"dierlijk" vertalen - Engels

NL

"dierlijk" in het Engels

EN
volume_up
dierlijkheid {de}
volume_up
dierlijk leven {het}
NL

dierlijk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
dierlijk (ook: dierlijke)
Voorts is er nog de kwestie van het voeren van dierlijk afval aan graseters.
Then there is the question of animal waste to herbivores.
Met name het verbod op dierlijk eiwit in voeders moet worden gehandhaafd.
In particular, the ban on animal protein in feed must be retained.
Jaarlijks moet er zo 16 miljoen ton dierlijk afval verwijderd worden.
Some 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
dierlijk (ook: bruut, ruw, beestachtig)

Voorbeeldzinnen voor "dierlijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn een normaal menselijk brein verbergt taal ons dierlijk, visueel denken.
In the normal human mind language covers up the visual thinking we share with animals.
DutchGeachte commissaris, de schade is enorm groot, het is een ramp op dierlijk en gezondheidsvlak.
Very large losses have been suffered, Commissioner, in this animal health disaster.
DutchJaarlijks moet er zo 16 miljoen ton dierlijk afval verwijderd worden.
Some 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
DutchJa, wij moeten de productie van dierlijk en plantaardig voer scheiden.
Yes, we need to separate the production of animal and plant-based feeds.
DutchMet name het verbod op dierlijk eiwit in voeders moet worden gehandhaafd.
In particular, the ban on animal protein in feed must be retained.
DutchJonge kalveren hebben nog geen volgroeide herkauwersmaag, en zij hebben dierlijk eiwit nodig.
Young calves do not yet have fully developed ruminant stomachs, and they need animal protein.
DutchVoorts is er nog de kwestie van het voeren van dierlijk afval aan graseters.
Then there is the question of animal waste to herbivores.
DutchAlternatieven voor dierlijk eiwit zijn onder meer soja en andere oliehoudende en eiwitrijke gewassen.
Alternatives for animal protein include soybean and other oilseed crops rich in protein.
DutchHet voeren van besmet diermeel of dierlijk vet wordt nog steeds als de hoofdoorzaak voor BSE beschouwd.
Feeding with infective animal meals or fats is still regarded as the principal trigger for BSE.
DutchMijn ervaring met dierlijk weefsel begint in 1984.
So my story in working with animal tissues starts in 1984.
DutchAan de andere kant moeten we verder praten over de vraag hoe we met dierlijk afval in het algemeen omgaan.
On the other hand, however, we must discuss further how we should deal with animal waste products in general.
DutchMijn tweede punt betreft de beleidsverandering ten aanzien van de tolerantiegrenzen voor kleine hoeveelheden dierlijk eiwit.
The second issue is the policy shift on tolerance levels for small amounts of animal protein.
DutchDaarom blijft de verleiding groot om op de oude manier door te gaan met het gebruik van dierlijk vlees- en beendermeel.
This is why there remains a great temptation to continue to use animal and bone meal in the traditional way.
DutchDus als we dierlijk weefsel naar mensen willen transplanteren, moeten we uitzoeken hoe we van dat epitoop af komen.
So if we're going to transplant animal tissues to people, we have to figure out a way to get rid of that epitope.
DutchDierlijk materiaal biedt soortgelijke mogelijkheden.
DutchGoede landbouwpraktijken en het dierlijk welzijn kunnen niet los worden gezien van de levensmiddelenwetgeving als zodanig.
Good farming practice and animal welfare cannot be considered in isolation from food legislation as a whole.
DutchIn Nederland is de regelgeving voor het gebruik van dierlijk slachtafval in diervoeding op dit moment al redelijk streng.
What is more, this regulation is continually tightened up and complies with requirements made at European level.
DutchMomenteel wordt het als brandstof voor stoomketels in opruimingsbedrijven voor dierlijk afval en voor de productie van biodiesel gebruikt.
Currently it is used as a fuel in steam boilers in rendering plants and in the production of biodiesel.
DutchBovendien ligt er momenteel een belangrijk voorstel ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad inzake de regulering van dierlijk afval.
Again, I hope to work with Parliament in putting this proposal on the statute book as a matter of urgency.
DutchIk voorspel dat je ze later dit jaar in de supermarkten zult kunnen vinden, niet zichtbaar, maar als dierlijk eiwit in het eten.
I predict that later this year, you'll get them in the supermarkets -- not visible, but as animal protein in the food.