NL

een zeker {voornaamwoord}

volume_up
een zeker (ook: ze, men, ene, iemand, een of ander)
In een zeker opzicht is het amusant dat de vorming van deze liga in de resolutie negen jaar na dato wordt verwelkomd.
In one sense I am almost amused that the resolution welcomes its creation nine years on.
In zoverre heeft Renault toch wel een zeker positief effect gehad, dat het nu duidelijk is geworden dat er een probleem is.
In that respect perhaps Renault has had at least one positive effect, namely to show that there is a problem.
Ik heb een zeker belang hierbij, omdat ik misschien wel een van de meest afgezonderde delen van de Europese Unie vertegenwoordig - de Schotse Hooglanden en eilanden, 90 eilanden.
I have a certain interest here because I represent perhaps one of the remotest parts of the European Union - the Highlands and Islands of Scotland - 90 islands.
een zeker (ook: sommigen, iemand)
Tenslotte hebben de meeste menselijke activiteiten een zeker gevolg voor het milieu.
After all, most human activities have some impact on the environment.
Wellicht wil dit Parlement op een zeker moment een jaarlijks debat over de code installeren.
This House may want at some point to establish an annual debate on the code.
Er komt eveneens een zeker wantrouwen tot uiting ten aanzien van de doeltreffendheid van de programma's.
There also appears to be some doubt as to the efficacy of the programmes themselves.
een zeker (ook: een, iemand, een of ander)
een zeker (ook: een, iemand, een of ander)
een zeker (ook: een, iemand, een of ander)
Op een zeker punt zei iemand: "Ik weet het!
And somewhere along the line, somebody said, "I know!
een zeker (ook: iemand, een of ander)
Kunst is niet dat iemand voor een doek gaat zitten en dat vol verf kladt - dat doe ik overigens ook in mijn vrije tijd en daarom meet ik mij ter zake ook een zeker oordeel aan.
Not everything which someone sits down and daubs on a canvas is art - I paint in my spare time, incidentally, and that is why I venture my opinion.

Voorbeeldzinnen voor "een zeker" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
DutchDan overschrijden we een grens, hetgeen we zeker als negatief zullen adviseren.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
DutchUitvoering van de doelstellingen zal hier zeker een bijdrage toe moeten leveren.
The implementation of the goals will certainly need to make a contribution to this.
DutchHet conflict zal in de debatten in Valencia zeer zeker een belangrijk punt zijn.
This subject will certainly be at the centre of the discussions in Valencia.
DutchDe Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal hierbij zeker een rol spelen.
The European Food Safety Authority will obviously play a key role in this exercise.
DutchDe invoering van normen voor deze vallen zou zeker een verbetering betekenen.
It would indeed be an improvement if standards were introduced for these traps.
DutchDit is zeker een van de gebieden waar nationaal egoïsme schade kan aanrichten.
This is certainly the kind of issue in which national self-interest can be harmful.
DutchMaar lang niet iedereen wil in een stad wonen, zeker niet in een stad als New York.
But also not everyone wants to live in a city, certainly not a city like New York.
DutchZonder hun hulp zou er zeker een verschrikkelijke massamoord hebben plaatsgehad.
Without those actions there would indeed have been a terrible mass murder.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, zoals eerder gezegd is dit zeker een welkom akkoord.
Mr President, as was mentioned before, this is indeed a welcome agreement.
DutchDit is zeker een grondrecht dat het verdient te worden verdedigd in de Europese Unie.
That is definitely a fundamental right worth defending in the European Union.
DutchIk weet zeker dat een aantal medewerkers van dit Parlement dat gevoel zal herkennen.
I am sure that a number of the staff in this Parliament will recognise that feeling.
DutchHet directoraat-generaal Landbouw is zeker aan een grondige opruiming toe.
The general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
DutchDe publicatie van een zwarte lijst zou zeker een afschrikkend effect hebben.
And the publication of a black list would certainly have a deterrent effect.
DutchAls het economisch misloopt, dan zal dat zeker een negatief politiek effect hebben.
If things go wrong economically they will certainly have a negative political impact.
DutchDat akkoord was zeker een van de kernpunten van de begrotingsprocedure voor 2002.
This agreement was unquestionably one of the key points of the 2002 budgetary procedure.
DutchDat is een lange en zeker moeilijke weg, maar ook een weg van beslissende betekenis.
This is undoubtedly a long and difficult task, but one that is of crucial importance.
DutchIn deze moderne tijd is er toch zeker wel een betere manier om dat uit te voeren?
Surely, in this modern day and age there is a better way in which we can carry this out?
DutchIk ben weliswaar voor openheid, maar ik ben ook voor een zeker realisme.
I do support openness, but I am also in favour of a certain degree of realism.
DutchHet dichtdraaien van de gaskraan was zeker een verkeerde en zeer onverstandige oplossing.
Turning off the gas tap was certainly the wrong solution and a very unwise one.

Vergelijkbare vertalingen voor "een zeker" in Engels

een voornaamwoord
een lidwoord
English
een bijvoeglijk naamwoord
English
een telwoord
English
zeker bijwoord
zeker bijvoeglijk naamwoord
English