NL

door {voegwoord}

volume_up
Nee, het is door het verhaal, omdat we ons persoonlijk betrokken voelen in dat verhaal.
No, it's because of the story, because we feel personally involved in that story.
Het virus is verspreid door slechte hygiëne en het hergebruik van naalden.
It was spread because of poor hygiene and because of the re-use of needles.
We weten dit door lange termijn wetenschap, omdat we lange-termijn studies doen.
We know this because of long-term science, because we have long-term studies there.
door (ook: vanwege)
Door de gebrekkige controle veroorzaken ze een nog grotere concurrentieverstoring.
The distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
Deze computersimulatie is gemaakt door een relativiteitstheoriegroep bij NASA Goddard.
This computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.
Het probleem is niet ontstaan door dalende beurskoersen, maar door herhaaldelijk falen van regelgeving.
This was not due to a fall in the stock market but to serial failure in regulation.
EN

door {zelfstandig naamwoord}

volume_up
door (ook: gate)
The world will knock on Europe’ s door and particularly on Parliament’ s door.
De wereld klopt bij Europa aan de deur, en met name aan de deur van dit Parlement.
The polio surveillance program is four million people going door to door.
Voor het polio-surveillantieprogramma gaan vier miljoen mensen van deur tot deur.
Only then will the door to economic relations with Europe genuinely be open.
Hierdoor wordt de deur naar Europa economisch pas echt geopend.
When he tries to open the door, ~~~ you could call it "Mission: Impossible IV."
Als hij het portier probeert open te maken, zou je het Mission: Impossible IV" kunnen noemen.

Voorbeeldzinnen voor "door" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchArtsen zonder Grenzen is daar buitengewoon actief en wordt door ons ondersteund.
Médecins sans Frontières has been extremely active and is receiving our support.
DutchZijn onze waarden aangetast door de ongebreidelde drang naar egoïsme en profijt?
Is it the limitless pursuit of selfishness and profit that has eroded our values?
DutchNu hebben we van de Commissie antwoord gekregen op een door mij gestelde vraag.
Now we have been given an answer from the Commission to the question that I put.
DutchWapens verstoppen in de gedemilitariseerde zone...... omgeven door mijnenvelden.
Hiding weapons in the de-militarized zone it's a bit of a mine field out there.
DutchGroene chemie is onze industriële chemie vervangen door recepten van de natuur.
Green chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
DutchMet betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
DutchHet verzoek van de Amerikanen dient niet door de Commissie beantwoord te worden.
It is not for the Commission to respond to the United States ' representations.
DutchDeze landen worden letterlijk vernietigd door uw prohibitionistisch drugsbeleid.
These countries are literally being destroyed by your prohibitionist drugs policy.
DutchIn Tibet wordt de Tibetaanse bevolking erg onderdrukt, met name door monniken.
In Tibet, there is severe oppression of the Tibetan people, especially of monks.
DutchGebruikt u het Witboek ook om in de lidstaten strengere regels door te drukken.
You should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
DutchWe lopen aanzienlijke bedragen mis omdat ze niet worden geïnd door de lidstaten.
We lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
DutchSta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
DutchDit leidde tot goedkeuring vooraf door de Commissie, voor de selectieprocedure.
That led to the approval in advance of the selection process by the Commission '?
DutchDe vertraging van zes maanden door Raad en Commissie is dan ook zeer te betreuren.
The six months ' delay caused by the Council and Commission is most regrettable.
DutchMijnheer de Voorzitter, al deze eisen werden door de burgers naar voren gebracht.
Mr President, all these demands have been put forward by members of the public.
DutchVoorzitter, het accijnsdebat wordt ondergraven door een fundamentele hypocrisie.
Mr President, the excise duty debate is being undermined by fundamental hypocrisy.
DutchDe gevolgen van deze aardbeving zijn zojuist door de vorige sprekers besproken.
The consequences of this earthquake have been described by the previous speakers.
DutchDoor wat ik ga zeggen moet ik echt eerst mijn groene geloofsbrieven voorleggen.
Because of what I'm about to say, I really should establish my green credentials.
DutchArtikel 286 van het EG-Verdrag is nu vervangen door artikel I-51 van de Grondwet.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
Dutch- B5-0452/2003, ingediend door de heer Staes e.a., namens de Verts/ALE-Fractie.
– B5-0452/ 03 tabled by Bart Staes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group.

Synoniemen (Engels) voor "door":

door
door-to-door
back door
door latch
English