NL

een of ander {voornaamwoord}

volume_up
een of ander (ook: een, iemand, een zeker)
Zij vertonen zich voorafgaand aan een of ander maar ik en de moordenaar kon weten er is een moord
Showing up before anybody but me and the killer could know there's been a murder
Christenen in Amerika, of iedereen, zegt natuurlijk: "Ach, dit is een of andere kleine kerk in een of ander gehucht."
And of course, Christians back in the United States, or anybody, says, "Ah, this is some little, tiny church in the middle of nowhere."
een of ander (ook: ze, men, ene, iemand, een zeker)
Het gaat ook niet om een of ander voordeel voor welk land dan ook.
Neither is it only about this or that advantage for one country or another.
Wanneer er nog het een of ander geregeld moet worden, zal onze teleurgestelde rapporteur daar ook nog wel in slagen.
If one thing or another remains to be sorted out, then our injured rapporteur will be able to handle that.
Het probleem van het concurrentievermogen is niet typisch voor een of ander land: alle lidstaten staan voor dezelfde uitdagingen.
The problems of competitiveness are not unique to any one country: all Member States are facing the same challenges.
een of ander (ook: een, iemand, een zeker)
een of ander (ook: een, iemand, een zeker)
een of ander (ook: iemand, een zeker)

Voorbeeldzinnen voor "een of ander" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe zitten niet te wachten op één of ander mietje, die hier de hele zomer rondhangt.
The last thing we need is some little sissy boy hanging around all summer.
DutchWat gebeurt er eigenlijk als er zich voor 2006 een of ander incident voordoet?
What actually happens if there is some sort of mishap before 2006?
DutchMaar design, om de een of ander reden, wordt nog steeds gezien als decoratie.
But design, for some reason, is still misunderstood for decoration.
DutchZij vertonen zich voorafgaand aan een of ander maar ik en de moordenaar kon weten er is een moord
Showing up before anybody but me and the killer could know there's been a murder
DutchOverweegt u een of ander actieplan om dit vraagstuk te lijf te gaan?
Are you considering integrated measures of some kind to tackle this issue?
DutchHet gaat ook niet om een of ander voordeel voor welk land dan ook.
Neither is it only about this or that advantage for one country or another.
DutchIk heb geen tatoeage van Marilyn Mansons gezicht op een of ander gênant deel van mijn lichaam.
I didn't tattoo Marilyn Manson's face on some indiscreet part of myself or something.
DutchDe Unie moet zorgen voor een of ander controlesysteem om de controleurs te controleren.
The European Union must create some form of supervisory system for supervising the inspectors.
Dutchniet over het opzetten van een of ander democratisch wereldinstituut.
I'm not talking about setting up some global democratic institution.
DutchWij moeten klare taal spreken, ook als dat voor een of ander land - misschien het eigen land - pijnlijk is.
Even if you upset some countries, including your own maybe, we need clear statements!
DutchWe mogen dit niet zien als het een of ander kortlopend project.
Kosovo and stability in the Balkans must be a long-term project.
DutchNegentiende-eeuwers dachten dat golven altijd golven in het een of ander materieel midden, de ether, moesten zijn.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
DutchHet is niet zo dat er de afgelopen maanden een of ander geweldig nieuw idee in de discussie is geïntroduceerd.
It is not as if any major new issues have emerged in the debate over the last few months.
DutchOmdat de Raad om een of ander onnaspeurlijke reden met het woord " vademecum " niet terecht kon.
It is because the Council could not come to terms with the word " vade mecum " for some unknown reason.
DutchDie kunstmatige satelliet daarboven geeft vast en zeker een of ander signaal.
There's this, you know, man-made satellite up there in outer space that's obviously broadcasting some kind of signal.
DutchU echter, mijnheer Titley, heeft een of ander belang bij de heer Blair.
DutchHet is echter niet zo dat er voor dit probleem zoiets als één oplossing bestaat of een of ander wondermiddel.
However, there is no unique or miraculous solution that would enable us to resolve this problem.
DutchDaarom heeft het geen zin het voorzitterschap met de publieke opinie in een of ander land te willen confronteren.
So there is no point in telling the presidency about public opinion in a particular country.
DutchEn als er het een of ander voor beiden zeker gelijk moet zijn, dan moeten wij dat vandaag ook zo reguleren.
And there are other things we should regulate here today, which must certainly be the same for both.
DutchWat ik in het besluit van de Top miste, was een of ander idee over hoe dit debat moet worden vormgegeven.
What I saw as missing from the summit resolution was any concept of how the debate should be structured.

Vergelijkbare vertalingen voor "een of ander" in Engels

of voegwoord
English
ander bijvoeglijk naamwoord
ander bijwoord
English
ander zelfstandig naamwoord
een voornaamwoord
een lidwoord
English
een bijvoeglijk naamwoord
English
een telwoord
English
een of andere bijwoord
een en ander