NL

den {de}

volume_up
1. plantkunde
den (ook: spar, zilverspar)
Je kan verschillende soorten bomen hebben maar elke den is verschillend.
You may have many different types of trees, but every pine tree is different.
Every pine tree is different.
In december zal een kaart op de markt komen die zal ruiken naar dennen, fresia's, aardbeien of munt.
In December a card will come onto the market that will smell of pine, freesias, strawberries or mint.
Je kan verschillende soorten bomen hebben maar elke den is verschillend.
You may have many different types of trees, but every pine tree is different.
Every pine tree is different.
EN

den {zelfstandig naamwoord}

volume_up
den (ook: nest)
And a crocodile walks up a riverbank toward its den.
Een krokodil loopt de oever op naar zijn nest.
B5-0485/ 2002 by Mr van den Bos, Mr Mulder and Mrs Sanders-ten Holte, on behalf of the ELDR Group, on the human rights situation in Zimbabwe.
B5-0485/2002 van de leden Van den Bos, Mulder en Sanders-ten Holte, namens de ELDR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Zimbabwe.
den (ook: hovel, sty)
Nine to eleven, every prisoner went into the education program -- the same den in which they thought they would put me behind the bar and things would be forgotten.
. ~~~ Hetzelfde hol waarin ze dachten dat ze me zouden opsluiten en dat alles vergeten zou zijn.
den (ook: hovel)
den (ook: hovel)
den (ook: hovel)

Voorbeeldzinnen voor "den" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchKan de heer Van den Broek misschien even verduidelijken wat hij daarmee bedoelt?
Perhaps the Commissioner can come back to this and explain exactly what he meant.
DutchMevrouw van den Burg kan ik zeggen dat ik haar opmerkingen over de inhoud begrijp.
To Mrs van den Burg, I can say that I understand her views regarding the content.
DutchOngetwijfeld wordt het Handvest op den duur onderdeel van de Europese grondwet.
No doubt in time it will come to form a part of the European Union's constitution.
DutchGebiedsaanspraken dienen voor het Internationale Hof in Den Haag worden gebracht.
Territorial claims must be brought before the International Tribunal in The Hague.
DutchNatuurlijk voor zover Den Haag op dat moment niet reeds onder water verdwenen is.
Always assuming, of course, that The Hague is not already under water by then.
DutchHet Internationale Gerechtshof in Den Haag arbitreert bij internationale geschillen.
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
DutchTen slotte wil ik nog iets zeggen over de amendementen van de heer van den Berg.
Finally, I should like to say something about Mr van den Berg’ s amendments.
DutchDe heer Van den Bos zei dat er te veel monocultuur en te weinig voedselzekerheid is.
Mr Van den Bos said there is too much monoculture and too little food security.
DutchWe weten dat de belangrijkste fase zich in Den Haag zal afspelen, aanstaande november.
We know that the most important stage will take place at The Hague in November.
DutchEen voorwaarde die genoemd werd voor de steun betreft de samenwerking met Den Haag.
One condition for cooperation, as has been mentioned, is cooperation with The Hague.
DutchMevrouw Lambert, bent u het eens met de argumenten van de heer Van den Bos?
Mrs Lambert, are you in agreement with the arguments put forward by Mr van den Bos?
DutchMevrouw McNally en de heer Van den Berg hadden het over fundamentele arbeidsnormen.
Mrs McNally and Mr van den Berg talked about fundamental working standards.
DutchDank u wel, mijnheer Van den Broek, voor uw gedetailleerde en interessante interventie.
Thank you for that interesting and highly detailed statement, Mr van den Broek.
DutchBovendien kan dit gedrag op den duur leiden tot wantrouwen, stagnatie en conflicten.
In the longer term, it can also lead to suspicion, stagnation and conflicts.
DutchAlle acht werden binnen ongeveer een week na de dagvaarding naar Den Haag overgebracht.
All eight were transferred to The Hague within a week or so of their indictments.
DutchVoorzitter, ik ben mevrouw Van den Burg nog een antwoord schuldig over de amendementen.
Mr President, I owe Mrs Van den Burg an explanation with regard to the amendments.
DutchB5-0934/2000 van de heer van den Bos en mevrouw Dybkjær, namens de ELDR-Fractie,
B5-0934/ 2000 by van den Bos and Dybkjaer, on behalf of the ELDR Group,
DutchVan de heer van den Bos kwam de meest vergaande bijdrage van ons allemaal.
Mr van den Bos provided the most far-reaching contribution of any of us here.
DutchMevrouw Van den Burg zei dat ik de regels van de Europese Unie niet naleef.
Mrs van den Burg said that I do not respect the rules of the European Union.
DutchLaten wij echter den keizer geven, wat des keizers is, mijnheer de Voorzitter.
However, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.

Synoniemen (Engels) voor "den":

den