NL

evenwicht {onzijdig}

volume_up
evenwicht (ook: balans, weegschaal)
Ruimtelijke ordening is een andere bewoording voor evenwicht, of liever gezegd, het herstellen van evenwicht.
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
Evenwichtigheid en een correct evenwicht van belangen vormen duidelijk de kern van dit verslag.
This question of balance and balance of interest is clearly at the heart of this report.
Het realiseren van beide doelstellingen vereist een delicaat evenwicht.
Fulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.

Voorbeeldzinnen voor "evenwicht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk geloof dat het verslag van de heer Morillon precies dit evenwicht aanbeveelt.
This, it seems to me, is precisely the balance advocated by Mr Morillon's report.
DutchDan zal het zaak zijn een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en democratie.
It is therefore a question of finding a balance between efficiency and democracy.
DutchHet begrip welvaart behelst zowel de economische groei als het sociale evenwicht.
The concept of prosperity includes both economic growth and social equilibrium.
DutchEen van die problemen is het vereiste evenwicht tussen openheid en doelmatigheid.
One of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
DutchDat draagt niet bij tot het evenwicht, de vrede en de stabiliteit in dit continent.
It does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
DutchMijns inziens is het juiste evenwicht in de ontwerpwetgeving nog niet gevonden.
In my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
DutchOp die manier ontstaat er een beter evenwicht en wordt de productiviteit verhoogd.
We should then obtain a better balance and be able to increase work productivity.
DutchWe moeten een evenwicht vinden tussen het openen en het reguleren van de markten.
We must strike a balance between the opening of markets and their regulation.
DutchMet andere woorden: we zouden het evenwicht nooit meer hebben kunnen herstellen.
In other words, it would never have been possible to restore the status quo.
DutchHierin moet evenwicht worden gevonden, wat zeker verre van gemakkelijk zal zijn.
A balance must be maintained here, which is certainly very difficult to do.
DutchTen eerste moeten de sociale en economische overwegingen in evenwicht zijn.
First of all, there must be a balance between social and economic considerations.
DutchWe hebben de zaak te licht opgevat, en we hebben niet het juiste evenwicht gevonden.
We have taken the issue too lightly and we are not finding the right balance.
DutchOok wat de toegang tot Internet betreft moeten wij tot een evenwicht in de Unie komen.
We must also reach a balance within the Union where Internet access is concerned.
DutchEen sterke Commissie is immers nodig om het institutionele evenwicht te bewaren.
Indeed, a strong Commission is necessary in order to preserve the institutional balance.
DutchHet evenwicht dat men destijds hoopte te bereiken is niet houdbaar gebleken.
The balance that was sought at the time, however, remains too fragile today.
DutchEen redelijk evenwicht waarvoor de grootste steun lijkt te bestaan is 55-55.
The sensible equation which seems to be commanding greater support is 55-55.
DutchHet probleem met een thermisch evenwicht is dat daarin geen leven mogelijk is.
He says, the problem with thermal equilibrium is that we can't live there.
DutchAlles bij elkaar denk ik dat we een redelijk algemeen evenwicht gevonden hebben.
On the whole, we think that we have struck a reasonable overall balance.
DutchWelke invloed hebben ze op het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit?
What influence do they have on the balance of nature and on biological diversity?
DutchDe resultaten van de onderhandelingen maken dit institutioneel evenwicht mogelijk.
The results of negotiations have achieved this institutional equilibrium.