NL

eerder {bijwoord}

volume_up
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
De inhoud ervan komt echter overeen met die van eerder goedgekeurde amendementen.
However, their content was already covered by amendments accepted before.
En zijn beste vriend is een zeeschildpad, zoals ik eerder zei, die Filmore heet.
And then his sidekick is a sea turtle, as I mentioned before, named Filmore.
Het is een andere visie die grondig verschilt van de twee eerder genoemde opvattingen.
This is a different vision that is far ahead of the two I have mentioned.
Het is geen verrassing dat Kroatië dit stadium veel eerder dan zijn buren heeft bereikt.
It is not a surprise that Croatia has reached this stage well ahead of any of its neighbours.
De toekomstige Boeddha is gekomen, eerder dan de voorspellingen.
The future Buddha has come ahead of all predictions.
    De eerder aan het EGA-Verdrag gehechte protocollen worden ingetrokken.
The Protocols previously annexed to the EAEC Treaty shall be repealed.
Het Europees Parlement heeft ook al eerder verzocht om helderheid op dit punt.
The European Parliament has previously sought clarification on this point.
Zoals eerder gezegd zullen er wellicht in 2010 tweemaal zoveel vluchten zijn als nu.
It has been said previously that the number of flights could double by the year 2010.

Voorbeeldzinnen voor "eerder" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchInteressant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
DutchDe gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
DutchHet tweede punt is de onnodige bureaucratie, dat is al eerder aan de orde gesteld.
The second point is the unnecessary red – tape, which has been mentioned before.
DutchEuropa had die interne spoormarkt natuurlijk al veel eerder moeten organiseren.
Europe should naturally have organised this internal rail market much earlier.
DutchMaar voor andere tumoren en kankertypes waren de verbeteringen eerder bescheiden.
But for other tumors and cancer types, the improvements have only been modest.
DutchDe Commissie heeft deze eerder voorgesteld maar lijkt hier nu op teruggekomen.
The Commission put them forward before and seems now to have withdrawn from that.
DutchHoe eerder we de mensen vinden, hoe eerder ik verlost ben van akelige wezel-face.
The sooner we find the humans, the sooner I get rid of Mr. Stinky-drool-face.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik heb al eerder gezegd dat ik in het verleden heb gevaren.
Madam President, I have already mentioned that I have been to sea in the past.
DutchDe mogelijkheid om geld uit te geven heb ik al eerder tot eind 2007 verlengd.
I have already postponed the possibility of spending money until the end of 2007.
DutchMaar het interessante hieraan is dat de commerciële sector eerder gaat zijn.
But the interesting thing about it is the commercial guys are going to go first.
DutchEn waar ik ook nog op wil wijzen is dat we dit al een keer eerder hebben gedaan.
And the one thing I'd like to point out here is that we've done this before.
DutchEn zijn beste vriend is een zeeschildpad, zoals ik eerder zei, die Filmore heet.
And then his sidekick is a sea turtle, as I mentioned before, named Filmore.
DutchZoals eerder gezegd, is beweging zeer belangrijk in dit soort van levende systemen.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.
DutchDigiNotar is een Certifiëringsautoriteit (CA) uit Nederland - of eerder, was.
DigiNotar is a Certificate Authority from The Netherlands -- or actually, it was.
DutchVeel van de beelden die je ziet van eerder zijn van de Hubble ruimtetelescoop.
Many of the images you are seeing are earlier from the Hubble Space Telescope.
DutchDat doe je omdat, 27 jaar eerder, een sergeant van de para's me dat geleerd had.
You do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
DutchMen heeft zich eerder toegelegd op het ontwikkelen van aparte Europese systemen.
Before, there was a preoccupation with developing separate European systems.
DutchWe moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
Whatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.
DutchMevrouw Terrón i Cusi sprak eerder over de situatie aan de zuidkust van Spanje.
Mrs Terrón i Cusí spoke earlier about the situation on the southern border of Spain.
DutchMij was evenwel ter ore gekomen dat u wegens tijdgebrek eerder moest vertrekken.
However, we were informed that owing to constraints of time you had to leave earlier.