NL erkennen
volume_up
[erkende|erkend] {werkwoord}

Een kandidaat-lidstaat moet deze rechtsgrondslag erkennen.
These are legal fundamentals that a candidate for accession must acknowledge.
We moeten erkennen dat het bestaande beschermingsniveau onvoldoende is.
We have to acknowledge that there is currently insufficient protection.
Tot op de dag van vandaag weigert Turkije echter deze volkerenmoord te erkennen.
To this day, however, Turkey refuses to acknowledge this genocide.
Sommigen zeggen dat de Verenigde Staten hun fouten moeten erkennen.
There are those who say that the United States should admit their mistakes.
Ik moet erkennen, mijnheer de commissaris, dat uw optreden in dezen van moed getuigt.
I must admit, Commissioner, you are acting splendidly in this matter.
Wij missen de moed om de meningsverschillen met de VS te erkennen.
We do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.
De lidstaten zullen daarna elkaars goedkeuringen onderling moeten erkennen.
The Member States will then be obliged to recognize such authorizations on a mutual basis.
Ik hoop beslist dat de IGC de bijzondere behoeften van de eilanden zal erkennen.
I certainly hope that the IGC will be able to recognize the needs of islands.
Die dienen zij volledig te erkennen, anders horen zij bij ons niet thuis.
They must recognize it fully, otherwise they will get short shrift from us.
Niemand van ons heeft dat willen erkennen.
None of us wanted to take this on board.
Zij zal echter ook moeten erkennen dat een aanzienlijke minderheid daar heel anders over denkt.
But I am sure she would also agree that there is a significant minority who take a completely opposite view.
Als zij anders zou handelen, zou zij in feite een met geweld afgedwongen grenswijziging erkennen.
It is right to take this approach, for to act differently would mean recognising border changes imposed by force.
Hij zou die bepalingen moeten toepassen en erkennen dat de wetgeving niet hoeft te worden gewijzigd.
Would he use these provisions and confirm that no change to the law is required.
In juni heeft het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie de aanklacht volledig bevestigd en eindelijk moesten de Europese instellingen erkennen wat evident was.
In June the International Atomic Energy Agency fully confirmed the reports and the European institutions were at last forced to acknowledge the evidence.
Wij hebben een Grondwet nodig waarin wordt bevestigd dat iedere staat gelijk is, zodat ook het recht van Malta op zes zetels in dit Parlement wordt erkend.
A Constitution that confirms that every State is equal, even by acknowledging Malta’ s right to have six seats in this Parliament.
Daarom hebben wij er ons voor gehoed een regering te erkennen waarvan de landen in de regio de legitimiteit niet aanvaarden.
Therefore, we have been careful not to legitimize a government which the countries in the region do not recognize as legitimate.
Wij moeten de gerechtvaardige zorgen die in Oekraïne leven over de mogelijke consequenties van uitbreiding erkennen en ernaar handelen.
We need to recognise and act upon the legitimate concerns in the Ukraine regarding the possible consequences of enlargement.
De vissers zullen de legitimiteit van geen enkel regime erkennen als ze zelf niet aan de totstandkoming ervan hebben kunnen bijdragen en hun stem hebben kunnen doen gelden.
The fishermen will not find a regime legitimate unless they are able to make a contribution and their voice is heard.
Dat is te weinig om als geneeswijze te worden erkend en om financiële steun te krijgen.
That is not enough for them to be recognized as therapies and receive financial support.
- Mijnheer de Voorzitter, China voldoet nog niet aan de eisen om door Europa te worden erkend als markteconomie.
Mr President, China is not yet qualified to receive recognition of market economy status by Europe.
Er is geen enkele wanklank: we willen allemaal dat de maatschappij de rechten van gehandicapten erkent.
There is no dissent: we all want society to recognise that people with disabilities should receive what it is right for them to have.
Hoewel ik erken dat hierover zowel in onze eigen fractie als in andere fracties verschillend wordt gedacht, wil ik toch vragen over het volgende na te denken.
