"drang" vertalen - Engels

NL

"drang" in het Engels

NL

drang {de}

volume_up
drang (ook: drift)
Ze heeft een drang. ~~~ Technologie heeft een drang.
It has an urge, and technology has an urge.
Maar de menselijke drang naar wetenschappelijk onderzoek valt niet te onderdrukken.
However, the human urge to explore cannot be prohibited.
Met andere woorden, de autoverslaafden hadden hun drang om te bezitten verloren.
In other words, the car addicts had lost their urge to own.
De drang tot coördinatie of harmonisatie van belastingheffing op Europees vlak vindt hierin een belangrijke drijfveer.
This is an important impetus towards coordination or harmonization of taxation at European level.
Er is nu een enorme drang om snel, snel, het voedsel te zenden.
There is enormous pressure to send food fast, and I mean fast.
Ik zou graag zien dat wij op het vlak van de werkgelegenheid worden gedreven door dezelfde drang naar convergentie waardoor wij ons sinds een aantal jaren op economisch en monetair vlak laten leiden.
I hope that we will, in the field of employment, be won over by the same pressure for convergence which has been ours for the last few years in the field of economic and monetary matters.
drang (ook: zet, aanzet, duw, por, stoot, douw)
Een drang tot liberaliseren, die in onze havens nu meer risico's brengt dan voordeel.
This push for liberalisation is currently presenting more risks than benefits in our ports.

Voorbeeldzinnen voor "drang" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZijn onze waarden aangetast door de ongebreidelde drang naar egoïsme en profijt?
Is it the limitless pursuit of selfishness and profit that has eroded our values?
DutchWe kunnen de drang niet weerstaan om de zin af te maken en in te vullen.
We can't stop ourselves from wanting to complete the sentence and fill it in.
DutchDie openheid, die durf, die drang naar avontuur: dat is wat we nu nodig hebben.
We must indeed maintain this openness of spirit, this daring and this capacity for adventure.
DutchEen drang tot liberaliseren, die in onze havens nu meer risico's brengt dan voordeel.
This push for liberalisation is currently presenting more risks than benefits in our ports.
DutchMet andere woorden, de autoverslaafden hadden hun drang om te bezitten verloren.
In other words, the car addicts had lost their urge to own.
DutchVaak remmen wij met onze drang naar perfectie ontwikkelingen die geleidelijk gaan, alleen maar af.
Insisting on perfection often means that all we do is stand in the way of progress.
DutchMaar de menselijke drang naar wetenschappelijk onderzoek valt niet te onderdrukken.
However, the human urge to explore cannot be prohibited.
DutchZelfs op de eigen merites bekeken, is de drang naar meer harmonisatie niet te rechtvaardigen.
Even on its own terms, the move to harmonisation is flawed.
DutchEr is nu een enorme drang om snel, snel, het voedsel te zenden.
There is enormous pressure to send food fast, and I mean fast.
DutchIk respecteer uw drang om te debatteren en de feiten toe te lichten, maar dit is een vragenuur.
I very much respect your enthusiasm for debating and explaining the facts, but this is a Question Time.
DutchWetenschappers hebben geen enorme drang om bij ons te komen lobbyen.
Scientists have no pressing need to come and lobby us.
DutchIn die tijd was er een drang, een nood om het verhaal te vertellen.
Back then, we had an urge, a need, to tell the story.
DutchCA: Je hebt altijd al die drang gehad om dingen te ontdekken.
CA: So, now, you've always had this exploration bug in you.
Dutchwant zelfs de aarde weet, ondanks haar drang om al wat valt, aan te trekken, dat vallen absurd is.
even the earth with its compulsion to take unto itself all that falls must know that falling is absurd,
DutchMaar er is een grote drang bij vrijwel iedereen, ook de armen, om hun kinderen te onderwijzen.
But having said that, there is an enormous desire among everybody, including the poor, to educate their children.
DutchEn deze Westerse drang naar consumptie is de voornaamste drijfveer van de internationale georganiseerde misdaad.
And it is this Western desire to consume that is the primary driver of international organized crime.
DutchDe drang van elk mens te willen leven en voor dat leven te vechten, moet gekoesterd worden.
There is a desire to live and to strive to live innate in every person, and this mental elemental force must be cultivated.
DutchDe drang tot coördinatie of harmonisatie van belastingheffing op Europees vlak vindt hierin een belangrijke drijfveer.
This is an important impetus towards coordination or harmonization of taxation at European level.
DutchZe heeft een drang. ~~~ Technologie heeft een drang.
DutchHet was een fantastische belevenis, en ik voel werkelijk de drang die van deze conferentie uitging, om iets positiefs te bewerkstelligen.
The whole experience was fantastic and left me with an urge to achieve something positive.