"drijfveren" vertalen - Engels


Forum resultaten voor "drijfveer". "drijfveren" is nog niet in ons woordenboek opgenomen.
NL

"drijfveren" in het Engels

NL drijfveer
volume_up
{de}

drijfveer (ook: term, motief, beweegreden, aanleiding)
volume_up
motive {znw.}
De belangrijkste drijfveer van veel georganiseerde misdaad is financiële fraude.
The primary motive of much organised crime is financial crime.
We moeten allen voor ogen houden dat financiële winst de belangrijkste drijfveer is van de georganiseerde misdaad.
We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
Wat is de drijfveer voor de mensen om zo'n actie uit te voeren, of daar geld in te investeren?
What is the motive which causes people to carry out such action or to invest money in it?
drijfveer (ook: reden, term, motief, beweegreden)
volume_up
reason {znw.}
Ik heb mij vaak afgevraagd wat de drijfveer is achter deze " harmonisatiezucht ".
I have often asked myself what is the reason behind this " fetish for harmonisation '.
De tweede drijfveer achter de verkoop van eicellen en de manipulatie van embryo's is financieel gewin.
Financial gain is of course a further reason why egg cells are sold and embryos manipulated.
Geldgebrek op communautair niveau mag niet de drijfveer zijn om lidstaten op te roepen tot actie, zoals in het ontwerpverslag wordt gedaan.
A lack of resources at Community level should not be the reason behind spurring Member States into action, as is the case in the draft report.
drijfveer (ook: rekening, informatie, reden, verklaring)
drijfveer (ook: veer, wel, bron, kwel)
volume_up
spring {znw.}
drijfveer

Voorbeeldzinnen voor "drijfveren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchBetere en goedkopere producten en meer keuzevrijheid zijn de drijfveren van de interne markt.
Better and cheaper products and more choice are the mainsprings of the internal market.
DutchOm die reden ben ik van mening dat dit ook een van de drijfveren bij de uitbreiding van de Gemeenschap kan zijn.
I therefore believe that this can become an engine for enlargement of the Community as a whole.
DutchDe drijfveren voor donatie zijn namelijk vaak geldelijk gewin en dus ook exploitatie.
Voluntary donation often conceals the motivation to make a profit of a certain type and therefore to exploit the situation.
DutchDaar zitten twee drijfveren achter: het streven naar een superstaat en een gebrek aan politieke beginselen.
There are two driving forces behind this: the desire for a superstate, and a lack of political principle.
DutchWe kunnen beginnen met de onderliggende verhalen te zien die onze drijfveren tonen en ons vertellen wat er gebeurt.
We can begin to see the underlying narratives that propel us forward and tell us about what's going on.
DutchWe oefenen een aantal heel, heel oude drijfveren.
We get to exercise some ancient, ancient drives.
DutchDe islamitische drijfveren van de terroristen van deze zwarte dinsdag zijn inmiddels afdoende gedocumenteerd.
The Islamic driving forces behind the terrorist attack on this black Tuesday have now been sufficiently documented.
DutchAchter het project van de gemeenschappelijke munt zitten politieke drijfveren en het is ontworpen om uit te monden in een politieke unie.
The single currency project has been driven by politics and is designed to end in political union.
DutchWij willen echter benadrukken dat diversiteit en een overvloed aan ideeën de beste drijfveren zijn voor succesvol onderzoek.
We would, however, emphasise that diversity and a wealth of ideas provide the best impetus to successful research.
DutchDe Commissie is er echter van overtuigd dat er voor alle partijen belangrijke drijfveren zijn om ervoor te zorgen dat het systeem zal werken.
The Commission is, however, convinced that all sides will have major incentives to make this system work.
DutchElektronisch zakendoen is nu een van de belangrijkste drijfveren voor bedrijfsontwikkeling en nationale economische groei.
Electronic business is now one of the more significant drivers of both successful business development and national economic development.
DutchDeze hele discussie hangt nauw samen met het beginsel u201Cverzoeningu201D, dat een van de diepe drijfveren van het Europese project is.
This entire debate is linked to the principle of reconciliation, which is one of the main driving forces of the European project.
DutchVerder moeten we onze intellectuele capaciteiten beter benutten om te analyseren en precies te begrijpen wat de drijfveren zijn achter deze nieuwe vorm van terrorisme.
We have to ensure that we also improve our intellectual capacity to analyse and understand exactly what is driving this new form of terrorism.
DutchHet probleem van het Afrikaanse continent en het probleem met de hulpindustrie is dat het de drijfveren-structuur heeft verdraaid binnen de overheden in Afrika.
The problem with the African continent and the problem with the aid industry is that it has distorted the structure of incentives facing the governments in Africa.
DutchGraag wil ik nogmaals benadrukken dat samenhang, efficiëntie en flexibiliteit de drijfveren zijn achter onze standpunten op de diverse gebieden in verband met de mensenrechten.
Let me stress that coherence, effectiveness and flexibility are the criteria which drive our positions in the various fields involving human rights.
DutchWe moeten meer inzicht krijgen in de drijfveren van gezondheidswerkers en zorgen voor prikkels die hen ertoe aanzetten daar te gaan werken waar de behoeften het grootst zijn.
We need to better understand the motivations of health workers, and to create incentive systems that encourage them to work where there is the greatest need.
DutchHet verlangen van de mens naar een beter leven in de toekomst, voor zichzelf, maar waarschijnlijk vooral voor de kinderen, is een van de belangrijkste en sterkste drijfveren.
Man's longing for a better life tomorrow - a better life for himself, but perhaps above all for his children - is one of the very greatest and strongest driving forces.
DutchAls ik over het maaswerk nadenk, waardoor dat gedreven wordt, hoe het kan dat het nu gebeurt, denk ik dat er een aantal drijfveren zijn die ik als achtergrond wil geven.
And as I think about the mesh and I think about, well, what's driving it, how come it's happening now, I think there's a number of vectors that I want to give you as background.
DutchOmdat wij ons zo open opstelden tegenover u en omdat u geluisterd hebt en uiteindelijk ook begrip kreeg voor onze drijfveren, was het uiteindelijk mogelijk om overeenstemming te bereiken.
It was due to us being so candid with you, and due to you listening to us because you understood our conviction, that we were able to come to an agreement in the end.
DutchNiet alleen vanwege humanitaire drijfveren, maar ook omdat wij in Europa uit eigen ervaring weten dat er een verband bestaat tussen economische stabiliteit en politieke stabiliteit en veiligheid.
Not only because of a humanitarian impulse but also because we know from our experience in Europe that there is a relationship between economic stability and political stability and security.