NL

executie {de}

volume_up
Veroordeelden in Amerikaanse gevangenissen wachten soms jaren op hun executie.
The condemned sometimes await their execution for many years in American prisons.
Elke executie is een onomkeerbare zaak en dat maakt ze zo speciaal.
Every execution is an irreversible act and that makes it so extraordinary.
Wij zijn tegen de executie van de heer Timothy McVeigh, ook al is hij een moordenaar.
We are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.

Voorbeeldzinnen voor "executie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVeroordeelden in Amerikaanse gevangenissen wachten soms jaren op hun executie.
The condemned sometimes await their execution for many years in American prisons.
DutchWij zijn tegen de executie van de heer Timothy McVeigh, ook al is hij een moordenaar.
We are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
DutchMaar noodvaccinatie is slechts uitstel van executie van gezonde dieren.
But emergency vaccination is only putting off the evil hour for healthy animals.
DutchVerdwijningen, verkrachting, willekeurige arrestatie en executie zijn aan de orde van de dag.
Disappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.
DutchMen leert jonge knapen een wettiging voor zelfmoordaanslagen en voor de executie van spionnen.
Young boys are taught justifications for suicide attacks and the execution of spies.
DutchElke executie is een onomkeerbare zaak en dat maakt ze zo speciaal.
Every execution is an irreversible act and that makes it so extraordinary.
DutchHet regime wacht met het uitvoeren van de openbare executie tot ze achttien jaar oud zijn.
The regime is waiting until they are 18 to carry out public executions.
DutchWij ontvingen vrijdag het uiterst tragische bericht van zijn executie.
On Friday we received the very tragic news that he had been executed.
DutchDe juridische middelen die Mumia nog van de executie zouden kunnen redden zijn zo goed als uitgeput.
There are very few legal avenues left open to Moumia to escape the gallows.
DutchHet bieden van inkomenssteun betekent voor de zwakkere producenten slechts uitstel van executie.
Providing income support will postpone the day when non-competitive producers must leave the market.
DutchDe executie van kinderen en ook de doodstraf in het algemeen zijn voor ons volstrekt onaanvaardbaar.
The execution of children, and indeed the death penalty, is something that we will not tolerate.
DutchBovendien betreurt de Commissie ten zeerste de executie van de heer Ruhu'llah Rawhani op 21 juli 1998.
Furthermore, the Commission deeply regrets the execution of Mr Ruhu'llah Rawhani on 21 July 1998.
DutchDe massa-executie van 23 gevangenen die eind december heeft plaatsgevonden, was niet bepaald goed nieuws.
The mass execution of 23 prisoners which took place at the end of December, was hardly good news.
DutchZe zijn zich goed bewust van het verzet in de gehele Unie tegen de doodstraf en iedere afzonderlijke executie.
They are fully aware of the whole Union's opposition to the death penalty and all executions.
DutchDe inzet van dit zwarte middel mag geen papieren executie blijven.
Such severe measures must not be on paper only.
DutchDe Europese Unie heeft deze buitengerechtelijke executie veroordeeld als zijnde in strijd met het internationale recht.
The European Union condemned this extrajudicial killing as contrary to international law.
DutchIn dit geval is dat bijzonder belangrijk omdat het om een federale executie gaat, de eerste sinds 1963.
In this case it is particularly important because it is a federal execution and will be the first since 1963.
DutchMijns inziens zijn radicale woorden als ' doodvonnis ' en ' executie ' het Parlement evenwel onwaardig.
But I think that the verbal radicalism of terms such as 'death sentence ' and 'execution ' do not become this House.
DutchOp dit moment zijn drie mannen in Iran in afwachting van hun executie, simpelweg omdat ze de Volksmoedjahedien steunen.
Right now, three men are awaiting execution in Iran simply because they support the People's Mujahedin.
DutchAan de vele willekeurige opsluitingen en de praktijken van marteling en executie moet definitief een einde komen.
The proliferation of arbitrary imprisonment and the use of torture and execution must stop, once and for all.