NL

effect {het}

volume_up
-- Mijnheer de Voorzitter, de globalisering van de solidariteit sorteert effect.
   – Mr President, the globalisation of solidarity is having a visible effect.
Zonder zo'n verduidelijking kan geen enkel deelvoorstel effect sorteren.
Without this fundamental clarification, no partial proposal will have any effect.
Was er iets speciaals aan de Millenniumbrug dat dit effect veroorzaakte?
Was there something special about the Millennium Bridge that caused this effect?
Het sluiten van de GATT-overeenkomsten een kleine 2 jaar geleden en de daarmee verbonden effecten zijn nu duidelijk.
The conclusion of the GATT agreements barely two years ago and the related effects are now certain.
Het lijkt ons derhalve voorbarig om nu reeds een oordeel te vellen over het effect van deze nieuwe codes van goed gedrag.
In our view therefore it is still too early to draw conclusions on the implementation of these codes of good conduct.
Ik hoop dat het eensgezind optreden van de internationale gemeenschap van donoren bij de huidige regering van Fiji het gewenste effect zal sorteren.
In conclusion, I hope that the coordinated effort of the international donor community will have the desired effect on the current government in Fiji.
Zo hebben zowel het contingent als de vrijwaringsmaatregelen geen enkel effect.
As a result, the quota and safeguard procedures are becoming meaningless.
Daarmee bereiken wij ook uit het oogpunt van ontwikkelingsbeleid een zinvol effect.
In this way we will achieve a sensible result within our development policy.
Wat voor effect is er in het veld geconstateerd van de reeds genomen maatregelen?
What has been the result on the ground of the measures already taken?
EN

effect {zelfstandig naamwoord}

volume_up
   – Mr President, the globalisation of solidarity is having a visible effect.
-- Mijnheer de Voorzitter, de globalisering van de solidariteit sorteert effect.
Without this fundamental clarification, no partial proposal will have any effect.
Zonder zo'n verduidelijking kan geen enkel deelvoorstel effect sorteren.
Was there something special about the Millennium Bridge that caused this effect?
Was er iets speciaals aan de Millenniumbrug dat dit effect veroorzaakte?
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Het is nu juist de bedoeling dat van die confrontatie een preventieve werking uitgaat.
And last but not least, criminal sanctions with a deterrent effect.
En last but not least de strafrechtelijke sancties met een afschrikkende werking.
I hope that we will put such legislation into effect as soon as possible.
Ik hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat die zo snel mogelijk in werking treedt.
We hope that this policy too will have a positive effect.
Dit beleid zal hopelijk een gunstige uitwerking hebben in de gewenste richting.
The Russian crisis on 17 August 1998 had an enormous effect on Moldova.
De Russische crisis van 17 augustus 1998 had juist op Moldavië een zeer grote uitwerking.
What has the effect of liberalisation and privatisation been on those who are marginalised?
Welke uitwerking hebben liberalisering en privatisering op mensen die gemarginaliseerd zijn?
In effect, the cancer cell was forgetting it was cancer and becoming a normal cell.
Met als resultaat dat de kankercel was vergeten dat ze kanker was en zich ontwikkelde tot een normale cel.
Implicitly, this point of view sees the effect of market forces as being the only right outcome.
Impliciet verklaart deze stellingname het resultaat van marktwerking als de enig juiste uitkomst.
It will take some time for the proposed measures to take effect.
Het zal enige tijd duren voordat de maatregelen resultaat hebben.
This effect is unacceptable and that impression totally erroneous.
Dat is onaanvaardbaar en die indruk is ook verkeerd.
I am not aware that our past resolutions have had any pacifying effect in the Balkans.
Ik heb niet de indruk dat onze resoluties in het verleden een kalmerend effect in de Balkan hebben gehad.
If we are left with an overwhelmingly negative impression, then this will have a corresponding effect on our work.
Als de uiteindelijke indruk na die verkiezingen echter overwegend negatief is, zal dat ook een overeenkomstig effect hebben op onze toekomstige houding.
What would be the effect of a negative outcome of a referendum in a Member State or in one or more candidate countries, respectively?
Wat zou het gevolg zijn van een negatieve uitslag van een referendum, respectievelijk in een lidstaat en in een of meer kandidaat-lidstaten?
This sentiment is shared by many other peoples, which doubtless explains the domino effect of the first two ‘ no’ votes.
Dat gevoel wordt door menig ander volk gedeeld, hetgeen waarschijnlijk het domino-effect van de eerste twee negatieve uitslagen verklaart.
Thankfully, in a few minutes, I saw the signature hive-like rash appear on my legs, which is a side effect of the medication, and I knew I'd be okay.
Gelukkig zag ik na een paar minuten, de kenmerkende honingraatvormige uitslag, op mijn benen, die een bijwerking is van de medicatie, en ik wist dat ik het zou redden.

