NL

dienst {de}

volume_up
1. algemeen
Helaas is de pas benoemde commissaris hier niet; hij treedt morgen in dienst.
Unfortunately, that Member of the Commission is not here; he will assume office tomorrow.
Parlementsleden die deze dienst wil bijwonen, kunnen hierover meer informatie krijgen op mijn kantoor.
My office will provide details to any Members who wish to attend.
De dienst moet op 1 juni worden opgericht.
The Office is meant to be created by 1 June.
Daar hoort de universele dienst, en wel een gedynamiseerde universele dienst bij.
This includes the universal service, and universal service in a more dynamic form.
Dat is de bedoeling niet van de universele dienst noch van de publieke dienst.
That is not what the universal service or the public service are about.
U bewijst ons een dienst en u bewijst het Europa waarin u gelooft een dienst.
You will do us a service, and you will do a service to the Europe in which you believe.
Dat is de beste dienst die wij Europa op dit ogenblik kunnen bewijzen.
I think that is the best favour Europe can be done today.
Daarom vind ik u sympathiek en daarom wil ik u een dienst bewijzen.
That is why I like you, and why I wish to do you a favour.
Degene die de uitdrukking " de Keltische tijger " heeft bedacht, heeft Ierland geen dienst bewezen.
The person who invented the phrase 'the Celtic Tiger ' has not done Ireland a favour.
Als Lynn dood is heeft hij ons een dienst bewezen.
lf Lynn's dead... maybe he did us a favor, huh?
2. religie
Daar hoort de universele dienst, en wel een gedynamiseerde universele dienst bij.
This includes the universal service, and universal service in a more dynamic form.
Dat is de bedoeling niet van de universele dienst noch van de publieke dienst.
That is not what the universal service or the public service are about.
U bewijst ons een dienst en u bewijst het Europa waarin u gelooft een dienst.
You will do us a service, and you will do a service to the Europe in which you believe.

Voorbeeldzinnen voor "dienst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchU, Griekenland, kan de EU een goede dienst bewijzen, maar ook een heel slechte.
You, Greece, can do the EU a great service, but you can also do it a disservice.
DutchEn volgens de juridische dienst van de Raad vormt dat geen juridische grondslag.
And according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
DutchMet de beslissingen van vandaag willen wij de kwaliteit van de dienst verbeteren.
The decisions we are to adopt today aim to improve the quality of the service.
DutchDe geldigheid van deze procedure is opnieuw door de juridische dienst bevestigd.
The validity of this procedure was again confirmed by the Council’ s Legal Service.
DutchDaar hoort de universele dienst, en wel een gedynamiseerde universele dienst bij.
This includes the universal service, and universal service in a more dynamic form.
DutchWie beter dan de publieke dienst kan de diversiteit en de pluriformiteit verdedigen?
What could protect diversity and pluralism better than a " universal service "?
DutchHij staat in dienst van een economische orde die gebaseerd is op winstmaximalisatie.
He is applying the philosophy of an economic order based on the quest for profit.
DutchVan de 630 personen die hij bij zijn bedrijf in dienst heeft zijn er 600 Congolezen.
Out of the 630 people whom he employs in his business, there are 600 Congolese.
DutchDat zou de Commissie verzwakken en alle betrokkenen een zeer slechte dienst bewijzen.
That would emasculate the Commission and do a great disservice to all concerned.
DutchDaarom is de oprichting van deze Dienst zo'n belangrijke en moeilijke uitdaging.
That is why the creation of this service is such an important and difficult challenge.
DutchDe overheidsdiensten zijn opgeheven en de universele dienst biedt geen remedie.
Public services are being dismantled and universal service is not a remedy.
DutchDeze dienst biedt gratis toegang tot het Publicatieblad gedurende 45 dagen.
This service offers free access and coverage of the Official Journal for 45 days.
DutchHij is nog maar in dienst sinds januari 2005, daarvoor hadden we alleen groei.
And he's only been our employee since January 2005, all the other growth before that.
DutchWe nemen de hervorming en de ontwikkeling van de buitenlandse dienst heel serieus.
We take the reform and development of the external service very seriously.
DutchVoorts juich ik toe dat loodsdiensten worden erkend als een gespecialiseerde dienst.
I also welcome the recognition of pilotage services as specialised services.
DutchDe ambtenaren in dienst van de Europese instellingen wijden zich aan hun taken.
The civil servants who work for the European institutions are dedicated to their tasks.
DutchMijnheer Cassidy sprak over de juridische dienst van het Europees Parlement.
Mr Cassidy made the point about the jurisconsult of the European Parliament.
DutchWij hebben het definitieve rapport van de dienst Interne audit over Eurostat ontvangen.
We have now obtained the final report on Eurostat from the Internal Audit Service.
Dutch-- Voorzitter, voor een geheime dienst is de CIA wel heel erg veel in het nieuws.
Mr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
DutchEen eenvoudige verwijzing naar de feiten en naar onze staat van dienst volstaat.
I would merely remind the House of the events and our response to them.