseerde gebrek aan informatie dat ons aantrekt.
It's this well-organized absence of information that draws us in.
Bij gebrek aan consensus is zij al die tijd blijven liggen in de Raad.
In the absence of a consensus, the Council has put the communication on ice all that time.
gebrek (ook: armoede)
Het is vooral een gevolg van armoede, ongelijkheid in kansen en gebrek aan scholing.
It is primarily the result of poverty, inequality of opportunities and a lack of schooling.
Wederom zijn armoede en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg de oorzaken.
Once again, the reasons are poverty and lack of access to health services.
Armoede onder vrouwen is direct gekoppeld aan hun gebrek aan economische zelfstandigheid.
Poverty among women is directly linked to their lack of economic independence.
In scholen bestaat er ook een gebrek aan pedagogische leerinhouden.
There is also a shortage of pedagogical material at schools.
Op dit moment is er een enorm gebrek aan geschikt personeel in Kosovo.
At the moment, there is a huge shortage of suitable personnel in Kosovo.
Het tekort aan personeel leidt tot een gebrek aan toezicht op de projecten.
The shortage of personnel leads to a lack of supervision in projects.
Het tweede gebrek hangt samen met het eerste.
The second shortcoming is a consequence of the first.
Ik heb ondanks dit gebrek vóór het verslag gestemd.
Despite this shortcoming I have voted for the report.
Het verslag-Hatzidakis toont echter aan dat de mededeling één belangrijk gebrek vertoont: hij wordt niet concreet genoeg.
But the Hatzidakis report reveals that this announcement has one major shortcoming; it is not specific enough.
Een verborgen gebrek dat schade veroorzaakt, wordt over het algemeen pas ontdekt als de schade geleden is.
The fact is that when there is damage as a result of a hidden defect, it is generally discovered at the point when the damage occurs.
Gebrek aan coördinatie is onhoudbaar en schadelijk voor een programma.
It is indefensible and damaging to the programme that no effort is being made to introduce coherence.
Er zullen altijd zwakke plekken, aanvallen, incidenten en gebreken blijven die tot schade zullen leiden.
There will always be weak points, attacks, incidents and failures that will generate damage.
gebrek (ook: behoefte)
-- Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de vice-voorzitter van de Commissie, dames en heren, informatie leidt tot begrip, een gebrek aan informatie leidt tot gebrek aan instemming.
. – Mr President, Madam Vice-President, ladies and gentlemen, information builds awareness, while the lack of information diminishes consent.
gebrek (ook: tekort, schaarste)
There is a dearth of old stars.
gebrek (ook: fout)
Dit verslag vertoont evenwel een groot gebrek: zijn openlijk federalistische inslag.
Nevertheless, this report reveals a major defect: it is blatantly federalist in persuasion.
Het recht op het verhelpen van een gebrek en de voorwaarden om van de garantie gebruik te maken zijn niet overal gelijk.
Both the legal claims for remedying a defect and the terms for claiming on a guarantee are not standard.
Men zal elk risico voor de gezondheid van de consument ten gevolge van een gebrek aan een product willen uitsluiten.
The aim is to preclude all risks to consumer health as a result of product defects.
En nu denkt de heer Maaten dit gebrek aan respect voor de mening van het volk met een propagandacampagne goed te kunnen maken?
Mr Maaten now hopes, by means of a propaganda campaign, to be able to make up the shortfall of respect for the people ’ s opinion.
Volgens de meeste mensen zijn de problemen bij de besteding van de kredieten eerder te wijten aan bureaucratische rompslomp dan aan een gebrek aan steunaanvragen in hun gebied.
To most people a shortfall in take-up represents problems with bureaucracy in their area, rather than a lack of applications for funding.
Er is immers een duidelijk gebrek aan middelen voor de controle van het luchtverkeer en voor hulp op de luchthavens en vliegvelden van een ultraperifeer gebied als de Azoren.
This is because there is an obvious shortfall in resources for air traffic control and for aid for airports and aerodromes in the outermost regions such as the Azores.
Daarbij komt nog het feit dat er op een bepaald moment een gebrek aan leiderschap in de wereld leek te zijn.
In addition, there seemed to be a paucity of leadership at world level for a time.

Voorbeeldzinnen voor "gebrek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWat er zo bijzonder aan de site is, is de anonimiteit en het gebrek aan geheugen.
So, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
DutchEr bestaan bijvoorbeeld lessen zonder leraren, en er is gebrek aan schoolmateriaal.
There are, for example, teacherless classes and a shortage of school materials.
DutchHet gebrek aan basisonderwijs is de belangrijkste oorzaak van armoede in de wereld.
The need for basic education is the single most important cause of global poverty.
DutchJe kunt de Raad dit jaar denk ik inderdaad geen gebrek aan daadkracht verwijten.
I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.
DutchGebrek aan veeartsen, geen epidemiologisch controlenetwerk, en dus verspreiding.
A lack of vets and no epidemic monitoring, which is why the disease spread.
DutchDe vraag rijst wat een gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis dan wel is.
In addition, the question arises as to who defines a minor lack of conformity.
DutchLaat ik beginnen met het eerste punt: het gebrek aan intellectuele inhoud.
This talk is intellectually invalid because the terms used are not even defined.
DutchDit zegt genoeg en getuigt van een gebrek aan politieke wil op dit terrein.
That demonstrates and says a lot about the lack of political will in this area.
DutchDe zonde die zij hebben begaan is in dit geval een gebrek aan controle in de havens.
The sin recorded against their names is that of inadequate port State control.
DutchIk kan u verzekeren dat dit niet komt door een gebrek aan goede wil van mijn fractie.
I can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
DutchIk trek de behoefte aan plasma niet in twijfel, het gebrek daaraan is een realiteit.
I do not dispute the need for plasma, and its shortage is very much a reality.
DutchDat komt vanuit mijn optiek vooral door een gebrek aan effectieve sancties.
I believe that this is primarily the result of the lack of effective sanctions.
DutchEn het is in mijn ogen gebaseerd op een gebrek aan kennis op het betreffende gebied.
Such an approach is born, in my view, of insufficient knowledge of the sector.
DutchDe Raad heeft hem verraden en de reden daarvan was een gebrek aan politieke wil.
The Council of Ministers betrayed him because of a lack of political will.
DutchIk stip ze alleen even aan, bij gebrek aan tijd om er dieper op in te gaan.
I will only mention them in passing, given the lack of time to go into any depth.
DutchOndanks een gebrek aan regelgeving kunnen we toch alvast de daad bij het woord voegen.
Despite a lack of legislation, we can at least put our money where our mouth is.
DutchOp dit punt legt de Commissie een ontoelaatbaar gebrek aan voortvarendheid aan de dag.
The Commission is displaying intolerable inertia and unacceptable shortcomings.
DutchEr zijn veel fouten gemaakt en er bestaat een gebrek aan meetbare indicatoren.
Many mistakes have been made, and there is a lack of measurable indicators.
DutchDe reden daarvoor is niet het weinige geld of het gebrek aan knowhow en technologie.
The reason is not low levels of finance or a lack of know-how and technology.
DutchEr worden beschuldigingen geuit over een schokkend gebrek aan objectiviteit.
Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.