NL

doel {onzijdig}

volume_up
Nogmaals, ons doel is transparantie en ik geloof dat wij dit doel bereiken.
So once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
Dat is het doel van het voorstel van de Commissie over voorlichting en raadpleging.
That is the aim of the Commission's proposal on information and consultation.
Deze maatregelen hebben tot doel de kwaliteit van de geproduceerde tabak te verhogen.
The aim of these measures is to increase the quality of the tobacco produced.

Voorbeeldzinnen voor "doel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls je geld stort voor een goed doel, zul je er emotioneel betrokken bij worden.
You donate money to a cause, and you become emotionally involved in that cause.
DutchHet quotum is daarom een belangrijk instrument om dichterbij dit doel te komen.
Quotas are therefore an important instrument if we are to approach this target.
DutchSamen willen we het doel van veiligheid, stabiliteit en welvaart verwezenlijken.
Together, we want to realise the objectives of security, stability and prosperity.
DutchAls dat het enige doel is, zou de nauwere samenwerking al heel nuttig kunnen zijn.
If it only served this purpose, closer cooperation would already be very useful.
DutchDit is het toekomstplan van een grote Europese Unie, een plan met een bepaald doel.
These are the plans for a great European Union, plans with a specific objective.
DutchEr is voor dat doel momenteel een programma van 7 miljoen euro in voorbereiding.
A programme worth EUR 7 million is currently being prepared for this purpose.
DutchIk doel op de intergouvernementele conferentie, de eenheidsmunt en de uitbreiding.
I refer to the Intergovernmental Conference, the single currency and enlargement.
DutchEen doel dat in overeenstemming is met de geest van artikel 128 van het Verdrag.
And that is in keeping with the spirit and the letter of Article 128 of the Treaty.
DutchBeide hebben tot doel de richtlijn op een later tijdstip van kracht te laten worden.
In both cases, they seek to have the directive enter into force at a later date.
DutchHet doel moet natuurlijk zijn dat Irak zonder militair ingrijpen wordt ontwapend.
The aim should obviously be for Iraq to be disarmed without the use of force.
DutchDit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
Surely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
DutchHet doel van ons initiatief is daarom ook opvattingen en gedrag te veranderen.
The aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
DutchWe moeten letten op het doel van fiscale consolidatie, en dat is economische groei.
Fiscal consolidation should be perceived as a way of generating increased growth.
DutchWij hebben een interne markt met als doel het scheppen van vrede en welvaart.
We have a single market, whose objective is peace and the creation of prosperity.
DutchDit is het doel van de ontwerpresolutie die hier vandaag ter tafel is gebracht.
And that is the nature of the motion for a resolution before the House today.
DutchDat moet het doel zijn van ons allemaal en dat doel moet snel worden bereikt.
This must be the objective of all of us, and that objective must be achieved soon.
DutchAls er nóg meer etiketten bijkomen, dreigen we ons doel voorbij te schieten.
With this proliferation of labels, the risk we run is that of missing our target.
DutchIk verzoek de Commissie met klem met dat doel een richtlijn voor te leggen.
I implore the Commission to bring forward a directive with this purpose in mind.
DutchDit zou een opmerkelijke daad zijn die niet de landbouwontwikkeling tot doel stelt.
This would be a singular move which would not help the development of agriculture.
DutchIk doel nu op wat er met het Multilateraal Akkoord inzake Investeringen is gebeurd.
I am now referring to what happened with the Multilateral Agreement on Investment.