But we would ask for this to be the subject of reflection, and I confess that in our group, as in other groups, opinions diverge on this.
Ik moet erkennen dat wij ons in zekere zin opgelucht voelden toen bleek dat mevrouw Fontaine akkoord kon gaan met de amendementen over de nogal unieke positie van de Ierse architecten.
I have to confess to a certain national relief that Mrs Fontaine has accepted the amendments relating to the rather unique position of the Irish architects.
Niemand van ons heeft dat willen erkennen.
None of us wanted to take this on board.
Daarom erkennen we ook dat de onderhandelingen waarschijnlijk tien of vijftien jaar in beslag zullen gaan nemen.
That is why we recognise that negotiations are likely to take 10 or 15 years.
Zij zal echter ook moeten erkennen dat een aanzienlijke minderheid daar heel anders over denkt.
But I am sure she would also agree that there is a significant minority who take a completely opposite view.
erkennen
volume_up
to fess up {ww.} [straat.]

Voorbeeldzinnen voor "erkennen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVerscheidene academici erkennen de langetermijnrelatie tussen geld en inflatie.
The long-term link between money and inflation is recognised by most academics.
DutchJuist dit Parlement behoort te erkennen dat het imperialisme heeft afgedaan.
This body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
DutchIn de eerste plaats moeten wij erkennen dat er een Koerdisch vraagstuk bestaat.
In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
DutchWij moeten erkennen dat de kredieten in de nationale begrotingen versnipperd zijn.
We must recognise the fact that we are squandering money in national budgets.
DutchWat ons vandaag rest, is te erkennen dat we een dubbele strategie nodig hebben.
The fact remains that now we must recognise that we need a twofold strategy.
DutchHet is bijvoorbeeld belangrijk dat we de talen van de nieuwe lidstaten erkennen.
It is important, for example, that we recognise the languages of the new Member States.
DutchOok moeten wij het grote belang erkennen van vrede en stabiliteit in Afrika.
We have to recognise, too, the central importance of peace and stability in Africa.
DutchAlle betrokkenen erkennen dat handel een hoofdrol speelt bij economische groei.
All those involved recognise the central role of trade in economic growth.
DutchDat is niet wat de Unie op het oog had bij het erkennen van een onafhankelijk Kroatië.
This is not what the Union had in mind when it recognized an independent Croatia.
DutchDaarom moeten we erkennen dat openbare omroepen een belangrijke rol vervullen.
That is why we must reaffirm the importance of public service broadcasting.
DutchIedereen zal erkennen dat dit een ambitieus streven is, maar deze datum is haalbaar.
We all recognise that this is an ambitious timeframe, but it is one that can be met.
Dutch1 / de weigering van de Turkse regering om de Armeense massamoord te erkennen
1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
DutchWe moeten erkennen dat artikel 18 het resultaat is van een controversiële beslissing.
We must recognise that Article 18 concerns what is clearly a controversial decision.
DutchDit erkennen ook experts op het gebied van Europees constitutioneel recht.
This is also the view of experts in the field of European constitutional law.
DutchLaten we erkennen dat er in 1945 uit de ruïnes van Europa iets heel bijzonders opsteeg.
Let us recognise that something remarkable came out of the ruins of Europe in 1945.
DutchOok de zogenoemde rebellen zullen de territoriale integriteit moeten erkennen.
Even the so-called rebels will have to recognise territorial integrity.
DutchEr moet nog meer gedaan worden, maar er is al veel bereikt en dat moeten we erkennen.
More needs to be done, but a lot has been done and we must recognise that.
DutchDat is niet omdat wij de waarde van bepaalde amendementen niet zouden erkennen.
That is not because we do not think some of the amendments have merit.
DutchHet is dus vanzelfsprekend dat Turkije de Republiek Cyprus moet erkennen.
As such, it goes without saying that Turkey has to recognise the Republic of Cyprus.
DutchMijnheer Barroso, wij erkennen dat u moest roeien met de riemen die u had.
Mr Barroso, we recognise that you could work only with what you were given.