NL dringend
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Voor volledige voedselveiligheid hebben we dringend behoefte aan meer onderzoek.
There is an urgent need for more research into comprehensive food safety.
De strijd tegen deze beschamende misdaad verdient dringend speciale aandacht.
The fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.
Het is dringend nodig dat al die richtlijnen en besluiten worden gecodificeerd.
There is an urgent need for all these decisions and directives to be codified.
Wij worden hier derhalve geconfronteerd met een zeer dringend probleem.
This is therefore an extremely pressing issue.
Er is dringend behoefte aan daadwerkelijke en verregaande structurele economische hervormingen.
The need for real and far-reaching structural economic reform is pressing.
Ik heb een ander probleem, mijnheer de Voorzitter, en het is dringend.
I have another pressing problem, Mr President.
dringend (ook: nadrukkelijk, emphatisch)
Er is dringend behoefte aan onmiddellijke noodhulp, rehabilitatie van miljoenen vluchtelingen, en ontwikkelingshulp.
That will mean urgent and instant relief, the rehabilitation of millions of refugees and development aid.
dringend (ook: scherp, scherpzinnig, vlijmend, accuut)
dringend (ook: luidruchtig, luid, urgent, schreeuwend)

Voorbeeldzinnen voor "dringend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
DutchEr is dus dringend behoefte aan een communautair beleidskader voor cryptografie.
That is why a Community policy framework for cryptography is urgently needed.
DutchHet is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.
It is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
DutchDit betekent dat de lidstaten hun controlesystemen dringend moeten versterken.
They indicate that Member States urgently need to reinforce their control systems.
DutchMevrouw Wallström, ik verzoek u dringend dit door te geven aan de Commissie.
Mrs Wallström, I really do beg you to take this message back to the Commission.
DutchDringend arbeidsplaatsen scheppen, ja, in alle lid-staten en in alle sectoren.
We must create jobs and urgently so, in all Member States and in all sectors.
DutchDe zogenaamde kleine lidstaten hebben een dringend verzoek hiertoe ingediend.
There was a strong demand for that from those calling themselves'small countries '.
DutchIk wil ook dringend verzoeken om een positief signaal af te geven aan Turkije.
I also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
DutchWaar zijn de verzoekschriften van burgers die dringend een monetaire unie vragen?
Where are the citizens ' petitions calling for monetary union as a matter of urgency?
DutchGezien de algemeen bekende begrotingssituatie is ook hier dringend actie nodig.
In view of the widely known budgetary situation, there is a need for action here too.
DutchEr zijn dringend maatregelen nodig om de hoeveelheid broeikasgassen terug te dringen.
Measures are needed urgently in order to reduce the level of greenhouse gases.
DutchHet is dus dringend nodig tegen deze weerzinwekkende situatie te strijden.
It is a matter of urgency that we take action against this sickening situation.
DutchWij moeten dus dringend nadenken over de manier waarop we ons zullen organiseren.
I also think we have good reason to consider how we organise the process.
DutchDaarom verzoek ik u dringend de amendementen 1, 11 en 13 te ondersteunen.
That is why I would urgently request your support for Amendments Nos 1, 11 and 13.
DutchOok in verband daarmee is niets gebeurd en daar moet dringend eens naar worden gekeken.
Nothing has happened on that either and this needs to be looked into urgently.
DutchDe aanvoerder riep ons bij zich en verzocht ons dringend meer teamgeest te tonen.
The captain gathered us together imploring us to have more team spirit.
DutchWe hebben internationale verplichtingen, en onze natuur heeft dringend hulp nodig.
We have international commitments, and nature will need help for the foreseeable future.
DutchDe hulp stokt, en er moet dringend een oplossing worden gevonden voor deze situatie.
Assistance is running out, and we must respond urgently to this situation.
DutchDerhalve wil ik het Italiaanse voorzitterschap dringend verzoeken: stel ze niet teleur!
I therefore wish to appeal to the Italian Presidency: do not disappoint them.
DutchVoorzitter, herziening van de marktordening voor bananen is dringend noodzakelijk.
Mr President, revision of the organization of the market for bananas is urgently needed.