Voorbeeldzinnen voor "effect" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet zal een nadelig effect hebben op onze landbouw, onze boeren en onze vissers.
It will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
DutchDeze eisen kunnen een averechts effect hebben op de werkgelegenheid voor vrouwen.
On the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, de globalisering van de solidariteit sorteert effect.
   – Mr President, the globalisation of solidarity is having a visible effect.
DutchBiobrandstoffen hebben naast het positieve CO2-effect ook andere milieueffecten.
Biofuels have, apart from the positive C02 effect, other environmental effects too.
DutchNatuurlijk zijn bossen CO2-eters, maar als ze volgroeid zijn is dit effect weg.
Of course forests eat up CO2 but once they are fully grown this no longer happens.
DutchDat soort spanningen hebben een zeer bijzonder effect op de fysiologie van stress.
Those kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
DutchIk vind ik denk dat u ook het macro-economische effect in het algemeen onderschat.
I also think that you are underestimating the macro-economic effect in general.
DutchGebiedssluiting heeft niet voldoende effect op het herstel van de kabeljauw.
Closure of an area does not have a sufficient effect on the recovery of the cod.
DutchAls de Europese Unie dat effect zou hebben, zou het wel voor de eerste keer zijn.
If the European Union were to produce that effect, it would be something new.
DutchDeze schade overstijgt verre het positieve effect op de gezondheid bij enkelen.
That harm greatly exceeds the positive effects on health which some may experience.
DutchHet effect hiervan is -- en dat gebeurt in Los Altos -- dat er tijd vrijkomt.
What it does is -- and this is what's happening in Los Altos -- it frees up time.
DutchIk wijs hier echter op het positieve effect van de in Essen gelanceerde procedure.
But I must emphasize the contribution made by the procedure launched at Essen.
DutchDoel hiervan is het effect van het programma op de doelgroepen te versterken.
The aim of this is to increase the programme's impact on the groups involved.
DutchDit effect is zeer aangenaam voor de geest, en het helpt om de zin te waarderen.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
DutchU kunt wel nagaan welk effect dat waarschijnlijk op de economie daar zal hebben.
You can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
DutchHet zal een gunstig effect van de EMU zijn dat de Europese economie stabieler wordt.
Thanks to the EMU's favourable effect, the European economy can become more stable.
DutchHet belonen van donatie kan een tegengesteld effect op de kwaliteit hebben.
The remuneration of donations could be counter-productive in terms of quality.
DutchDe werkzaamheden hebben alleen effect als ze doelmatiger en resultaatgerichter zijn.
The activity can only be effective if it is more concentrated and results-oriented.
DutchDe situatie van het catastrofale effect van landmijnen is even zorgwekkend.
Equally disturbing is the situation with the catastrophic effect of landmines.
DutchDM: En nu koppel ik de filter aan de drums, zodat ik het effect live kan beïnvloeden.
DM: And now I'll attach the filter to the drums, so I can control the effect live.