NL

extra {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Zondagswerk brengt extra gevolgen voor het milieu en extra stress voor onze burgers met zich.
There is an additional impact on our environment and there is an additional stress on our citizens.
Ze leiden tot onnodig extra werk voor particulieren en bedrijven.
They lead to unnecessary additional work for private individuals and companies.
Duizenden studenten en leerkrachten zullen enthousiast zijn over deze extra middelen.
Thousands of students and teachers will be jubilant at the additional funding.
Een extra probleem is dat men niet weet of kan uitmaken wie verantwoordelijk is.
Another problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
Geschat wordt dat daarvoor 500 extra tolken en vertalers nodig zijn.
According to one estimate, this will mean another 500 translators and interpreters.
Ik ben van plan om hiervoor een extra voederrichtlijn op te stellen.
I propose to bring forward another feed directive in relation to this matter.
EN

extra {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In addition, we want EUR 23 million extra for control and prevention.
Daarnaast willen wij voor controle en preventie 23 miljoen euro extra.
Her eyes were extra bright and extra blue, as a result.
~~~ Haar ogen leken extra helder en extra blauw.
That is why the Group of the Greens, in tandem with the Socialist Group, is tabling four extra amendments.
Daarom dient de Groene Fractie samen met de Socialistische Fractie een viertal extra amendementen in.

Voorbeeldzinnen voor "extra" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zijn dus extra middelen nodig, maar wij moeten ook een sociale ramp vermijden.
We need resources, therefore, but we must also avoid causing social problems.
DutchWe gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
DutchJe kunt inzoomen en dan zie je ook de kleine extra lus een kleine nano-geitesik.
You can zoom in and even see the extra little loop, this little nano-goatee.
DutchWel moet worden bedacht dat al deze maatregelen de vissers extra geld gaan kosten.
Remember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
DutchEen extra probleem is dat men niet weet of kan uitmaken wie verantwoordelijk is.
Another problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
DutchEr is een aantal extra restricties voor het Verenigd Koninkrijk en Portugal.
There are additional restrictions which apply to the United Kingdom and Portugal.
DutchEnkele dagen extra zullen dus voor een aandachtige bestudering niet overbodig zijn.
A few more days reflection will therefore be useful for a careful examination.
DutchHet maakt de luchtverkeersleiding extra duur en leidt tot kostbare vertragingen.
It pushes up the cost of air traffic control and leads to expensive delays.
DutchEr zullen ook zakrekenmachinetjes komen, die een extra functie hiervoor bezitten.
There will be pocket calculators with an extra button - they already exist, in fact.
DutchHet is dus niet nodig extra wettelijke bepalingen op dit gebied aan te nemen.
It is therefore not necessary to adopt further legal provisions in this field.
DutchDaarom is het een goed en redelijk principe om geen extra personeel aan te stellen.
That is why our line, which is not to take on any more staff, is right and proper.
DutchIk meen dat Slowakije recht heeft op een afspraak, op een extra herkansing.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
DutchIn feite zal er door de extra verwerking in de raffinaderij meer CO2 vrijkomen.
In fact, more CO2 will be produced at the refinery by additional processing.
DutchIk wil daarbij ook extra aandacht vragen voor mensen met een zeer laag inkomen.
I would also ask for special attention to be paid to people on extremely low incomes.
DutchDeze richtlijn biedt ons een extra mogelijkheid om de grote vissen te vangen.
This directive provides us with an additional opportunity to seize the big players.
DutchWij verwachten dat het extra benodigde gas voornamelijk uit Rusland zal komen.
We expect that the additional gas requirements will come mainly from Russia.
DutchAls Europese democraten is het dan ook onze plicht daar extra aandacht aan te schenken.
It is our duty as European democrats to be particularly diligent in this matter.
DutchHet kost de winkelier extra geld en moeite, maar de consument is erbij gebaat.
It does not cost the shop keeper any extra money but it helps the consumer.
DutchNu bedoel ik geen extra kieuwen of zo, maar iets waar we om geven, zoals ouder worden.
Now I don't mean extra gills or something -- something we care about, like aging.
DutchZe zeggen niet, "wil je de fond met extra stukjes, of wil je de..." - nee!
They don't say, do you want the extra-chunky reduction, or do you want the -- no!