"dichtbij" vertalen - Engels

NL

"dichtbij" in het Engels

EN
volume_up
dichtbij genoeg [voorbeeld]
NL

dichtbij {bijwoord}

volume_up
dichtbij (ook: nabij)
Zo ziet het er uit van dichtbij - Hier is de mierenvoet en daar de lijm.
This is what it looks like close up -- here's the ant foot, and there's the glue.
Waarschijnlijk is er geen enkele dichtbij genoeg om met ons contact te onderhouden.
Very likely, none is close enough to interact with us.
Belangrijker: laat ik je dit zeggen -- ik kom heel dichtbij, hier.
But more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
Als ze dichtbij genoeg zijn om ons te doden, dan zijn wij dichtbij genoeg om hun te doden.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.
Heeft hij de gemeenteraadsverkiezingen van dichtbij gevolgd?
Did it monitor the local elections there at close quarters?
Dat zijn zaken die wij in Tsjetsjenië eigenlijk van tamelijk dichtbij hebben gezien.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
De politiestaat u201CFort Europau201D is gevaarlijk dichtbij.
The ‘ Fort Europe’ police state is dangerously near.
Het gebeurt dichtbij en in het lichaam van het organisme.
It happens near, in and near, the organism's body.
Deze gebeurtenis heeft de westerse wereld wakker geschud, omdat ze door de aanwezigheid van toeristen zo dichtbij kwam.
This incident alerted the Western world, as the presence of tourists made it seem so near.
En dan besefte ik dat deze individuen verbonden konden worden tot viertallen met andere paren mensen dichtbij.
And then I realized that these individuals would be connected into foursomes with other pairs of people nearby.
You sound very nearby.
Ze kunnen het uit een bron dichtbij halen.
They can get it from a source nearby.
dichtbij (ook: aan, bij, naast, nabij)
Het gebeurt dichtbij en in het lichaam van het organisme.
It happens near, in and near, the organism's body.
Er zijn veel soorten restaurants in Oakland, dichtbij waar ik woon.
Essentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
Momenteel zijn er 600 havens die dichtbij industriecentra liggen.
At present there are 600 ports near industrial centres.
dichtbij (ook: nabij, naderbij)
dichtbij
We moeten dat van dichtbij in beeld brengen, om een herkenbare ervaring te bekomen.
We need to capture that up close to establish that what it's like-type experience.
Dus je neemt een kijkje, en je kijkt van dichtbij, en je zegt: Tjonge, best interessant.
So, you look at that, and you look up close, and you say, "Well, gee, that's kind of interesting.
Zoals je hier ziet, moesten we een speciaal tuig ontwikkelen om de scanner er persoonlijk dichtbij te brengen.
As you see here, we had to develop a special rig to bring the scanner up close and personal.
dichtbij (ook: in de buurt)
Als ze dichtbij genoeg zijn om ons te doden, dan zijn wij dichtbij genoeg om hun te doden.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.
Heeft hij de gemeenteraadsverkiezingen van dichtbij gevolgd?
Did it monitor the local elections there at close quarters?
Dat zijn zaken die wij in Tsjetsjenië eigenlijk van tamelijk dichtbij hebben gezien.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.

Voorbeeldzinnen voor "dichtbij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe moeten dat van dichtbij in beeld brengen, om een herkenbare ervaring te bekomen.
We need to capture that up close to establish that what it's like-type experience.
DutchDat zijn zaken die wij in Tsjetsjenië eigenlijk van tamelijk dichtbij hebben gezien.
These are events that we have witnessed from relatively close-by in Chechnya.
DutchHet is een manier van leven: je bent altijd dichtbij en toch altijd vrij.
The mobile is a way of life: you are always close by, yet you have your freedom.
DutchIk verwijs vooral naar de situatie in het dichtbij Finland gelegen Estland.
I am mainly alluding to the situation regarding Estonia, which is close to Finland.
DutchDe heer Birdal is van dichtbij neergeschoten en had veertien kogelgaten in zijn lichaam.
Mr Birdal was shot at close range and had fourteen entry and exit bullet wounds.
DutchZo ziet het er uit van dichtbij - Hier is de mierenvoet en daar de lijm.
This is what it looks like close up -- here's the ant foot, and there's the glue.
DutchIk ben niet echt zo lelijk, de camera is zo dichtbij dat hij vervormt.
I don’t really look that ugly, but the camera is so close that it’s just distorted.
DutchBelangrijker: laat ik je dit zeggen -- ik kom heel dichtbij, hier.
But more importantly, let me tell you -- I'm going to come up really close here.
DutchMaar ik kan u zeggen dat bijvoorbeeld voor Duitsland en Beieren Vietnam heel dichtbij ligt.
But I can tell you that Germany and Bavaria, for example, see Vietnam as very close.
DutchU is een expert ter zake die zich van dichtbij met deze aangelegenheden bezighoudt.
After all, we have in you an expert who is in any case closely concerned with these matters.
DutchEr zijn veel soorten restaurants in Oakland, dichtbij waar ik woon.
Essentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
DutchAls je zo dichtbij komt, doe dan voortaan 'n andere aftershave op.
If you're going to continue to get this close,..... could you switch after shaves?
DutchDe data die in de amendementen 24, 25 en 26 worden voorgesteld liggen te dichtbij.
The dates proposed in Amendments Nos 24, 25 and 26 are too soon.
DutchDe zuidelijke flank, zo dichtbij het Midden-Oosten, verdient daarbinnen prioritaire aandacht.
And priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
DutchWij politici zien geen problemen als ze te dichtbij of te groot zijn.
We politicians do not see problems if they are too close up or too big.
Dutch"Aah, ha, oh, hij ging net over mijn hoofd, oh, ik weet het niet, gewoon zo dichtbij."
"Aah, ha, oh, he just crossed over the top of my head about, oh, I don’t know, just so close."
DutchAls ze dichtbij genoeg zijn om ons te doden, dan zijn wij dichtbij genoeg om hun te doden.
They get close enough to kill us, we'll be close enough to kill them.
DutchDrie: dit is een goede weg in -- dichtbij waar onze fabriek ligt.
Three: this is a good road in -- right near where our factory is located.
DutchDe oplossing van het conflict met de Verenigde Staten is heel dichtbij.
The solution to the conflict with the United States is very close.
DutchHet systeem moet ook dichtbij de EAV zijn gesitueerd en qua werkwijze nauw bij de EAV aansluiten.
Nevertheless it should be physically and operationally close to the EFSA.