"euvel" vertalen - Engels

NL

"euvel" in het Engels

NL

euvel {het}

volume_up
Terecht wordt dit euvel toegeschreven aan gebrek aan politieke wil bij de lidstaten.
This evil is rightly described as a result of the Member States ' lack of political will.
Helaas is er ook vanavond niemand van de Raad aanwezig om te zeggen hoe men dit euvel wil verhelpen.
Unfortunately there is nobody from the Council here this evening to say how we are to remedy this shortcoming.
Het is van het grootste belang dat de Europese Commissie maatregelen voorstelt om dit bijzonder pijnlijke euvel te verhelpen.
It is of the utmost importance that the Commission should propose measures in order to alleviate this particularly painful shortcoming.

Voorbeeldzinnen voor "euvel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWat mijn amendement betreft is al het nodige gedaan om dit euvel te verhelpen.
The necessary corrective action has been taken as regards my amendment.
DutchOm de fraude effectief uit te roeien, moeten wij het euvel bij de wortel aanpakken.
We need to go to the root of the problem if we want to stamp out fraud.
DutchTerecht wordt dit euvel toegeschreven aan gebrek aan politieke wil bij de lidstaten.
This evil is rightly described as a result of the Member States ' lack of political will.
DutchIs dat euvel door de verdere prijsverlaging van maïs met 15 % nu verholpen?
Will the industry's position be helped by a further 15 % reduction in the price of cereals?
DutchHet grootste euvel blijft echter de structuur van het agentschap.
The worst thing about this agency, though, is its structure.
DutchDe heer Schwaiger, de vorige rapporteur voor OBNOVA, heeft dit euvel indertijd voor Bosnië aan de kaak gesteld.
Mr Schwaiger, the last rapporteur at OBNOVA, stipulated this for Bosnia at that time.
DutchEr wordt ons verteld dat we, om dergelijk euvel te voorkomen, een flexibeler arbeidsmarkt nodig hebben.
We are told that, in order to avoid such evils, greater flexibility in the employment market is required.
DutchDaarom moet de bestrijding van dit euvel en de discussie van het Parlement de grenzen van Europa overstijgen.
Parliament's approach to the fight against this evil must therefore go beyond the borders of Europe.
DutchDe vloek van dit euvel treft nu met volle kracht de regeringen van Frankrijk en Nederland.
Their evil deeds of the past have now come back with a vengeance to haunt the governments of France and the Netherlands.
DutchHelaas is er ook vanavond niemand van de Raad aanwezig om te zeggen hoe men dit euvel wil verhelpen.
Unfortunately there is nobody from the Council here this evening to say how we are to remedy this shortcoming.
DutchHet gaat hier om een modern euvel dat drie aspecten omvat.
DutchMijnheer Efthymiou, ik kan u beloven dat wij dit van zeer nabij zullen volgen en dat wij dit euvel zonodig zullen verhelpen.
Mr Efthymiou, I can promise you that we will look into this very carefully and, if necessary, a correction will be made.
DutchSpeciaal bij de belasting op kapitaalopbrengsten is het een groot euvel dat autochtone bewoners slechter worden behandeld dan buitenlanders.
One particularly serious disadvantage of the capital gains tax is that nationals are treated worse than foreigners.
DutchHet is van het grootste belang dat de Europese Commissie maatregelen voorstelt om dit bijzonder pijnlijke euvel te verhelpen.
It is of the utmost importance that the Commission should propose measures in order to alleviate this particularly painful shortcoming.
DutchMijn derde overweging heeft betrekking op de groep die het meest door dit maatschappelijk euvel getroffen wordt, namelijk onze jongeren.
I would like to dedicate the third consideration to the group which is most affected by this social scourge; our young people.
DutchMijnheer de Voorzitter, u moet het mij niet euvel duiden als ik er niet in slaag ook maar half zo dramatisch te zijn in mijn presentatie als de heer Elles.
Mr President, I must start by apologising that I cannot be nearly as dramatic as Mr Elles in my presentation.
DutchIk verzoek de fungerend voorzitter van de Raad om ons dit technisch incident niet euvel te duiden en ik stel het op prijs dat hij bij ons debat aanwezig blijft.
I would ask the President-in-Office of the Council to forgive this technical incident and to remain in our debate.
DutchHet andere euvel van het gemeenschappelijk visserijbeleid is dat de Commissie enerzijds verantwoordelijk is maar anderzijds alleen advies kan geven.
The other problem with the common fisheries policy is that on the one hand the Commission has the responsibility but can merely give advice.
DutchMet dit happy end doel ik natuurlijk ook op het feit - en hopelijk duidt u mij dat niet euvel - dat Cuxhaven, mijn " thuishaven ", in de categorie A is ingedeeld.
Forgive me if I include in this happy ending the fact that my home port of Cuxhaven has been given a category A classification.
DutchDoor middel van een handvest moet men het euvel verhelpen dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie geen apart hoofdstuk is gewijd aan het energiebeleid.
A charter should be used to overcome the fact that the European Union Treaty does not contain a specific chapter on energy policy.