"drijfveer" vertalen - Engels

NL

"drijfveer" in het Engels

NL

drijfveer {de}

volume_up
De belangrijkste drijfveer van veel georganiseerde misdaad is financiële fraude.
The primary motive of much organised crime is financial crime.
We moeten allen voor ogen houden dat financiële winst de belangrijkste drijfveer is van de georganiseerde misdaad.
We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
Wat is de drijfveer voor de mensen om zo'n actie uit te voeren, of daar geld in te investeren?
What is the motive which causes people to carry out such action or to invest money in it?
Ik heb mij vaak afgevraagd wat de drijfveer is achter deze " harmonisatiezucht ".
I have often asked myself what is the reason behind this " fetish for harmonisation '.
De tweede drijfveer achter de verkoop van eicellen en de manipulatie van embryo's is financieel gewin.
Financial gain is of course a further reason why egg cells are sold and embryos manipulated.
Geldgebrek op communautair niveau mag niet de drijfveer zijn om lidstaten op te roepen tot actie, zoals in het ontwerpverslag wordt gedaan.
A lack of resources at Community level should not be the reason behind spurring Member States into action, as is the case in the draft report.
drijfveer
drijfveer

Voorbeeldzinnen voor "drijfveer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.
The world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
DutchIk heb mij vaak afgevraagd wat de drijfveer is achter deze " harmonisatiezucht ".
I have often asked myself what is the reason behind this " fetish for harmonisation '.
DutchMet andere woorden: de motor van en de drijfveer achter de Europese integratie is oorlog.
Put another way, war became the driving force and catalyst for European integration.
DutchDe belangrijkste drijfveer van veel georganiseerde misdaad is financiële fraude.
The primary motive of much organised crime is financial crime.
DutchEen groot " schop me"-teken voor een erg lief meisje die voor zichzelf een drijfveer vond.
Big " kick me " sign for a very nice girl who found herself a cause.
DutchWat is de drijfveer voor de mensen om zo'n actie uit te voeren, of daar geld in te investeren?
What is the motive which causes people to carry out such action or to invest money in it?
DutchWe hebben geen enkele drijfveer om het op te lossen over de V.S. heen.
We don't have any incentive to go and resolve it across the U.S.
DutchBeseft u dat dit de drijfveer is van het AFSSA, mijnheer Byrne?
Are you aware this is the way that the AFSSA is being driven, Mr Byrne?
DutchIk kan alleen maar vaststellen dat shareholder value de drijfveer van dit programma was.
As far as I can see, it seems to have been shareholder value.
DutchWij zullen er nu voor zorgen dat de toekomst en innovatie de drijfveer van dit programma worden.
We will change this programme so that the driving force behind it is the future and innovation.
DutchDe tweede drijfveer achter de verkoop van eicellen en de manipulatie van embryo's is financieel gewin.
Financial gain is of course a further reason why egg cells are sold and embryos manipulated.
DutchEerst en vooral, ik ben gaan denken dat romantische liefde een drijfveer is, een primitieve voortplantingsdrang.
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
DutchWe moeten allen voor ogen houden dat financiële winst de belangrijkste drijfveer is van de georganiseerde misdaad.
We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain.
DutchHet allerbelangrijkste op dit moment is dat de drijfveer van het gewapende conflict en het geweld wordt weggenomen.
The most urgent need is to remove the basis for armed conflict and violence.
DutchHet liberalisme op wereldschaal zal de enige drijfveer worden om te regeren of niet te regeren.
Liberalism on a world scale will become the only driving force behind both governments and " non-governments '.
DutchNochtans had dat de enige drijfveer van de Top moeten zijn.
That should have been the only criterion for action.
DutchEn deze Westerse drang naar consumptie is de voornaamste drijfveer van de internationale georganiseerde misdaad.
And it is this Western desire to consume that is the primary driver of international organized crime.
DutchWat was eigenlijk de drijfveer van dit programma?
What was the actual driving force behind this programme?
DutchDe drang tot coördinatie of harmonisatie van belastingheffing op Europees vlak vindt hierin een belangrijke drijfveer.
This is an important impetus towards coordination or harmonization of taxation at European level.
DutchGoede bedoelingen alleen mogen mijns inziens niet de drijfveer zijn van politieke en beleidsmatige activiteiten.
Good intentions alone will not, in my opinion, be the mainspring of political and policy-related activities.