NL

even {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In de eerste plaats omdat met de grondwettelijke overeenkomst een model zou worden vastgelegd dat zowel voor de oude als de nieuwe lidstaten even aantrekkelijk zou zijn.
Primarily because this constitutional agreement would establish a model that is equally attractive to the existing and the new Member States alike.
EN

even {bijwoord}

volume_up
Independent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Onafhankelijke journalisten worden aangevallen, ontslagen en zelfs fysiek geëlimineerd.
This upward ascension can happen even in the face of extreme physical challenges.
Deze opwaartse beweging kan zelfs plaatsvinden bij extreme fysieke beperkingen.
What is even more serious however is that not even the United States like it.
Maar wat ernstiger is, is dat het zelfs de Verenigde Staten niet bevalt.
I want this on the record because it will be of even greater importance in the future.
Ik wilde dit even zeggen omdat dit in het vervolg van groot belang zal zijn.
Even-numbered birthdays on the right, odd-numbered on the left.
Even geboortedatum rechts, oneven geboortedfatum links.
Keep smiling and never give up, even when things getyou down.
Blijf lachen en geef nooit op, zelfs als het even tegen zit.
What is even worse is to be wrong and to see ever more clearly how wrong you were.
Wat nog vervelender is, is om geen gelijk te hebben en steeds duidelijker te merken dat je geen gelijk had.
126 votes to 133 means that the split is very even.
126 tegen 133 betekent dat de stemmen ongeveer gelijk verdeeld zijn.
If you want to get technical, all you did is even the score.
Als we het technisch gaan praten, het enige wat je deed je maakte het gelijk.
even (ook: exactly)
Even so, the European Parliament should be accorded the right of codecision in this area too.
Desalniettemin dient het Europees Parlement ook op dit vlak een medebeslissingsrecht te krijgen.
The connection with the machine is much more easy, much more even ethically possible.
De verbinding met de machine is veel eenvoudiger, heeft zelfs op ethisch vlak veel meer mogelijkheden.
It's not even on the same plane as what you're talking about: The pixels are up on the display.
Dat is zelfs niet in hetzelfde vlak als datgene waarover je spreekt. ~~~ De pixels zijn daarboven op het scherm.
Even now, the EU is regularly reminding Iraq’ s neighbouring countries of their responsibilities.
De EU spreekt ook nu reeds de buurlanden van Irak regelmatig op hun verantwoordelijkheid aan.
In even broader terms, I believe that the agency should ensure that they are involved in its initiatives on a regular basis.
In meer algemene zin moet het Agentschap hen mijns inziens regelmatig betrekken bij zijn initiatieven.
Industrial fishing, which regularly makes large by-catches of cod, is even left virtually untouched.
De industrievisserij, die regelmatig grote hoeveelheden kabeljauw bijvangt, wordt zelfs bijna ongemoeid gelaten.
Important matters have been brought to a conclusion, even if not always in the way we hoped.
Belangrijke vraagstukken werden geregeld, zij het niet altijd op de door ons gewenste wijze.
The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
De attentie die ze bovenal onderstreepte: iemand had voor haar zelfs een paar schoenen geregeld.
It would obviously be admirable if things could be sorted out even before next week.
Het zou uiteraard uitstekend zijn als deze zaak zelfs al voor volgende week geregeld zou kunnen worden.
Some lines have even been increased by 49 %.
Sommige begrotingslijnen zijn met maar liefst 49 % omhoog gegaan.
Even in 1999, as much as EUR 3.2 million was refunded to the Member States because those resources were not spent.
Nog in dit jaar 1999 is er maar liefst 3,2 miljoen euro teruggegeven aan de lidstaten omdat die middelen niet besteed werden.
In the case of Norwegian salmon, matters were even worse: every krona earned by the salmon producers cost consumers as much as SEK 70.00.
In het geval van de Noorse zalm was het nog erger: elke kroon die de zalmproducenten verdienden kostte de consumenten maar liefst 70 kroon.
In many cases, these areas want even more tourists, preferably spread equally across the four seasons.
Die gebieden willen veelal nog meer toeristen en liefst gelijkmatig gespreid over alle jaargetijden.
That is something that we perhaps ought to organise differently in future, as we should give attention to the regions in a more even-handed way.
Hier kunnen wij in de toekomst wellicht verandering in brengen door onze belangstelling wat gelijkmatiger over de verschillende regio's te verdelen.

Voorbeeldzinnen voor "even" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchIk hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
I hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
DutchKan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
Perhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
DutchNiet al mijn collega's hebben de zaak echter op even verantwoorde wijze benaderd.
Not all my colleagues, however, have taken such a responsible view of the matter.
DutchIk neem aan dat u er niet veel mee kunt beginnen, maar ik moest het even kwijt.
I know it is hard to make anything much of that, but I had to get it off my chest.
DutchVoor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
For anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
DutchWij maken van de gelegenheid gebruik om nog even terug te komen op het jaar 1996.
And we are taking this opportunity to evaluate the legislative programme for 1996.
DutchIk moet toegeven dat ik op dit vlak even sceptisch ben als de milieucommissie.
I admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
DutchHeren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
Commissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
DutchDe lijst van partners is al even indrukwekkend als die van de genoemde initiatieven.
The list of partners is no less impressive than that of any previous initiative.
DutchDeze twee nieuwe vliegtuigen zijn even snel als de DC8 die in 1958 werd gemaakt.
These two new airplanes are the same speed as the DC8 that was done in 1958.
Dutch. ~~~ Ik volg deze verandering al even en ik neem er aan deel.
I've been following this change for quite a while now, and participating in it.
DutchAfghanistan heeft uw hulp vandaag even hard nodig als Europa zestig jaar geleden.
Afghanistan is as much in need of your help today as Europe was 60 years ago.
DutchIk zou nu even een paar persoonlijke opmerkingen over die procedure willen maken.
I would just like to make a couple of personal comments about that procedure.
DutchIk wil een ander punt even aan de orde stellen: het midden- en kleinbedrijf.
I should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.
DutchIk wil het nog even hebben over een paar kleine andere punten, klein in zekere zin.
I should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
DutchIk vraag u even geduld, meneer Skinner, want dames gaan voor, zoals u weet.
I should like to ask your indulgence, Mr Skinner, but ladies first, as you know.
DutchAls je in een van die klassen gaat zitten, is het in het begin wel even wennen.
When you actually go and sit in one of these classrooms, at first it's very bizarre.
DutchDat duurt even, maar ik moet ze loslaten en er gewoon heen gaan, en er zijn.
It takes a while, but I have to let go of them and just go there, and be there.
DutchDeze veranderingen maakten dat het gen niet even goed als het normale gen werkte.
And these changes made the gene not act as well as the normal gene would have acted.

Synoniemen (Engels) voor "even":

even